e-books

 | 

Recht

 | 

Arbeids- en sociale zekerheidsrecht
1 2 3 4 5 6 7 Volgende
70 jaar VvA: einde van het beginIn deze bundel vanwege het 70-jarige bestaan van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) wordt aandacht besteed aan de recente ontwikkelingen in het arbeidsrecht en terug gekeken naar het verleden.Een groot aantal schrijvers gaat in op het beeld van de arbeid(er), het ontslagrecht flexibele arbeid en sociale zekerheid, cao's, medezeggenschapsrechtelijke ontwikkelingen, gelijke behandeling (leeftijd/chronische ziekte), Europees/internationaal recht, invloed van wetgver en sociale partners en de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor het arbeidsrecht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.70


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemeen bestuursrecht bij de uitvoering van de sociale zeke
G.A. le Noble

Wet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht (KEI-I) De Wet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht verandert de manier van procederen in de sociale zekerheid (sociale verzekeringen en sociale voorzieningen) voor het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), de zorgverzekeraars, de Sociale verzekeringsbank (SVB) en (sociale diensten van) gemeenten. In deze PS Special Algemeen bestuursrecht bij de uitvoering van de sociale zekerheid wordt KEI-I behandeld. De belangrijkste en worden de belangrijkste aspecten van het bestuursrecht voor de uitvoering van de sociale zekerheid beschreven naar de stand van het recht per 1 juli 2016, met aandacht voor wat er met de inwerkingtreding van KEI-I (vermoedelijk gefaseerd vanaf 1 januari 2017) zal veranderen. De uitgave bevat een handige bijlage met de recente tekst en toelichting van de belangrijkste Awb-artikelen, die door KEI-I inhoudelijk worden gewijzigd. Eveneens treft u als bijlage de Procesregeling bestuursrecht 2013 aan en de Procesregeling bestuursrechtelijke colleges 2014. Kortom, met deze handzame uitgave krijgt u inzicht in alle aspecten van het bestuursrecht in uw praktijk, behoudt u de procesregie in uw eigen dossiers én bereidt u zich voor op komend procesrecht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 147.83


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeid & Inkomen / 2016Sociaal Memo Arbeid &; Inkomen 2016 beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema#s arbeid en inkomen. Aan bod komen onder andere: #Arbeid (Wet arbeid &; zorg, minimumloon, premieheffing, banenafspraak, quotumheffing) #Toeslagen (AWIR, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag) #Sociale verzekeringen (Anw, AKW, WW, BUB, Toeslagenwet) #Sociale voorzieningen (Participatiewet, IOAW, IOAZ, IOW, gemeentelijke schuldhulpverlening) #Inkomensbesluit en dagloonbesluit #Taken UWV en SVB Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst Sociaal Memo Arbeid &; Inkomen 2016 regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 juli 2016 weergegeven.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 47.94


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeid & inkomen / 2017Is het verlenen van zorgverlof verplicht voor werkgevers? Hoe hoog is het minimumloon voor 19-jarigen? Hoe wordt huurtoeslag precies berekend? Zomaar wat vragen die dagelijks opduiken wanneer u zich bezighoudt met arbeid en inkomen. Sociaal Memo Arbeid & Inkomen vervult op die momenten snel uw informatiebehoefte. Het bundelt alles wat u moet weten over wet- en regelgeving binnen het thema arbeid en inkomen.  Hierin biedt Sociaal Memo Arbeid & Inkomen, onderdeel van de Memo-serie van Wolters Kluwer, een unieke behandeling van het onderwerp. Het belicht de volledige breedte aan onderwerpen op de altijd beknopte Memo-manier.  Compleet en Overzichtelijk   Per wetsgebied vindt u compleet overzicht van de stand van zaken. Doordat de tekst puntsgewijs per onderwerp is gegroepeerd, vindt u snel wat u zoekt.   Een greep uit de onderwerpen die u vindt in Sociaal Memo Arbeid & Inkomen:  · Arbeid (Wet arbeid & zorg, minimumloon, premieheffing, banenafspraak, quotumheffing)  · Tegemoetkomingen loondomein (loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel)  · Toeslagen (AWIR, kind gebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag)  · Sociale verzekeringen (Anw, AKW, WW, BUB, Toeslagenwet)  · Sociale voorzieningen (Participatiewet, IOAW, IOAZ, IOW, gemeentelijke schuldhulpverlening)  · Inkomensbesluit en dagloonbesluit  · Taken UWV en SVB  In lijn met de Memo-filosofie, gebruiken de auteurs geen letter te veel. De teksten zijn bondig en de toelichting blijft tot het minimum beperkt. Door verwijzing naar bronnen en wetteksten kunt u zich verder verdiepen wanneer nodig.  Actueel in Arbeid & Inkomen  De regelingen omtrent sociale zekerheid in Nederland zijn complex en onderhevig aan continue veranderingen. Zo ook op het gebied van arbeid en inkomen. Het Sociaal Memo Arbeid en Inkomen belicht alle actuele wet- en regelgeving over sociale zekerheid in arbeid en inkomen per 1 juli 2017.  In de volledig herziene editie van deze uitgave komen een groot aantal nieuwe bepalingen aan bod die zijn ingevoerd per 1 januari en 1 juli 2017. Het baseert zich op de meest actuele cijfers over uitkeringsbedragen, daglonen, premies en kortingen.  ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 51.30


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsongeschiktheid & Zorg 2016 / 2016De kernpunten van alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op de thema#s arbeidsongeschiktheid en zorg. U vindt ze in dit memo. Aan bod komen onder andere: #Wettelijke inkomensverzekeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (ZW, WIA, WAO, BIA, WAZ, Wajong) #Inkomensbesluit socialezekerheidswetten #Toeslagen (AWIR, zorgtoeslag) #Zorgverzekeringswet #Wet langdurige zorg #Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 #Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg #Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen #Wet sociale werkvoorziening #Premieheffing en financiering Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst Sociaal Memo Arbeidsongeschiktheid &; Zorg 2016 regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 mei 2016 weergegeven.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 47.94


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsongevallen en beroepsziekten
S.D. Lindenbergh

Werkgeversaansprakelijkheid bij schade van werknemers als gevolg van arbeidsongevallen en beroepsziekten heeft de afgelopen jaren grote ontwikkelingen doorgemaakt. Dit unieke naslagwerk biedt het enige recente totaaloverzicht van dit dynamische rechtsgebied. Wie moet onder welke omstandigheden de risico#s van arbeid voor de gezondheid van de werknemer dragen? Die vraag staat centraal in Arbeidsongevallen en beroepsziekten. Werkgeversaansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en beroepsziekten Er wordt voortdurend gewerkt aan de grenzen van werkgeversaansprakelijkheid. In deze uitgave gaat het hoofdzakelijk om de gevolgen (dus letselschade) van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Het geeft een helder en up-to-date inzicht in relevante wetgeving en rechtspraak. De recente kernuitspraken van de Hoge Raad zijn verwerkt, waaronder de 11 novemberarresten over goed werkgeverschap en de rechtspraak over aansprakelijkheid voor zzp#ers. Een onmisbare hulp voor (letselschade)advocaten, verzekeraars, schadebehandelaars, rechters en personeelsfunctionarissen!

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 51.37


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsovereenkomst

ArbeidsovereenkomstIn deze bijzondere editie in de Tekst & Commentaar-serie staat Titel 10 Arbeidsovereenkomst van boek 7 BW centraal. Het ontslagrecht per 1 juli 2015 vormt de kern, inclusief de nieuwe uitvoeringsregelgeving die voor zover relevant is opgenomen en deels is becommentarieerd. Bovendien is de Wet aanpassing schijnconstructies verwerkt in de tekst en het commentaar. Per artikel leest u in een korte toelichting de betekenis/strekking van de bepaling, mede aan de hand van verwijzingen naar relevante jurisprudentie.    Aanvulling op Tekst & Commentaar Arbeidsrecht  Het arbeidsrecht is heftig in beweging. Deze uitgave verschijnt als onmisbare aanvulling op T&C Arbeidsrecht 8e druk (december 2014). Ten tijde van de afsluiting van die uitgave waren de ingrijpende wetswijzigingen en de nieuwe uitvoeringsregelgeving nog niet beschikbaar.    Met de Tekst & Commentaar-delen Arbeidsrecht en Arbeidsovereenkomst bent u volledig op de hoogte van het nieuwe recht. Heeft u een abonnement op Tekst & Commentaar Arbeidsrecht? Dan krijgt u dit boek automatisch toegezonden.    Verkrijgbaar als boek, e-book én online  Alle delen uit de Tekst & Commentaar-serie zijn verkrijgbaar in boekvorm, als e-book en online (uiteraard ook in Navigator Collecties). Online wordt Tekst & Commentaar regelmatig bijgewerkt, zodat u altijd over de meest actuele stand van zaken beschikt. Hieronder vindt u alle bestel- en abonnementsmogelijkheden.         Opleiding  In een dag voorbereid zijn op het nieuwe ontslagrecht? Bij deze cursus Het nieuwe ontslagrecht (Wet werk en zekerheid) ontvangt u de uitgave Tekst & Commentaar: Arbeidsovereenkomst er bij.    ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 78.76


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsovereenkomstenrecht

Arbeidsovereenkomstenrecht
van der Ginten

In Arbeidsovereenkomstenrecht treft u aan een commentaar op het arbeidsovereenkomstenrecht. Het beperkt zich in hoofdzaak tot een weergave van het geldende recht. Juridische basis voor arbeidsrelaties De arbeidsovereenkomst is de juridische basis voor de meeste arbeidsrelaties en daarmee van groot maatschappelijk belang. De Hoge Raad wijst jaarlijks vele arresten over de arbeidsovereenkomst. Dit boek is een leidraad voor iedereen die zich een oordeel moet vormen over de rechten en verplichtingen verbonden aan een arbeidsovereenkomst. U kunt dit boek gebruiken als een gids voor de praktijk en is tevens geschikt voor het onderwijs. Geheel herziene druk De bewerking voor deze 25e, geheel herziene druk, is afgesloten in juli 2015. Hij werd verzorgd door prof. mr. W.H.A.C.M. (Willem) Bouwens, hoogleraar sociaal recht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, en prof. mr. R.A.A. (Rogier) Duk, advocaat te Den Haag en bijzonder hoogleraar Bijzondere Arbeidsverhoudingen te Rotterdam.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 45.67


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrecht

ArbeidsrechtWet en Rechtspraak selecteert artikelsgewijs relevante jurisprudentie en beperkt zich tot de publicatie van de rechtsregels die in een uitspraak zijn geformuleerd. Er worden hoofdzakelijk arresten van de Hoge Raad der Nederlanden opgenomen, lagere rechtspraak uitsluitend indien en voor zover die voor de interpretatie van een wetsartikel relevant is. De serie geeft u direct toegang tot dat gedeelte van de jurisprudentie waar het echt om draait.Wet en Rechtspraak selecteert artikelsgewijs relevante jurisprudentie en beperkt zich tot de publicatie van de rechtsregels die in een uitspraak zijn geformuleerd. Er worden hoofdzakelijk arresten van de Hoge Raad der Nederlanden opgenomen, lagere rechtspraak uitsluitend indien en voor zover die voor de interpretatie van een wetsartikel relevant is. De serie geeft u direct toegang tot dat gedeelte van de jurisprudentie waar het echt om draait.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 88.72


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrecht

Arbeidsrecht
J. Heinsius

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schemas, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak.

EPUB versie: ePub 2


Euro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrecht
Marion TreepEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
ArbeidsrechtWilt u als arbeidsrechtspecialist snel tot de kern van de wet- en regelgeving op uw vakgebied doordringen? Met de negende druk van Tekst &; Commentaar Arbeidsrecht heeft u via de ruim 700 korte en heldere commentaren snel antwoord op alle vragen. Tekst &; Commentaar Arbeidsrecht biedt u de belangrijkste arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving. De negende druk bevat veel wijzigingen, waaronder: · Toevoeging lid 13 bij art. 7:668a BW (nieuwe keten begint na drie maanden i.p.v. zes maanden) · Toevoeging art. 7:658c BW (benadelingsverbod t.o.v. mensen die beroep hebben gedaan op de Wet huis voor klokkenluiders) · De Wet op de ondernemingsraden (WOR) per 1 oktober 2016 (uitbreiding instemmingsrecht van de OR met betrekking tot pensioenovereenkomsten) · De per 14 juni 2016 gewijzigde Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBHCZ) · De per 18 juni 2016 gewijzigde Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV) · De vervanging van de Wet arbeidsvoorwaarden grensoverschrijdende arbeid (WAGA) door de WagwEU. De auteurs, topjuristen uit de praktijk, hebben het commentaar vernieuwd naar de stand van 1 juli 2016. De wetgeving is ook opgenomen naar de stand van 1 juli 2016; de Wet op de ondernemingsraden is zelfs gebaseerd op de versie van 1 oktober 2016.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 170.08


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrecht / 2013

Arbeidsrecht / 2013De Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht bevat een op de rechtspraktijk van het arbeidsrecht afgestemde selectie van wet- en regelgeving. Deze wettenverzameling is bij uitstek geschikt voor arbeidsrechtadvocaten en -juristen en voor de rechterlijke macht, terwijl ook buiten de arbeidsrechtelijke praktijk werkzame advocaten en adviseurs er hun voordeel mee kunnen doen. Daarnaast is deze wettenverzameling uitstekend te gebruiken t.b.v. het arbeidsrechtelijke onderwijs aan universiteiten, hbo- en andere praktijkopleidingen. De Sdu Wettenverzameling Arbeidsrecht is overzichtelijk, compleet en gemakkelijk hanteerbaar. De teksten zijn voorzien van margewoorden en er is een uitgebreid trefwoordenregister opgenomen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 33.95


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrecht / deel Bronnenboek

Arbeidsrecht / deel Bronnenboek
Lydia Janssen

Arbeidsrecht begint met een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de zzper en aan het zogeheten `payrollen. Daarna gaat het boek uitvoerig in op de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst, gezag, arbeid en loon, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de invloed van de cao op de individuele arbeidsovereenkomst, de wetgeving over arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, zorgverlof en vakantie, en de ontslagbescherming. Het laatste hoofdstuk van dit deel beschrijft de positie van de tijdelijke en flexibele werknemer. Er is veel zorg besteed aan toegankelijk taalgebruik en een praktische benadering van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Een heldere hoofdstructuur, met aan het begin telkens de kern van het hoofdstuk, een casus uit de praktijk, een afsluitende kernzin na iedere paragraaf, een samenvatting en een beschrijving van de kernbegrippen van het hoofdstuk, gidst de cursist door het boek. Deze structuur maakt het ook mogelijk dat de cursist (delen van) de leerstof zelfstandig bestudeert. De vragen en opdrachten waarmee ieder hoofdstuk wordt afgesloten, stellen hem in staat om vast te stellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 12.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrecht begrepen

Arbeidsrecht begrepen
Paul van Grinsven

Arbeidsrecht begrepen behandelt het individuele arbeidsrecht helder en praktijkgericht. Het boek neemt de bedoeling van de wetgever als uitgangspunt. Door heldere schemas en checklists is de stof gevisualiseerd zodat deze zeer toegankelijk is voor (zelf)studie. Verschillende casus ondersteunen de tekst zodat de informatie optimaal gebruikt kan worden in de praktijk. Het boek schakelt voortdurend tussen de inhoud van de arbeidsovereenkomst, de wet en de cao. Ook het verband tussen het arbeidsrecht en de sociale zekerheid wordt uitgelegd. Hierdoor krijgt de lezer inzicht in alle arbeidsrechtelijke gebieden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 20.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrecht en sociale zekerheid / deel Bronnenboek

Arbeidsrecht en sociale zekerheid / deel Bronnenboek
Lydia Janssen

Arbeidsrecht en sociale zekerheid bestaat uit vier delen. Deel I Arbeidsrecht beschrijft na een korte verkenning van de verschillende arbeidsrechtelijke relaties uitvoerig de rechtsrelatie tussen de werknemer en de werkgever. Aan de orde komen onder andere de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst, gezag, arbeid en loon, de totstandkoming van de arbeidsovereenkomst, de invloed van de cao op de individuele arbeidsovereenkomst, de wetgeving over arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, medezeggenschap, zorgverlof en vakantie, en de ontslagbescherming. Het laatste hoofdstuk van dit deel beschrijft de positie van de tijdelijke en flexibele werknemer. Delen II, III en IV gaan over de Sociale zekerheid. In deel II wordt de juridische basis gelegd voor een goed begrip van de sociale zekerheid. In dit deel worden kernbegrippen van het bestuursrecht, het arbeidsrecht, het vreemdelingenrecht en de privacywetgeving beschreven. Gekozen is voor de begrippen die van belang zijn voor de sociale zekerheid. Deel III beschrijft het stelsel van sociale voorzieningen en verzekeringen. Eerst wordt een globale schets gegeven van de verschillende regelingen en van de bestuursorganen die de sociale zekerheid uitvoeren. Daarna worden de verschillende regelingen een voor een besproken. Vervolgens komen de mogelijkheden van bezwaar en beroep aan bod, en tot slot wordt aan de hand van een loonstrookje van een werknemer de financiering van de sociale zekerheid behandeld. In deel IV wordt een aantal voorzieningen beschreven dat niet tot de kern van de sociale zekerheid wordt gerekend, maar daar wel tegenaan ligt. Aan de orde komen: de huurtoeslag, de zorgtoeslag, de studiefinanciering en de rechtsbijstand. Er is veel zorg besteed aan toegankelijk taalgebruik en een praktische benadering van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Een heldere hoofdstructuur, met aan het begin telkens de kern van het hoofdstuk, een casus uit de praktijk, een afsluitende kernzin na iedere paragraaf, een samenvatting en een beschrijving van de kernbegrippen van het hoofdstuk, gidst de cursist door het boek. Deze structuur maakt het ook mogelijk dat de cursist (delen van) de leerstof zelfstandig bestudeert. De vragen en opdrachten waarmee ieder hoofdstuk wordt afgesloten, stellen hem in staat om vast te stellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 26.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht

Arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht
A. Eleveld

In deze bundel zijn 171 samenvattingen in chronologische volgorde opgenomen van arresten en uitspraken die vallen onder het brede terrein van het sociaal recht. Verspreid over drie delen - individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht - worden deze behandeld. Door de selectie van de arresten en uitspraken wordt u in staat gesteld om kennis te nemen van de naar ons oordeel belangrijkste rechtspraakontwikkelingen binnen het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Iedere bespreking bevat de kern van de casus, de centrale overwegingen en de beslissingen van de betrokken gerechtelijke instanties. Daardoor is direct de juridische kern bij ieder arrest herkenbaar. Achter in het boek zijn voor het gemak drie registers opgenomen: een alfabetisch register, een chronologisch register en een register op leerstuk. De bundel is samengesteld voor hen die, in het onderwijs - hbo en wo - en in de praktijk, te maken hebben met het sociaal recht. Anja Eleveld is als postdoc en docent verbonden aan de sectie sociaal recht van de Vrije Universiteit. Beryl ter Haar is als postdoc verbonden aan het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS) en als universitair docent aan de vakgroep arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam. Beiden zijn betrokken bij zowel het bachelor- als het masteronderwijs op het terrein van het sociaal recht.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 18.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisatie
L.C. Verburg

Externe en/of interne factoren leiden soms tot een heroriëntatie op de bedrijfsactiviteiten ofwel een reorganisatie. Het betreft dan een pakket maatregelen dat noodzakelijk is om de economische werkelijkheid het hoofd te bieden of een gewijzigde strategie door te voeren. Doorgaans gaat het om gedwongen afvloeiing van werknemers, maar ook andere zaken als een bedrijfsovername en het wijzigen van arbeidsvoorwaarden kunnen aan de orde zijn. Arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie analyseert en becommentarieert de verschillende arbeidsrechtelijke aspecten van een reorganisatie. Literatuur en jurisprudentie worden besproken vanuit een praktijkgerichte benadering. Inhoud Allereerst komt de raadpleging van ondernemingsraad en vakorganisaties aan bod. Het tweede hoofdstuk behandelt de criteria die sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 gelden in ontslagprocedures. In het derde hoofdstuk staat de Wet melding collectief ontslag centraal. Vervolgens gaat het boek in op de vraag hoe de Wwz bij ontslag omgaat met het thema van de afvloeiingsvergoeding. Daarbij wordt aandacht besteed aan de betekenis van een sociaal plan. Afzonderlijke hoofdstukken behandelen de overgang van onderneming en de wijziging van arbeidsvoorwaarden. Het laatste hoofdstuk verschaft een overzicht van de rechten en verplichtingen van werknemers bij surseance van betaling en faillissement.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 62.79


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrechtelijke reflecties 2014

Arbeidsrechtelijke reflecties 2014Deze uitgave bestaat uit een breed scala aan beschouwingen over actuele arbeidsrechtelijke onderwerpen, afkomstig vanuit diverse werkgroepen van de VvA, te weten de Werkgroepen CAO-recht, Medezeggenschapsrecht, Gelijke behandeling en Internationale rechtvergelijking. Aan bod komen de ontwikkelingen van de cassatierechtspraak over het cao-recht in de 21e eeuw, het verbreden van het draagvlak voor cao-afspraken, cao-recht in relatie tot het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid, de mogelijkheden voor maatwerk bij de ontslagvolgorde nu en na de invoering van de WWZ, de 'Maatmanproblematiek', gelijke behandeling, de arresten Viking en Laval.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.83


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrechtelijke themata

Arbeidsrechtelijke themata
C.J. Loonstra

In dit studieboek wordt het positieve arbeidsrecht besproken vanuit de gedachte dat dit rechtsgebied allerhande raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, het bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Vanuit deze rechtsgebieden wordt als rode draad de vraag aan de orde gesteld, waar het bijzondere van het arbeidsrecht in gelegen is. Daarbij wordt de stof min of meer thematisch behandeld. De volgende thema's komen aan bod:
- enkele bijzondere aspecten van het arbeidsrecht
- de arbeidsovereenkomst in het BW: historisch perspectief
- de pre-contractuele fase
- de kwalificatie van de overeenkomst
- a-typische arbeidsrelaties
- loon en arbeid
- bijzondere bedingen
- arbeid en privé
- (mogelijke) wijziging van het arbeidscontract
- schade tijdens de arbeidsovereenkomst
- einde van de arbeidsovereenkomst
- werkloosheid en ontslag
- arbeidsongeschiktheid wegens ziekte
- vermogensrecht en Boek 7 titel 10 BW
- de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
- inspraak van werknemers
De auteurs schromen bij de behandeling van de thema's niet beargumenteerd stelling te nemen in debatten die (nog) niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd.


EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 42.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbeidsrechtelijke themata

Arbeidsrechtelijke themata
A.R. Houweling

Het eerste, meest complete WWZ geïntegreerde handboek arbeidsrecht in Nederland! Met een indrukwekkende omvang van ruim 1300 pagina's (waarvan 350 WWZ) een absolute must-have voor iedere arbeidsrechtspecialist! De Wet Werk en Zekerheid heeft grote invloed op de dagelijkse arbeidsrechtelijke praktijk. Naast de WWZ hebben zich de laatste jaren nog veel meer ontwikkelingen voltrokken die maken dat het arbeidsrecht aanmerkelijk is gewijzigd en op veel onderdelen complex(er) is geworden. Arbeidsrechtelijke themata is het meest complete en verdiepende handboek op het terrein van het arbeidsrecht. Het behandelt het arbeidsovereenkomstenrecht (7.10 BW inclusief de Wet werk en zekerheid), het sociale zekerheidsrecht (WW, ZW en WIA), het collectieve arbeidsrecht (WCAO en WAVV), het medezeggenschapsrecht (WOR), alsmede het Europese en internationale arbeidsrecht (inclusief Europese vrijheden en doorwerking van het EU-recht). In Arbeidsrechtelijke themata is gekozen voor een thematische behandeling van de stof. Aan de orde komen onder meer: • kwalificatie van de overeenkomst • het (nieuwe) ontslagrecht • atypische arbeidsrelaties • arbeidsongeschiktheid wegens ziekte • bijzondere bedingen • werkloosheid • schade tijdens de arbeidsovereenkomst • inspraak van werknemers • overgang van onderneming • collectieve arbeidsovereenkomst • arbeid en loon • Europees en internationaal arbeidsrecht • wijzigingen van de arbeidsovereenkomst • doorwerking van grondrechten De volledige Wet werk en zekerheid (WWZ), alsmede de Reparatiewet en relevante besluiten en regelingen op het terrein van de WWZ, zijn in dit handboek verwerkt. Arbeidsrechtelijke themata biedt daardoor een compleet en geïntegreerd overzicht van het recht dat geldt met ingang van 1 juli 2015. Het biedt de lezer hierdoor houvast met betrekking tot de nieuwe regelingen op het terrein van flexwerkers, het ontslagrecht en wijzigingen in de WW. De auteurs schromen bij de behandeling van de verschillende thema’s niet, beargumenteerd stelling te nemen in debatten die (nog) niet (volledig) zijn uitgekristalliseerd. Bij het bespreken van het positieve arbeidsrecht (inclusief de historische achtergrond daarvan) wordt tevens aandacht besteed aan het feit dat het arbeidsrecht vele raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden, zoals het vermogensrecht, het bestuursrecht en het ondernemingsrecht. Als rode draad wordt daarbij steeds ingegaan op de vraag waar het bijzondere van het arbeidsrecht in is gelegen. Arbeidsrechtelijke themata is zowel geschreven voor het academisch onderwijs, als voor de rechtspraktijk. De meerderheid van de auteurs is zelf zowel werkzaam in de wetenschap, als in de rechtspraktijk. Kortom, deze nieuwe editie van Arbeidsrechtelijke themata is een absolute must have voor iedereen die zich met het arbeidsrecht bezighoudt. Over de auteurs Prof. mr. dr. A.R. Houweling is verbonden aan de Erasmus School of Law en adviseur bij DingemansvanderKind Advocaten. Mr. dr. G.W. van der Voet is verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat bij AKD. Mr. dr. J.H. Even is verbonden aan de Erasmus School of Law en advocaat bij SteensmaEven. Mr. E. van Vliet is verbonden aan de Erasmus School of Law. Voor meer actuele uitgaven over arbeidsrecht, kijkt u op www.oogvoorarbeidsrecht.nl.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 59.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Awb Wetgeving & Rechtspraak voor het sociaal domein / 2015.1

Awb Wetgeving & Rechtspraak voor het sociaal domein / 2015.1Awb Wetgeving & Rechtspraak voor het sociaal domein biedt een overzicht van de wet- en regelgeving op het gebied van Algemene wet bestuursrecht (Awb), voor het sociaal domein. Verder biedt deze bundel een selectie van de relevante jurisprudentie met betrekking tot de Awb. De selectie is zo goed mogelijk afgestemd op de behoeften van de gemeentelijke uitvoeringspraktijk.    In deze uitgave is een selectie van artikelen uit de Awb en het volledige Besluit proceskosten bestuursrecht (Bpb) opgenomen. Bij de Awb is ook een toelichting opgenomen. Daarbij gaat het om de toelichting uit de parlementaire geschiedenis van de Wet aanpassing bestuursprocesrecht.    De jurisprudentie is thematisch weergegeven, waardoor er zo gericht mogelijk kan worden gezocht naar relevante jurisprudentie. De bundel Awb Wetgeving & Rechtspraak voor het sociaal domein, met toelichting en nadere regelgeving is samengesteld door mr. Guido le Noble (juridisch vakredacteur Schulinck) en mr. Kees-Willem Bruggeman (zelfstandig adviseur en auteur Participatie en Wmo, Brug Consult).    ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 57.08


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijf en collectief arbeidsrecht

Bedrijf en collectief arbeidsrecht
Jan Keizer

Bedrijf en collectief arbeidsrecht geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten van het collectieve arbeidsrecht. Aan bod komen onder meer de collectieve arbeidsovereenkomst, het stakingsrecht, collectief ontslag, reorganisaties en medezeggenschap. Collectief arbeidsrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals het arbeidsrecht, bestuursrecht, verbintenissenrecht, ondernemingsrecht en Europees recht. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft een overzicht van de belangrijkste rechtsgebieden van het collectief arbeidsrecht. Hier wordt de theorie van het collectief arbeidsrecht uitgelegd. Uiteraard wordt ook gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Het tweede deel geeft de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van het collectief arbeidsrecht weer. Het derde deel bevat een groot aantal rechtstreeks aan de praktijk gerelateerde opgaven. zowel meerkeuzevragen als uitgebreide openvraagcasus In Bedrijf en collectief arbeidsrecht, bedoeld voor studenten in het hoger juridisch en economisch onderwijs, staat een pragmatische benadering centraal. Bij het schrijven van het boek is gestreefd naar een voor studenten toegankelijke taal waarbij zo veel mogelijk juridisch jargon is vermeden. De tekst is voorzien van duidelijke praktijkvoorbeelden en verhelderende krantenartikelen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 19.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Best Practice Guide Arbeidsrecht

Best Practice Guide Arbeidsrecht
Marita Hoogeveen

Rechtshulpverlening aan mensen die een conflict met hun werkgever hebben, stelt hoge eisen aan advocaten. Advocaten staan deze mensen met raad en daad bij in een procedure, waarbij vaak grote emoties spelen. Deze gids beschrijft de taken en vraagstukken waarvoor advocaten en andere (rechts) hulpverleners zich gesteld zien bij arbeidsrechtzaken. Het boek geeft praktische tips en advies bij keuzes die moeten worden gemaakt en geeft richting aan het handelen van advocaten bij de dagelijkse uitoefening van hun praktijk. Hoe worden de belangen het best gediend van mensen die zich geconfronteerd zien met (de dreiging van) het verlies van hun baan, met alle gevolgen van dien voor hun sociale leven? Welke aanpak is vereist als zich problemen in de werkrelatie voordoen ten gevolge van ziekte van de werknemer? Voor de beantwoording van deze en tal van andere vragen biedt dit boek een praktische handleiding, handig om bij de hand te hebben. De in de gids opgenomen minimumnormen bieden een goede houvast bij intercollegiale toetsing (peer review).

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Betogen voor recht en verandering

Betogen voor recht en verandering
Eva Cremers-Hartman

Eva Cremers-Hartman heeft in haar lange carrière als juriste en publiciste veel geschreven over een breed scala aan onderwerpen op het terrein van het sociaal recht. Haar publicaties zijn in veel verschillende tijdschriften, boeken, losbladige uitgaven en bundels verschenen. Een totaaloverzicht daarvan bestond echter tot dit moment nog niet. Dit boek bevat een bundeling van haar meest belangrijke bijdragen, vergezeld van een complete publicatielijst. Daarmee wordt de grote waarde van haar werk voor de ontwikkeling van dit (rechts)gebied nog eens uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht van het brede publiek dat het verdient. In de Inleiding zet de auteur uiteen binnen welke kaders haar werk tot stand is gekomen en hoe ze haar keuze van de negentien opgenomen stukken heeft gemaakt. De vijf themas waarin deze artikelen zijn gebundeld, worden elk voorafgegaan door een korte inleiding door juristen waarmee Eva Cremers heeft samengewerkt en voor wie zij een bijzondere achting koestert. Deze auteurs plaatsen de gekozen stukken in de context van de ontwikkelingen op het terrein van het sociaal recht en de bemoeienissen van feministische rechtswetenschappers, waaronder Eva, met dit rechtsgebied. Daarmee heeft dit boek ook een belangrijke waarde als historische kroniek. Bovendien geven zij aan op welke manier haar werk aan de rechtsontwikkeling heeft bijgedragen. Recent openbaar geworden documenten, zoals het rapport van de Commissie Kalsbeek over de positie van huishoudelijk personeel en de laatste uitspraak van het CEDAW-Comité over het recht op een zwangerschapsuitkering voor vrouwelijke zelfstandige ondernemers, laten zien dat haar analyses en de opvattingen daadwerkelijk neerslag krijgen in het recht. De Vereniging Vrouw en Recht en Uitgeverij Kluwer hebben dit boek mogelijk gemaakt als blijk van de bijzondere waardering die zij hebben voor het vele werk dat Eva Cremers-Hartman voor hun organisatie heeft verzet.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 37.10


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bijzonder ontslagprocesrecht

Bijzonder ontslagprocesrechtDe huidige Nederlandse preventieve ontslagprocedures vertonen afwijkingen ten opzichte van het 'normale' civiele- en bestuursprocesrecht. Zo wordt de procedure tot het verkrijgen van voorafgaande toestemming voor een opzegging ingevolge art. 6 Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 (BBA) beheerst door de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar staan bezwaar en beroep tegen het al dan niet verlenen van toestemming door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) niet open. In het kader van de procedure tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van art. 7:685 BW zijn hoger beroep en cassatie uitgesloten en vindt niet steeds een integrale toepassing plaats van het wettelijk bewijsrecht. Voornoemde procesrechtelijke bijzonderheden staan in deze studie centraal. Aan de orde komt wat de ratio is voor dat bijzonder ontslagprocesrecht. Tevens wordt onderzocht in hoeverre de afwijkingen in het ontslagprocesrecht gerechtvaardigd zijn gelet op de gevolgen voor de rechtsbescherming van partijen en de norm van art. 6 EVRM. Kunnen onjuiste beslissingen hersteld worden, ondanks het niet openstaan van de normale rechtsmiddelen van bezwaar, beroep, hoger beroep en cassatie? Is het bijzondere ontslagprocesrecht wel in overeenstemming met het recht op een eerlijk proces? Daarnaast wordt in de studie rechtsvergelijkend onderzoek gedaan naar het Duitse en Italiaanse ontslagstelsel. Bieden deze stelsels bruikbare alternatieven voor de procesrechtelijke bijzonderheden in het Nederlandse stelsel? Ten slotte wordt ingegaan op de Wet werk en zekerheid en het nieuwe ontslagprocesrecht dat daardoor per 1 juli 2015 in werking zal treden. Wat betekent deze wet voor de huidige procesrechtelijke bijzonderheden in het ontslagrecht? Daarnaast wordt dat nieuwe ontslagprocesrecht kritisch bezien mede in het licht van de rechtsvergelijkende bevindingen in de studie.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 62.79


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Collectief Arbeidsrecht

Collectief Arbeidsrecht
A.T.J.M. Jacobs

Dit boek beoogt een praktische handleiding te zijn voor iedereen die met de ontslagpraktijk van alledag wordt geconfronteerd. Het boek is niet alleen geschikt voor juristen, maar ook voor niet-juristen en kan daarom ook heel goed worden gebruikt voor praktijkgerichte opleidingen in het arbeidsrecht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 52.22


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Collectief arbeidsrecht

Collectief arbeidsrechtIn dit boek worden de instituties en procedureregels geschetst op een vierluik: het vakverenigingsrecht, het cao-recht, het stakingsrecht en het medezeggenschapsrecht. Tevens wordt de samenhang tussen elk van deze 'luiken' van het collectief arbeidsrecht belicht. In deze derde druk o.a. uitgebreide aandacht voor de nieuwste jurisprudentie over het cao-recht. Het collectief arbeidsrecht heeft betrekking op vakbonden en cao's, op stakingen en ondernemingsraden en op de rol van de overheid - nationaal en internationaal - in het arbeidsleven. Waar het individuele of materiele arbeidsrecht de substantiële regels omvat, die in het arbeidsrecht gelden, geeft het collectieve arbeidsrecht de instituties en de procedureregels, de regels voor het spel, dat dit materiele arbeidsrecht moet voortbrengen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 74.20


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijh

Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijh
E. Koot-van der putte

Collectieve arbeidsvoorwaarden beperken de individuele contractsvrijheid. Dat is ook de bedoeling van de wetgever geweest, met als visie het voorkomen van concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Daarom staat in dit boek centraal welke mate van contractsvrijheid er eigenlijk resteert als er sprake is van binding aan enig collectief instrument van arbeidsvoorwaardenvorming. Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid maakt een ‘dwarsdoorsnede’, door alle mogelijke vormen van binding te analyseren aan de hand van literatuur en jurisprudentie. De hoofdonderwerpen zijn: cao, avv en afspraken met de ondernemingsraad. Per onderwerp worden nauwkeurig alle typen van werkgevers en werknemers behandeld. Zo is ‘de werkgever’ bijvoorbeeld onderverdeeld in: het lid van een werkgeversvereniging, de werkgever die lid wordt tijdens de looptijd, het niet-lid, het oud-lid, de ‘cao-volger’, de werkgever met een ondernemings-cao, de werkgever gebonden door uitzendarbeid, de werkgever die op- en afroept, de opdrachtgever en de werkgever na overgang van onderneming. Naast de meer ‘klassieke’ thema’s als normatieve werking, nawerking, incorporatie, dispensatie, komen ook onderwerpen als overgang van de onderneming, zzp’ers, handhaving en uitleg van de cao aan bod. Het blijkt dat het collectieve arbeidsrecht weliswaar zeer strikt werkt, maar dat het aan sociale partners is om - binnen de mogelijkheden die de wet biedt - samen afspraken te maken die zowel een goede uitruil van belangen van werkgevers en werknemers inhouden, als mogelijkheden creëren voor maatwerk op decentraal danwel individueel niveau. Mr. dr. E. Koot-van der Putte is directeur van Cao-recht Advies en Opleiding te Haarlem.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 62.79


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De 10 vaardigheden van mediation

De 10 vaardigheden van mediation
Hein van Meeteren

In dit boek beschrijft Hein van Meeteren tien onmisbare vaardigheden bij de uitvoering van mediation (bemiddeling bij conflicten). Het boek is niet alleen voor de professionele NMI-geregistreerde en gecertificeerde mediators geschreven, maar ook voor managers, bestuurders en leidinggevenden die door hun werk veelvuldig in aanraking komen met interne en externe conflicten en spanningen. Enkele vaardigheden die aan de orde komen zijn: - weten te sturen én los te laten; - een heldere gespreksstructuur aanbrengen en bewaken; - jezelf met gezag en geloofwaardigheid neerzetten; - de onpartijdigheid nauwgezet bewaken; - goede omgang met agressie en emotionele uitbarstingen; - onderhandelen als onderdeel van het mediationgesprek; onderliggende zorgen, behoeften en belangen aan de oppervlakte brengen. Hein van Meeteren studeerde politieke wetenschappen, Nederlands recht en filosofie, en is NMI-gecertificeerd mediator en senior-trainer in mediationvaardigheden. Daarnaast adviseert hij in conflictpreventie binnen organisaties en bedrijven. Hij trad op als vast panellid in Het Lagerhuis en is te horen in het TROS-Forum op Radio 1. Van Meeteren is actief als onpartijdig voorzitter van conferenties en (publieks)debatten.'

EPUB versie: ePub 2


Euro 13.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

1 2 3 4 5 6 7 Volgende