Verwachte titels

 | 

Mens en maatschappij

 | 

Algemene sociale wetenschappenBeslissen in grensgebieden
M.A.H. van der WoudeEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 23.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Cybercrime among Companies
Sander VeenstraEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 38.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven?

Een derde weg ter bevordering van burgerinitiatieven?
Ira Helsloot

Dit onderzoek kijkt specifiek naar professionele normen en aansprakelijkheidsvraagstukken bij burgerinitiatieven. Het verkent mogelijkheden om initiatiefrijke burgers die handelen vanuit het samenlevingsbelang, niet te laten opdraaien voor eventuele schade. En het onderzoekt of regels zo kunnen worden aangepast dat ze in het publieke domein op dezelfde manier goed burgerschap mogen tonen als ze in het privédomein, zonder dat wet- en regelgeving in de weg staan. Daarmee draagt dit onderzoek bij aan de discussie over de verhouding tussen wet- en regelgeving en een samenleving, waaraan burgers steeds meer zelf vormgeven.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 19.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Een onderzoek naar de morele weerbaarheid van Nederlandse po

Een onderzoek naar de morele weerbaarheid van Nederlandse po
Gabriël van den Brink

Voor een goed functioneren van onze democratische rechtsstaat is het cruciaal dat de politie ook in moreel opzicht voldoende weerbaar is. Uitvoerende politiefunctionarissen dienen te beseffen dat hun handelen morele kanten heeft, ze moeten in staat zijn een eigen afweging te maken en die aan an der en kunnen uitleggen. Hoe is het in dat opzicht gesteld met de politie in Nederland? Voor het be antwoorden van die vraag hebben onderzoekers van Tilburg University een onderzoek gedaan naar het denken en handelen van uitvoerende politie functionarissen. De uitkomsten zijn verrassend positief. Morele overwegingen spelen in het alledaagse werk een voorname rol en veel medewerkers beseffen de betekenis ervan. Tegelijkertijd vertoont de politiecultuur ook kenmerken die morele afwegingen soms onder druk zetten. Dit boek is rijk aan praktijkvoorbeelden en persoonlij ke ervaringen van politiefunctionarissen en berust tegelijkertijd op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Aanbevolen voor iedereen die de politie volgt en mensen die zich afvragen hoe professionals ondanks organisatorische perikelen aan morele waarden kunnen vasthouden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 24.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Het leefklimaat in justitiële inrichtingen

Het leefklimaat in justitiële inrichtingen
M. Boone

Om de vraag te kunnen beantwoorden hoe de overheid het leefklimaat in justitiële inrichtingen op zodanige wijze kan vormgeven dat detentieschade zoveel mogelijk wordt voorkomen en een verantwoorde terugkeer naar de samenleving wordt gestimuleerd, is inzicht in de wetenschappelijke kennis over dat leefklimaat nodig. In deze studie wordt een overzicht gegeven van wat uit de literatuur bekend is over het leefklimaat in justitiële inrichtingen en wat het effect is van het leefklimaat op de beleving van detentie en op het gedrag van ingeslotenen tijdens en na afloop van verblijf. Het onderzoek heeft betrekking op het reguliere gevangeniswezen, de forensische (geestelijke gezondheids-) zorg, de vreemdelingenbewaring en de justitiële jeugdinrichtingen. Zes factoren en drie determinanten zijn uitputtend onderzocht. De leefklimaatfactoren zijn: contacten tussen personeel en ingeslotenen, autonomie, contact met de buitenwereld/familiaire relaties, veiligheid, zinvolle dagbesteding en fysiek welbevinden. De determinanten omvatten: gebouwelijke omgeving, professionaliteit van het personeel en samenstelling van de detentiepopulatie. Ook wordt een overzicht gegeven van de beschikbare instrumenten om het leefklimaat te meten. De studie is verrijkt met casusbeschrijvingen van inrichtingen die bekend staan om hun positieve leefklimaat. Onder andere werd een bezoek gebracht aan ‘de zelfredzame afdeling’ van de PI Heerhugowaard, de afdeling voor langdurige en intensieve forensische zorg ‘De Voorde’ en het beroemde Noorse gevangeniseiland Bastoy.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Problematic youth group involvement as situated choice

Problematic youth group involvement as situated choice
Lieven Pauwels

The present study deals with young adolescents’ involvement in what is generally referred to as a problematic youth group. This book develops an overarching metatheoretical framework that is useful for the development and testing of integrated models. The authors describe an integrated Conditions-Controls-Exposure model and present descriptive and theorytesting analyses. Special attention is paid to the end-to-end integration of the micro ecological setting, social controls (social bonds, monitoring, school social bond), personal controls (moral beliefs, locus of control and self-control), and the situational context. The implications of the findings for future research are discussed.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Safety first

Safety first
Ruth Prins

During the last two decades, Dutch citizens have become increasingly worried about a wide variety of public safety problems. Consequently, a new policy domain regarding local public safety has emerged and established itself in the Netherlands. Public expenditure on local safety has grown enormously and traditional problems such as disturbances of local order and petty crime, were soon complemented by newer concerns including drug-related nuisance, domestic violence and organized crime. As Dutch mayors are responsible for providing order in local society, all eyes generally turn to them when a new problem arises. The national government has granted them various powers to tackle new threats to public safety. However, not all sections of Dutch society are happy with these developments, and a public debate was triggered in which the Dutch mayors were accused of behaving more like local sheriffs, and less in accordance with their traditional role of shepherds of local communities. This research combines national and local studies on the position and role of Dutch mayors in local safety governance between the years 1990 and 2010, and concludes that an ever growing trend of securitizing local issues has fostered an expansion of the mayor’s formal position, as well as new actions and roles in daily public safety governance.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Schandpaal of schouderklop?
Michael Vliek

Het op naam publiceren van opgelegde boetes (naming en shaming) is een populaire en redelijk effectieve handhavingstechniek om naleving van wet- en regelgeving af te dwingen: ondernemingen zijn vaak bereid veranderingen door te voeren om de financiële consequenties van reputatieverlies te voorkomen. Maar wat is de invloed van de morele afkeuring van de omgeving en de schaamte die daar het gevolg van is? Zijn ondernemingen ook bereid veranderingen door te voeren om morele afkeuring te voorkomen? En wat is de invloed van morele goedkeuring? Kan gedragsverandering ook worden bereikt door een naming en faming interventie? De resultaten van drie gedragswetenschappelijke studies laten zien dat organisaties weinig gevoelig zijn voor morele afkeuring: deelnemers konden of wilden zich niet voorstellen dat zij zich zouden schamen wanneer hun organisatie publiekelijk bestraft werd. Deelnemers konden zich daarentegen beter voorstellen dat zij zich trots zouden voelen wanneer hun organisatie publiekelijk beloond werd. Op basis van de huidige resultaten wordt een gecombineerde aanpak van shaming en faming technieken geadviseerd om effectieve gedragsverandering tot stand te brengen. Dit is een uitgave in de reeks 'Handhaving en Gedrag'. Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsprogramma en is opdrachtgever voor gedragswetenschappelijk onderzoek relevant voor handhaving en naleving van regelgeving. Het programma bouwt aan wetenschappelijke kennis over mechanismen die ten grondslag liggen aan naleving of overtreding van regelgeving en de wijze waarop de overheid dit gedrag kan beïnvloeden. De centrale vraag is hoe het nalevingsgedrag van burgers, bedrijven en instellingen kan worden verklaard vanuit de kenmerken en motieven van de doelgroep en de omgevingsfactoren, waaronder de handhaving. Daarmee draagt het programma bij aan de kwaliteit van de handhaving.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 15.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Upstanders, whistle-blowers, and rescuers
Martha MinowEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal