Verwachte titels

 | 

Recht

 | 

Recht algemeenDe prijs van het instrumentalisme

De prijs van het instrumentalisme
P.M.H. Bahreman

Vrijheid of veiligheid? Dat is het probleem. Criminaliteit en de veiligheid van burgers, openbare ruimten en meer algemeen de samenleving, is thans een erg actueel thema en staat om die reden ook hoog op de politieke agenda. Politici duiken tegenwoordig bovenop elk incident en naar aanleiding van een incident waar maatschappelijk ophef over is ontstaan, volgt spoedig nieuwe wetgeving. Het strafrecht krijgt hierbij een urgent karakter en lijkt in toenemende mate te worden ingezet als een neutraal instrument binnen een grotere integrale aanpak om veiligheidsbeleid kracht bij te zetten en om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. In het licht van de werkelijkheid van de dag waarin politici thans opereren, is er geen ruimte noch wordt deze gevonden voor abstractie van de particuliere verlangens, behoeften en driften van het hier en het nu. Er is een diep conflict tussen het professionalisme en het populisme. Hierdoor kan er een discrepantie ontstaan tussen enerzijds de strafrechtspolitiek en de effecten die zij beoogt te bewerkstelligen, en anderzijds de daadwerkelijke effecten op de maatschappij. Dit boek beoogt een analytische beschouwing te geven rondom de vraag wanneer het streven naar (nog) meer veiligheid contraproductief wordt en ten koste gaat van de grondrechten en de vrijheid van burgers. De ontwikkeling in het strafrecht van de laatste decennia wordt hierbij als een fundamenteel probleem geanalyseerd en bekritiseerd. Wat zijn de effecten van het huidige veiligheidsdiscours voor de legitimiteit van (overheidsmacht in) het strafrecht? In dit boek wordt nader ingegaan op het spanningsveld tussen instrumentaliteit, instrumentalisme en rechtsbescherming binnen de Nederlandse democratische rechtsstaat. Deze begrippen worden in historisch perspectief geplaatst en steeds bezien vanuit de relationele rechtstheorie, zoals geformuleerd door Foqué en ’t Hart. Vervolgens wordt aan de hand van concrete voorbeelden een helder verloop zichtbaar waarbij zowel het materiële als het formele strafrecht zich hebben ontwikkeld tot een punitief en ondoorzichtig stelsel, zodanig dat het een sluimerend en reëel gevaar is voor onze democratische rechtsstaat. Inzicht in de strafrechtspolitiek en wetgeving alsook de strafrechtstheorieën en hun effecten op de samenleving is een belangwekkend onderwerp voor zowel de praktijk als de wetenschap. Met deze uitgave wordt beoogd die onderwerpen voor zowel professionals, wetenschappers als gevorderde studenten inzichtelijk te maken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De rechter als evenwichtskunstenaar
Sietske DijkstraEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 33.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De relativiteit van wettelijke normen
P.W. den HollanderEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 30.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor NederlaProf. mr. Bart Hessel nam met een vlammende afscheidsrede in het voorjaar van 2014 afscheid als hoogleraar Europees recht en decentrale overheden aan de Universiteit Utrecht. In zijn rede stond de zorg om een sociaal, solidair én economisch sterk Europa centraal. Ook in deze bundel – een weerslag van het afscheidssymposium ter gelegenheid van de afscheidsrede van prof. Hessel – is de toekomst van de Europese sociale markteconomie de focus. Naast de juridische discipline zijn ook andere disciplines vertegenwoordigd, zodat het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. De gezamenlijke bijdragen geven zo een brede blik op aspecten van de sociale markteconomie, en worden voorafgegaan door een uiteenzetting van het centrale gedachtegoed van prof. Hessel. De bijdragen in dit boek zijn op heldere en toegankelijke wijze geschreven, hoewel fundamentele thema’s – beginselen van het recht en de samenleving – niet uit de weg worden gegaan. Dit boek zal derhalve een ieder die hart heeft voor de toekomst van de Europese Unie aanspreken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De stichting, stichting particulier fonds en de trust
Henri Burgers

Dit boek beschrijft in het kort de hoofdzaken van de stichting en meer uitgebreid die van de Curaçaose stichting particulier fonds en de in 2012 ingevoerde Curaçaose trust. Aan de orde komen onder meer vermogensbescherming, estate planning en certificering middels een stichting of SPF, de vraag of een Curaçaose trust in Nederland erkend moet worden, enkele voorbeelden van waarvoor trusts opgezet kunnen worden, misbruik van trusts, het Ubo-register, de behandeling van stichtingen particulier fonds en de trusts in de successie-, overdrachts-, winst- en inkomstenbelasting. Het is de auteur gebleken dat er in de praktijk aarzeling bestaat om de trust toe te passen. Om de trust toegankelijker te maken voor de trustkantoren, notarissen en andere juristen zijn in dit boek de tekst van de Titel trust in het BW, de aanschrijvingen van de minister van Financiën, de relevante artikelen uit de Successiebelastingverordening opgenomen, alsook antwoorden op veelgestelde vragen over de trust en de stichting particulier fonds.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 15.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet
J.M.W. van de Sande

Op 27 november 2015 vond in Amsterdam de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Enkele inhoudelijke aspecten van KEI: waar gaat en waar moet het naar toe?' Als inleiders traden op: - mr. B.J.R. van Tongeren (advocaat te Rotterdam en portefeuillehouder KEI binnen de Algemene Raad NOvA, tevens algemeen deken van de NOvA); - mw. mr. J.M.W. van de Sande (senior rechter inhoudelijk Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht); - mr. H.M.M. Steenberghe (senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Civiel recht, tevens lid van de Adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht). Dit deel in de serie van uitgaven van de NVvP bevat de neerslag van deze bijeenkomst. Tevens is in deze uitgave een verslag van de discussie naar aanleiding van de inleidingen opgenomen.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Geschilbeslechtingsdelta / 2014

Geschilbeslechtingsdelta / 2014
M.J. ter Voert

Hoe vaak worden burgers met lastige problemen geconfronteerd die in het juridische circuit kunnen belanden? Wat doen ze vervolgens om die problemen op te lossen? Laten ze het erbij en doen ze niets,of schakelen ze deskundige hulp in? Proberen ze het probleem op eigen houtje op te lossen of kloppen ze aan bij hulpverlenende instanties? En hoeveel problemen eindigen bij een gerechtelijke of buitengerechtelijke instantie? Deze en nog andere vragen komen aan de orde in deze studie,waarvoor ruim 5.400 Nederlanders zijn ondervraagd over de (mogelijke) juridische problemen waarmee ze de afgelopen vijf jaar te maken hebben gehad. Het onderzoek laat zien hoe ze die problemen hebben aangepakt, wat ze ermee hebben bereikt en hoe tevreden ze zijn over de juridische instanties waar ze gebruik van hebben gemaakt. Deze Geschilbeslechtingsdelta is inmiddels de derde opeenvolgende studie naar het geschilbeslechtingslandschap van burgers en beschrijft de belangrijkste veranderingen in vergelijking met de voorgaande edities uit 2003 en 2009.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Hoofdelijke verbintenissen
W.H. van Boom

Hoofdelijke verbintenissen komen veel voor in de rechtspraktijk. Te denken valt aan de hoofdelijke verbondenheid van medehuurders tegenover de verhuurder, aan hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid of aan personen die zich hoofdelijk debiteur verklaren bij een geldlening. Het gaat dus om een juridisch kernleerstuk van het Nederlandse verbintenissenrecht, en zeker niet het eenvoudigste: de regels inzake hoofdelijke verbintenissen zijn notoir ingewikkeld en op bepaalde punten zelfs onhelder. Dit boek biedt aan de rechtswetenschap en rechtspraktijk een gedegen overzicht van het Nederlandse recht inzake hoofdelijke verbintenissen. Aan de orde komen vragen als: wanneer doet zich hoofdelijkheid voor, welke rechtsgronden voor hoofdelijke verbintenissen zijn er en wat zijn de essentiële kenmerken van hoofdelijkheid? Tevens is in het boek rechtspraak van (met name) de Hoge Raad verwerkt, aangezien de uitspraken van de Hoge Raad de wettelijke regeling van de hoofdelijkheid verduidelijken.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 31.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Inleiding in de shari'a
Frans van der veldenEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Intellectuele eigendomsrechten als verhaalsobject

Intellectuele eigendomsrechten als verhaalsobject
A.I. Keur

Dit boek gaat over het vestigen van zekerheidsrechten en het leggen van verhaalsbeslag op intellectuele-eigendomsrechten en het daadwerkelijke verhaal van vorderingen door uitwinning van die bezwaarde of beslagen intellectuele-eigendomsrechten in Nederland onder toepassing van Nederlands recht. Intellectuele-eigendomsrechten vormen vaak één van de belangrijkste, meest waardevolle vermogensbestanddelen van een onderneming. Een schuldeiser die, na bijvoorbeeld een pandrecht op deze intellectuele-eigendomsrechten te hebben gevestigd of daarop verhaalsbeslag te hebben gelegd, zijn vordering wil verhalen door uitwinning van die intellectuele-eigendomsrechten, stuit onder het geldende Nederlandse recht echter op problemen. Bij het formuleren van aanbevelingen om de problemen waarop een schuldeiser onder het Nederlandse recht stuit geheel of gedeeltelijk weg te nemen, is primair inspiratie gevonden in de UNCITRAL Legislative Guide en het UNCITRAL IP-Supplement. Auteursinformatie

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 34.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Internationaal procederen
A.R.J. Croiset van Uchelen

Op 5 juni 2015 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Internationaal procederen'. Als inleiders traden op: *mr. drs. A.R.J. Croiset van Uchelen (advocaat te Amsterdam); *mw. mr. S.M.C. Nuijten (advocaat te Amsterdam); *mr. W.H.A.M. van den Muijsenbergh (advocaat te Rotterdam). Dit deel in de serie van uitgaven van de NVvP bevat de neerslag van deze bijeenkomst. Tevens is in deze uitgave een verslag van de discussie naar aanleiding van de inleidingen opgenomen.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Law and behavioral sciences
Peter MasciniEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Met recht naar een circulaire economieHet verbruik van fossiele en andere grondstoffen is eindig. Bovendien veroorzaakt het broeikasgassen en kost het energie. In Europa en Nederland wordt de circulaire economie gestimuleerd met als een van de belangrijkste doelen de hoeveelheid restafval terug te dringen, maar vooral het ontstaan van afvalstoffen te voorkomen. In het EU-actieplan 'Maak de cirkel rond' en het Rijksbreed-programma 'Nederland circulair in 2050' over de circulaire economie zijn initiatieven en maatregelen aangekondigd en in gang gezet. Wat betekent de circulaire economie voor het huidige afvalstoffenrecht, het producten- en stoffenrecht en de samenhang tussen beide rechtsgebieden? En wat betekent het voor het mededingingsrecht, de richtlijn Eco-design en de Omgevingswet? Hoe kan het recht de transitie naar een circulaire economie bevorderen en welke juridische belemmeringen moeten worden weggenomen? De in deze bundel opgenomen bijdragen laten zien dat de beoogde omslag naar een circulaire economie een veelheid van rechtsvragen opwerpt op verschillende rechtsterreinen. Het gaat om een verdere ontwikkeling van beleid, wetgeving en jurisprudentie, maar deels ook om principiële juridische vraagstukken die de grondslagen van menig rechtsgebied raken en ter discussie stellen. Deze bundel wil bijdragen aan het versnellen van het daarvoor noodzakelijk debat.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 30.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Modernisering burgerlijk bewijsrecht
A. Hammerstein

Dit boek bevat het in april 2017 uitgebrachte advies van de door de minister van Veiligheid en Justitie ingestelde expertgroep Modernisering burgerlijk bewijsrecht. De belangrijkste conclusies zijn dat een wettelijke regeling nodig is om eerder in procedures bewijs op tafel te krijgen en dat het inzagerecht zodanig geregeld moet worden dat een evenwicht bereikt wordt tussen het recht op medewerking aan bewijsvoering en bescherming van vertrouwelijke stukken. De conclusies worden voorafgegaan door een aantal algemene aandachtspunten en uitgangspunten van bewijsrecht. Deze verschaffen niet alleen het advies een duidelijke context maar zijn ook los daarvan van belang voor de vorming en toepassing van een bewijsrecht dat voldoet aan de eisen en behoeften van een moderne civiele rechtspleging en rechtspraktijk.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 21.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Over opinions
Jan Marten van DijkEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 59.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Pensioenrecht
Mark Heemskerk

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis! De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Perspectieven op het IAS

Perspectieven op het IAS
Berber Laarman

Dit boek doet verslag van een onderzoek naar het functioneren van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het doel van het IAS is slachtoffers of hun nabestaan den een laagdrempelige, snelle en zorgvuldige toegang te verschaffen tot een vergoeding, hun een juridische lijdensweg te besparen, en blijk te geven van de maatschappelijke erkenning voor hun lijden. In de vijftien jaar dat het IAS bestaat, hebben 6.250 mesothelioomslachtoffers de weg naar het IAS weten te vinden. Als bijzondere voorziening voor asbest slachtoffers heeft het IAS veel lof ontvangen, zowel nationaal als internationaal. Er is echter ook kritiekgeuit op het functioneren van het IAS. In dit onafhankelijke onderzoek wordt deze kritiek onderzocht en worden mogelijkheden verkend om de werkwijze van het IAS te verbeteren. Er is gesproken met alle bij het IAS betrokken partijen en met asbestslachtoffers. Ook is oriënterend onderzocht of kan worden geleerd van de praktijk van compensatie van asbestslachtoffers in het Verenigd Koninkrijk en in de Australische deelstaat New South Wales. Het onderzoek mondt uit in een bespreking van een aantal mogelijke punten van verbetering.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Procedurele en distributieve rechtvaardigheid
K. van den Bos

Op 26 juni 2014 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Procedurele en distributieve rechtvaardigheid'. Als inleiders traden op: *prof. dr. K. van de Bos (hoogleraar Sociale Psychologie en hoogleraar Empirische Rechtswetenschap, Universiteit Utrecht); *mr. C.E. Drion (advocaat te Amsterdam en voormalig raadsheer in de Hoge Raad); *mr. P.N. van Regteren Altena (advocaat te Amsterdam). Dit deel in de serie van uitgaven van de NVvP bevat de neerslag van deze bijeenkomst. Tevens is in deze uitgave een verslag van de discussie naar aanleiding van de inleidingen opgenomen.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Property Law Perspectives VThe Young Property Lawyers Forum is an international network of property law researchers, which has since its inception in 2008 organised seven conferences. Property Law Perspectives V contains a selection of peer reviewed papers presented at the sixth conference of the Young Property Lawyers Forum, which took place at the University of Groningen from 23 to 25 November 2015. The contributors to this book deal with major challenges facing property law in the 21st century, such as inequality, Europeanisation, and property law's relationship to constitutional law and public law regulation. Also, the contributors seek to solve problems regarding, for instance, acquisitive prescription and condominium rights in one jurisdiction through insights from other jurisdictions. As the motto of the Young Property Lawyers Forum 2015 was "YPLF meets practice", a Dutch practitioner explores property law-related problems surrounding grids in practice and possible legislative solutions to them. The wide variety of topics and jurisdictions make this book a fascinating read for anyone interested in property law.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 20.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Rechtspraak en politiek
J.M. van den Berg

Op 27 mei 2016 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Rechtspraak en politiek: hoe leven die samen in het ene huis, dat democratische rechtsstaat heet?' Als inleiders traden op: *mr. H.D. Tjeenk Willink (minister van staat en oud vicepresident van de Raad van State); *mr. J.M. van den Berg (advocaat te Amsterdam); *mr. F. Jensma (commentator NRC Handelsblad). Dit deel in de serie van uitgaven van de NVvP bevat de neerslag van deze bijeenkomst. Tevens is in deze uitgave een verslag van de discussie naar aanleiding van de inleidingen opgenomen.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Rethinking expropration law / I Rethinking public interest i

Rethinking expropration law / I Rethinking public interest iThis book is the first of a series in which experts engage critically with identified aspects of expropriation law. The internationally diverse group of contributing authors offer valuable insight into the treatment of public purpose/interest related issues as they are canvassed in jurisdictions around the world. Some of these include: -the public purpose/interest requirement and the definition of the object of expropriation; -the role of public purpose/interest in distinguishing between expropriation and regulation of property; -public interest and the classification of expropriatory actions as administrative, statutory or constructive; -categorising of the notions of public interest and public purpose; -justifiability of expropriation without compensation; -consequences of a change in purpose after expropriation has been effected; whether an expropriation can be challenged on the basis that less invasive means were available for the state to realise the specific purpose; -whether the public interest could legitimately entail transfer of expropriated property to a party other than the state.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 59.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Slachtoffers en straf

Slachtoffers en straf
J.M. ten Voorde

Als het aan de minister van Veiligheid en Justitie ligt, wordt het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces verder uitgebreid. Een wetsvoorstel met die strekking ligt ter beoordeling bij de Eerste Kamer. Indien het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd en tot wet wordt vergeven mogen slachtoffers en nabestaanden niet alleen verklaren over de gevolgen van een ernstig strafbaar feit, zij mogen dan ook een opinie geven over de op te leggen straf. Daarbij kunnen zij hun opinie onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van de vergeldingstheorie. Moet de rechter bij het bepalen van de (hoogte van de) straf een op vergelding gestoelde opinie centraal stellen? Na bespreking van kernbegrippen uit de vergeldingstheorie (leed, gelijkheid en proportionaliteit) concludeert Ten Voorde dat de opinie van slachtoffers en nabestaanden over de op te leggen straf wel van belang is, maar niet centraal mag staan bij het bepalen van de straf.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Tekstuitgave KEI
G. de GrootEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 24.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
The social construction of the dutch air quality clash

The social construction of the dutch air quality clash
Tobias Arnoldussen

From a small policy issue in the 1990s, air quality suddenly became a hotly debated public problem in the Netherlands from 2004 onwards. During the ensuing political and legal clash over air quality in the years 2004 - 2010, Dutch infrastructure development and road expansion grinded to a halt on account of exceedance of the legal standards for air pollution. Tobias Arnoldussen analyses this sudden emergence of air pollution on the Dutch political agenda by reviewing court cases, policy documents, European Environmental Law and the alarming research dataon a new type of air pollution, Particulate Matter. Using social constructivism and discourse analysis as methods of socio-legalinquiry, Arnoldussen relates the emergence of the clash to innovative legal strategies of the environmental movement, the concerns of epidemiologists, ambitious European policy makers and an activist judiciary wielding its substantial political influence. On the level of law and policy he considers the clash to be the result of the increased Europeanisation of Environmental Law, the failed ecological modernisation of mobility and the growing role of a precautionary approach in European and Dutch law and policy.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 77.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Werken aan waarheidsvinding
R.W.M. GiardEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 31.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Wetgeving kwaliteit en innovatie: KEI
E. Bauw

De wetgeving 'kwaliteit en innovatie', afgekort tot 'KEI', heeft de ambitie de praktijk van het procederen in civiele en bestuurszaken ingrijpend te veranderen. De wetgeving raakt de toegankelijkheid, de snelheid en naar verloop van tijd ook het aanzien van de rechterlijke organisatie. Digitaal procederen en dwingende termijnen worden de norm en dit betekent een radicale breuk met de huidige praktijk van omvangrijke papieren dossiers en veelvuldig verzoeken om uitstel. Deze korte introductie zet beknopt de achtergronden en hoofdlijnen van KEI uiteen, zodat de lezer zich een beeld kan vormen van wat dit alles voor hem of haar zal betekenen. Degenen die zich willen verdiepen, worden op weg geholpen met verwijzing naar een selectie van de belangrijkste literatuur over het onderwerp. De reeks 'Korte introducties' biedt de lezer snel inzicht in een juridisch vraagstuk. Na lezing van het boekje weet de lezer precies wat hij minimaal moet weten over dit vraagstuk. De thema's kunnen zowel een generiek als een zeer specifiek juridisch vraagstuk behelzen.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal