e-books

 | 

Theologie

 | 

Theologie algemeen
Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende
Theologiebundel / 2014

Theologiebundel / 2014
Roel A. Bosch

Een ebookbundel die maar liefst vijf prachtige theologische boeken bevat voor de heel aantrekkelijke prijs. De vijf topboeken in deze e-bookbundel zijn: Er zijn van Roel Bosch Als Freyja zich laat zien van Henk Vreekamp Overvloed en overgave van Arjan Plaisier Door vreemd gebied van drs. Pieter L. de Jong Bestaat u? van Jean-Jacques Suurmond

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Theologiebundel, terug naar Platland / 2015
Eric Middleton

Een e-bookbundel die maar liefst vier prachtige theologische boeken bevat voor de heel aantrekkelijke prijs van slechts 14.99! De normale prijs bedraagt bijna € 39,00. Je ontvangt voor deze prijs maar liefst 660 pagina's! Deze bundel bestaat uit de volgende vier uitgaven: •Terug naar platland van Eric Middleton •Oefenen in discipelschap van James Kennedy en Pieter Vos (red.) •Verlangen van Bernd Wannenwetsch onder redactie van Esther Jonker en Herman Paul •Stad op een berg van James Kennedy

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Thomas Hog
W. Kolijn

Thomas Hog (1628-1692) werd in zijn tijd gewaardeerd als een van de meest gezaghebbende Schotse predikanten. Jaren later herinnerde men hem nog als een groot voorbeeld voor gelovigen in woorden en daden. Zelf heeft hij geen geschriften nagelaten, maar door anderen is er het nodige over hem geschreven. Uit mededelingen van tijdgenoten in dagboeknotities en brieven blijkt dat hij rijke gaven had om anderen te onderwijzen. Zijn ambtelijk leven viel grotendeels samen met de zware verdrukking waaronder de Schotse kerk in de zeventiende eeuw verkeerde. Thomas Hog bracht verschillende jaren door in gevangenschap. Ook verkeerde hij enkele jaren in ballingschap in Engeland en in Nederland. De ambtelijke arbeid van Thomas Hog, de verbannen predikant van Kiltearn, werd ondanks alles wat hij heeft geleden rijk gezegend. Met dit boek wordt een cruciale periode uit de Schotse kerkgeschiedenis beschreven en het leven van een bijna vergeten predikant aan de vergetelheid ontrukt. W. Kolijn was van 2001 tot 2011 algemeen voorzitter van de SGP. Hij heeft een grote interesse in de Schotse kerkgeschiedenis. Hij bezocht Schotland vele malen, onder andere als leider van kerkhistorische reizen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 16.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Thora evangelie en koran

Thora evangelie en koran
Anton Wessels

Beschrijving - De geschiedenis van joden, christenen en moslims als één verhaal - Actueel, verzoenend en gefundeerd betoog - Aparte aandacht voor geweld en vrouwenrechten in Bijbel en Koran Dickens analyseerde de Franse revolutie als A Tale of Two Cities. Ook de geschiedenissen in Bijbel en Koran zijn zo te beschouwen: de stad van onrecht (Babel/Mekka) tegenover de stad van vrede en gerechtigheid (Jeruzalem/Medina). Wat zegt dat verhaal over onze huidige steden? Spannend is dat het nieuwe Jeruzalem trekken zal dragen van Babel.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 19.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Tijdbetrokken vreemdelingschap
G. Boer

Ds. G. Boer (1913-1973) was een markant hervormdgereformeerd predikant, die in de gemeenten die hij diende met zijn trinitarische en vaak als profetisch gekenmerkte prediking diepe sporen trok. Bovendien kreeg hij brede bekendheid tijdens zijn lidmaatschap van het bestuur van de Gereformeerde Bond in de Nederlandse Hervormde Kerk (1951-1969), vooral in de drie jaren dat hij daarvan voorzitter was. Dit verzameld werk bevat een selectie preken en publicaties, waaronder zijn bijdragen aan de discussies over de verzoening en de bekende ‘gedachtewisseling’ met dr. H. Berkhof. In zowel zijn prediking als zijn theologische arbeid stond naast de verzoening de Bijbelse vreemdelingschap centraal. Maar vreemdelingschap was geen wereldvreemdheid. Boer stond met heel zijn arbeid midden in zijn tijd, ook midden in de geestelijke strijd die gaande was. Verzameld en geannoteerd door dr. ir. J. van der Graaf.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 45.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Toch horen we bij elkaar

Toch horen we bij elkaar
A. Brouwer-Otterspeer

Mannen zijn anders dan vrouwen, vrouwen zijn anders dan mannen. Zó heeft God het gewild bij de schepping. Bij een juist gebruik van de verschillende vaardigheden en eigenheden vormen man en vrouw een prachtige aanvulling op elkaar. Doordat men soms te weinig inzicht heeft in de onderlinge verschillen én omdat men er te weinig of nauwelijks rekening mee houdt, ontstaan helaas veel moeilijkheden in relaties en huwelijken. Mevr. A. Brouwer-Otterspeer van Psychologenpraktijk Brouwer geeft in Toch horen we bij elkaar op een verrassend praktische manier inzicht in de verschillen, maar ze biedt ook handvatten om er op een positieve manier mee om te gaan. Zij heeft daarbij kunnen putten uit haar jarenlange praktijkervaring. Een aanrader voor aanstaande, jonge en oudere echtparen

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 7.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Toekomst van de gereformeerde gezindte

Toekomst van de gereformeerde gezindte
W. Visscher e.a.

De wereld waarin wij leven is volstrekt geseculariseerd. Het christelijk geloof is ingeruild voor een liberaal en seculier denkpatroon. Ook binnen de kerken slaat de secularisatie toe. Reformatorische christenen zijn kinderen van de individualistische welvaartstijd. Naar verwachting zal de huidige situatie zich in de toekomst in versterkte mate voortzetten. In dit verband rijzen er dringende vragen die het voortbestaan van de gereformeerde gezindte raken. In welke wereld zullen onze kinderen en kleinkinderen opgroeien? Zullen er nog ‘eigen scholen’ zijn over een jaar of twintig? Zal de kerk haar huidige gestalte kunnen behouden? Hoe groot is de invloed van de digitale revolutie op de gezinnen? Hoe zal de zorg voor ouderen, zieken en gehandicapten er in de loop van deze eeuw uitzien? Dit boek stelt deze en andere vragen op toegankelijke wijze aan de orde. Het gaat om verkenningen, want de toekomst is ons onbekend. Maar het is belangrijk om te weten waar we staan, zodat we ook weten wat we moeten doen. De toekomst van de gereformeerde gezindte maakt reformatorische christenen bewust van de tijd waarin ze leven en geeft toerusting voor de toekomst. Auteurs: Dr. ir. S.M. de Bruijn, W. Büdgen, mr. D.J.H. van Dijk, prof. dr. E. Dijkgraaf, drs. F.A. van Hartingsveldt, prof. dr. J.J. Polder, drs. A.A. van der Schans, Ds. W. Visscher.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 10.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Toekomst voor Israël

Toekomst voor Israël
Wilhelmus à Brakel

Dit boekje handelt over de verwachte bekering van het Joodse volk. Brakel geloofde dat het Joodse volk terug zou keren naar Palestina en tot bekering zou komen. Indrukwekkend is zijnbetoog, waarin hij aantoont dat zijn toekomstverwachting voor Israël op de Bijbel gegrond is. Dit werkje is een hoodstuk uit zijn Redelijke Godsdienst maar overzichtelijker weergegeven. Ds. C.J. Meeuwe herschreef dit werkje en voorzag het van een uitvoerige inleiding.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Toelichting op de kerkorde

Toelichting op de kerkordeEen geheel herziene toelichting op de Protestantse Kerkorde, met verwerking van de laatste wijzigingen. Om het kerkelijk leven te ordenen en te ondersteunen kent de Protestantse Kerk in Nederland een stelsel van kerkelijke regelgeving, de zogenoemde kerkorde. Iedereen die actief is in de kerk krijgt hiermee te maken. Om de betekenis en de werking van de kerkorde goed te begrijpen is een toelichting echter onmisbaar. Sinds de invoering van de kerkorde van de PKN in 2004 zijn veel bepalingen gewijzigd. Daarom verschijnt de eerdere uitgave nu in een geheel herziene en uitgebreide editie. Deze gaat in op vragen uit de praktijk van het kerkelijk leven en bevat ook de jurisprudentie van het generale college voor de behandeling van bezwaren en geschillen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Tot mijn gedachtenis
J.M.J. Kieviet

Tot Mijn gedachtenis Over het Avondmaalsformulier Ze zijn overbekend, de woorden van het klassieke Avondmaalsformulier. In veel kerken van gereformeerd belijden klinken ze elke drie maanden opnieuw. De waarde van dit formulier kan bijna niet overschat worden. Op Bijbelse en trefzekere manier geeft het een aanduiding van wat de gelovigen mogen overdenken wanneer ze toetreden tot de tafel des Heeren. Daaraan voorafgaand wordt de roeping tot de waarachtige zelfbeproeving de gemeente ernstig op het hart gebonden. Wie uitdrukkingen zoekt waarin de gepastheid en de volkomenheid van het offer van Christus treffend en teer verwoord worden, zal geen betere kunnen vinden dan hier. Het formulier is een kostbaar geschenk, ons aangereikt als een schat uit de kerk der eeuwen. Doelgroep: kerkenraden en gemeenteleden

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 16.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Tot Zijn gedachtenis
E. Gouda

Het Heilig Avondmaal is - naast Gods eer - bedoeld om Gods kinderen te voeden, zodat ze staande blijven in het strijdperk van dit weerbarstige leven. God komt in Christus naar zondige mensenkinderen, opdat ze niet op zichzelf zien maar op Hem en eten en drinken ... Tot Zijn gedachtenis! Dit Avondmaalsdagboek is bedoeld voor de week van voorbereiding en de Avondmaalszondag. Naast meditaties bevat het gespreksvragen en citaten om over na te denken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Trek mij, wij zullen U nalopen / 2

Trek mij, wij zullen U nalopen / 2
B. Smijtegelt

‘Trek mij, wij zullen U nalopen’, zo luidt de tekst van een van de laatste preken van ds. Bernardus Smytegelt. Deze Bijbeltekst betekende veel in het leven van de bekende predikant. Bij het samenstellen van de uitgave Trek mij, wij zullen U nalopen (twee bundels met bijna zeventig in hedendaags Nederlands hertaalde preken) bleken er nog drie preken in handschrift te zijn die nimmer waren uitgegeven. Deze zijn ook opgenomen. Deel I bevat preken over het Oude Testament, waaronder de geliefde preken uit het Hooglied. Deze bundel verscheen najaar 2014, 275 jaar na het overlijden van ds. Smytegelt. Deel II bevat preken over het Nieuwe Testament en verschijnt in 2015,, 350 jaar na diens geboorte. Aan deze preken die verschijnen in hedendaags Nederlands, maar wel vasthouden aan de herkenbare stijl van de auteur, blijkt nog steeds grote behoefte.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 25.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Troost door genade
J.J. van Eckeveld

Aan de hand van het bekende troostboek, de Heidelbergse Catechismus, behandelt ds. J.J. van Eckeveld de drie stukken die nodig zijn te weten om zalig te mogen leven en sterven. De grote vraag is: Hoe beantwoordt ons leven aan het doel van onze Schepper, Die troost door genade schenkt? Deze uitgave is bedoeld voor ouderlingen en gemeenteleden aan het begin van de 21ste eeuw. 'Wij beleven immers dingen waarvan onze vaderen niet gedroomd hebben. Noden, gevaren, dwalingen van onze tijd komen dan ook aan de orde.' Catechismusprediking is geen tijdgebonden prediking. Ook in onze tijd moet het licht van Schrift en belijdenis in de prediking schijnen!

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 44.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Troost voor zieken

Troost voor zieken
Andrew Bonar

Met een keur aan teksten laat de Schotse predikant Andrew A. Bonar (1810-1892) allereerst de Bijbel zelf spreken in deze gids voor zieken- en rouwbezoek. Het boek is niet alleen geschikt voor ambtsdragers, maar voor iedereen die met ziekte en lijden in de naaste omgeving wordt geconfronteerd. De auteur is vooral bekend door zijn biografie over tijdgenoot en collega Robert Murray M’Cheyne. Hij maakte ook de bekende verzameling brieven van Samuel Rutherford voor de druk gereed. Zelf was Bonar predikant in Collace (Pertshire) en Finnieston (Glasgow). Eerder gaf uitgeverij De Banier van Andrew Bonar uit: Lessen uit Leviticus (2011), Stromen van levend water (1992) en Eens een vreemd’ling – Uit het leven van ds. Robert Murray McCheyne (1999).

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Troostrijk gesprek over de kracht van het christelijk geloof
Willem Teellinck

Het Troostrijk gesprek is een levendig geschreven traktaat door de vader van de Nadere Reformatie in de Nederlanden, Willem Teellinck (-). De twee gesprekspartners zijn Gajus, een gemeentelid, en Jakobus, een godgeleerde. Gajus wil graag weten hoe hij als een zondig mens kan ontvangen wat God in het Evangelie beloofd heeft. Jakobus wijst in zijn antwoord op het geloof in de Heere Jezus Christus, de Zaligmaker. De kracht van dit geloof, dat God wil schenken, is zó groot dat een mens zichzelf kwijtraakt en zich werpt op de genade van God in Christus Jezus. Door dit geloof ontvangt hij uit Hem het leven, en gaat hij ook leven tot Gods eer. Dit Troostrijk gesprek heeft ons allen veel te zeggen, zeker ook voor de praktijk van het christelijke leven.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
U doet niets, want U bent God
Stephan de Jong

In veertig zeer korte overpeinzingen, geschreven in een persoonlijke, betrokken stijl, biedt Stephan de Jong een nieuwe visie op Gods handelen in de wereld: God handelt door niets te doen. `Duizenden keren per dag lijkt het verstandig om afscheid van God te nemen. Maar ik kan dat niet. Omdat ik zijn aanwezigheid ervaar. Soms is die weldadig, soms weerbarstig. Maar ik kan niet om Hem heen. Hoe kan ik rampen en God rijmen met elkaar? Sinds mijn nichtje van negentien overleed aan leukemie, ruim veertig jaar geleden, peins ik over deze vraag. Ik heb me erbij leren neerleggen dat ik de theologische eindjes niet aan elkaar kan knopen. Maar soms helpen bepaalde inzichten. Bijvoorbeeld dat ik de gedachte moet loslaten dat God handelt in deze wereld. Maar wat doet God dan? Niets dus. Dat zou wel eens van het hoogste belang kunnen zijn.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
U doet niets, want u bent God
Stephan de Jong

Er is altijd wat. In de grote wereld economische crises en conflicten, in mijn kleine wereld werkeloosheid, ziekte. Geen leven zonder angst. Hoe ga ik om met angst? En kan het geloof in God daarbij helpen? Het nieuwe boek van Stephan de Jong is geschreven vanuit de overtuiging dat God geen wonderdoener is. God doet zelfs niets, zo te zien. Maar Hij doet er wel toe. Dit boek onderzoekt hoe. Verschillende angsten komen aan de orde: angst voor de onzekere toekomst, voor ziekte en dood, voor de uitdagingen van het leven en voor mensen. Deze veertig persoonlijk getoonzette Zeer Korte Overpeinzingen bieden theologie met soul en verkennen de rol die geloof in het omgaan met angst kan spelen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 5.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit de eeuwige stad

Uit de eeuwige stad
Antoine Bodar

Na Geheim van het geloof (1996), Nochtans zal ik juichen (1999), Romeinse brieven (2001) en Klokkenluider van Sint Jan (2004) de vijfde bundel in deze reeks van de hand van de priester Antoine Bodar. Opstellen over cultuur en kunst, Bijbel en Kerk, geloof en wetenschap met bijzondere aandacht voor Rome en de elkaar in 2005 opvolgende pausen Joannes Paulus II en Benedictus XVI, Europa en haar Christelijke wortels, liturgie en oekumene. Wie belang stelt in godsdienst als niet uit de openbaarheid te verdrijven deel van cultuur en voorts enige kennis over de katholieke Kerk wil vergaren, vindt in de bundel Uit de Eeuwige Stad, nu eens wat dieper dan weer wat luchtiger, pogingen tot uitleg en bemoediging.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit den Schat des Woords

Uit den Schat des WoordsIn de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 61 jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt: Ds. G.J. van Aalst, ds. J.J. van Eckeveld, ds. C. Harinck, ds. B. van der Heiden, ds. M. Karens, ds. C. Neele, ds. A. Schot, ds. J.J. Tanis, ds. J.W. Verweij, ds. W. Visscher, ds. C. Vogelaar, ds. D. de Wit.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit den Schat des woords

Uit den Schat des woordsIn de prekenserie Uit den schat des woords is de 62e jaargang verschenen. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt. Ds. G.J. van Aalst, ds. J. Driessen, ds. J.J. van Eckeveld, ds. A.J. Gunst, ds. B. van der Heiden, ds. G. van Manen, ds. F. Mulder, ds. C. Neele, ds. A. Schreuder, ds. A. Schot, ds. W. Visscher, ds. J.W. Verweij.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit den Schat des Woords

Uit den Schat des WoordsDeze prekenbundel iis bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt: Ds. G.J. van Aalst Romeinen 9:21-23 Ds. B. van der Heiden Mattheüs 28:5 en 6 (Pasen) Ds. M. Karens Hebreeën 8:1 en 2 (Hemelvaart) Ds. A. Moerkerken Jesaja 63:14 Ds. J. Mol Mattheüs 7:24-27 Ds. C. Neele Psalm 100:5 (Dankdag) Ds. A. Schot Ezechiël 33:11 Ds. W. Silfhout Psalm 130:4a Ds. J.J. Tanis Exodus 14:13, 14 Ds. J.W. Verweij Psalm 72:17 Ds. C.G. Vreugdenhil Filippenzen 3:10 Ds. D. de Wit Numeri 20:27 en 28

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit den Schat des Woords

Uit den Schat des WoordsIn de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 65e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt: Ds. G.J. van Aalst Romeinen 7:9 Ds. J.J. van Eckeveld Numeri 21:8 Ds. A.J. Gunst 1 Korinthe 15:7a na Opstanding Ds. C. Harinck Psalm 104:27-29 Dankdag Ds. W. Harinck Hooglied 1:4a Voorbereiding H.A. Ds. B. van der Heiden Zacharia 12:10 Pinksteren Ds. M. Karens Markus 10:51 Ds. W.J. Karels Hebreeën 4:16 Ds. B. Labee Johannes 14:18 Weeszondag Ds. G.J.N. Moens Mattheüs 26:1-5 Lijdensweken Ds. A. Schot Jesaja 52:13-15 Lijdensweken Ds. W. Visscher Psalm 121:1 Biddag

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit den schat des woords / 60e jaargang

Uit den schat des woords / 60e jaargangIn de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 60e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt: Ds. G.J. van Aalst R omeinen 9:21-23 Ds. B. van der Heiden Mattheüs 28:5 en 6 Pasen Ds. M. Karens Hebreeën 8:1 en 2 Hemelvaart Ds. A. Moerkerken J esaja 63:14 Ds. J. Mol Mattheüs 7:24-27 Ds. C. Neele Psalm 100:5 Dankdag Ds. A. Schot Ezechiël 33:11 Ds. W. Silfhout Psalm 130:4a Ds. J.J. Tanis Exodus 14:13, 14 Ds. J.W. Verweij Psalm 72:17 Ds. C.G. Vreugdenhil Filippenzen 3:10 Ds. D. de Wit Numeri 20:27 en 28

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit den schat des Woords / 66e jaargang

Uit den schat des Woords / 66e jaargangIn de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 66e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt: Ds. G.J. van Aalst Mattheüs 16:24 Ds. J.J. van Eckeveld 2 Koningen 5:14 Dankdag Ds. W. Harinck Handelingen 2:4 Pinksteren Ds. B. van der Heiden Johannes 18:35b Lijdensweken Ds. A.T. Huijser Mattheüs 27:51a Goede Vrijdag Ds. B. Labee Spreuken 30:8b en 9 Biddag Ds. A. Moerkerken Lukas 24:47 Na opstanding Ds. F. Mulder Lukas 2:7 Kerst Ds. C. Neele Hebreeën 13:8 Oudjaar Ds. J. Schipper Hooglied 8:5a Voorbereidingspreek H.A. Ds. A. Schot 2 Korinthe 13:13 Nieuwjaar Ds. C. Vogelaar Johannes 6:37

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit den schat des Woords / 67e jaargangIn de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 67e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt: Ds. G.J. van Aalst Johannes 14:4-6 Ds. B. van der Heiden Handelingen 16:16-34 Ds. H. Hofman Mattheüs 11:12 Ds. W.J. Karels 1 Koningen 3:27a Ds. B. Labee 2 Korinthe 12:7-9a Ds. S. Maljaars Johannes 4:54 Ds. F. Mulder 1 Petrus 5:10 Ds. G.W.S. Mulder Mattheüs 27:36 Lijdensweken Ds. A. Schot Lukas 22:15 en 16 Voorbereiding H.A. Ds. A. Schreuder Hebreeën 2:9a Hemelvaartspreek Ds. C. Sonnevelt Romeinen 7:1-4 Ds. W. Visscher Psalm 141:8 Nieuwjaarspreek

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit den schat des Woords / 68
Diversen Predikanten Gereformeerde Gemeenten

In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 68e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt: Ds. G.J. van Aalst 1 Timotheüs 1:16 Ds. W. Harinck Markus 7:34 Ds. A.B. van der Heiden Lukas 14:15-24 Ds. B. van der Heiden Mattheüs 16:21-23 Lijdensweken Ds. A.T. Huijser Hooglied 4:9 Ds. S.W. Janse Genesis 12:1-3 Ds. B. Labee Jesaja 57:15 Ds. F. Mulder Psalm 118:22 en 23 Pasen Ds. A. Schot 1 Korinthe 16:22b Oudejaarsavond Ds. C. Sonnevelt Lukas 19:7-10 Ds. W. Visscher Johannes 18:6, 8 en 11 Lijdensweken Ds. J.B. Zippro Romeinen 6:5 en 6

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit den schat des woords / Jaargang 2012 63

Uit den schat des woords / Jaargang 2012 63In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 63e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt: Ds. G.J. van Aalst Lukas 11:13 Ds. J.J. van Eckeveld Hosea 5:15b Ds. A.J. Gunst Mattheüs 2:2 Na Kerst Ds. B. van der Heiden Johannes 6:37 Ds. C. de Jongste Openbaring 3:14-22 Ds. A. Moerkerken Mattheüs 26:30 Lijdensweken Ds. C. Neele Hooglied 8:6a Ds. A. Schot Numeri 11:26-29 Pinksteren Ds. W. Silfhout Johannes 20:1 en 2 Opstanding Ds. C. Sonnevelt 1 Samuël 4:21 en 22 Ds. W. Visscher Hebreeën 9:12 Hemelvaart Ds. D. de Wit Lukas 3:16-17 Oudejaar In winkelmandje leggen Gebonden 2-3 dagen € 22,50 E-book Direct download € 18,00 Delen op sociale media In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 63e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt: Ds. G.J. van Aalst Lukas 11:13 Ds. J.J. van Eckeveld Hosea 5:15b Ds. A.J. Gunst Mattheüs 2:2 Na Kerst Ds. B. van der Heiden Johannes 6:37 Ds. C. de Jongste Openbaring 3:14-22 Ds. A. Moerkerken Mattheüs 26:30 Lijdensweken Ds. C. Neele Hooglied 8:6a Ds. A. Schot Numeri 11:26-29 Pinksteren Ds. W. Silfhout Johannes 20:1 en 2 Opstanding Ds. C. Sonnevelt 1 Samuël 4:21 en 22 Ds. W. Visscher Hebreeën 9:12 Hemelvaart Ds. D. de Wit Lukas 3:16-17 Oudejaar

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit den Schat des Woords 1e jaargang

Uit den Schat des Woords 1e jaargang
G.H. Kersten

Diverse predikanten Uit den schat des Woords jaargang 1 Ds. G. H. Kersten, Adventspredikatie over Jes. 11: 1 Dr. C. Steenblok, Adventspredikatie over Mal. 3 : 1 b Ds. G. H. Kersten, Kerstpredikatie over 1 Tim. 1: 15 Dr. C. Steenblok, Nieuwjaarspredik. over Ps. 86: 11 Ds. A. V. Stuyvenberg, Predikatie over Jes. 54: 13 Ds. W. de Wit, Predikatie over Joh. 3:7 Ds. W. C. Lamain, Predikatie over Jac. 4: 5 en 6a Ds. G. H. Kersten, Biddagspredikatie over Micha 6: 3 Ds. G. H. Kersten, Paaschpred. over Joh. 20:19-21 Dr. C. Steenblok, Predikatie over Jesaja 62: 2b Dr. C. Steenblok, Pinksterpredikatie over Hand. 2: 33 Ds. Chr. V. Dam, Predikatie over Jes. 50: 10 Ds. W. C. Lamain, Predikatie over Psalm 37:18 Ds. Chr. V. Dam, Predikatie over Rom. 8: 23 Dr. C. Steenblok, Gedachtenispredikatie over Hebr. 13: 7, bij het overlijden van Ds. G. H. Kersten Ds.]. Fraanje. Predikatie over Micha 7: 18.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 11.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit den schat schat des Woords jrg 64

Uit den schat schat des Woords jrg 64In de prekenserie Uit den schat des Woords verschijnt dit jaar de 64e jaargang. De uitgave is bedoeld als handreiking voor de leesdiensten, maar is ook heel geschikt voor persoonlijk gebruik. Onderstaande predikanten van de Gereformeerde Gemeenten hebben aan deze bundel meegewerkt: Ds. G.J. van Aalst Matth. 20:7b Ds. J.J. van Eckeveld Mattheüs 28:2 Pasen Ds. B. v.d. Heiden Handelingen 6:7 Na Pinksteren Ds. A.J. Gunst Mattheüs 21:37a Begin Lijdensweken Ds. W.J. Karels 2 Samuël 13:20 Ds. M. Karens Maleachi 3:6 Oudejaar Ds. B. Labee Psalm 110:1-3 Hemelvaart Ds. F. Mulder Genesis 7:16b Dankdag Ds. A. Schot Prediker 11:3b Ds. A. Schreuder Genesis 5:29 Advent Ds. L. Terlouw Hebreeën 9:27 en 28 Goede Vrijdag Ds. W. Visscher Lukas 2:7c Kerst

EPUB versie: ePub 2


Euro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Uit genade zalig geworden

Uit genade zalig geworden
Jan Geense

Korte levensbeschrjving door hem zelf beschreven. Het boek heeft een voorwoord van ds. G.H. Kersten

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 3.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Volgende