e-books meertalig

 | 

Technische wetenschappen

 | 

BouwkundeBuilding in the stubborn city Bouwen aan een weerbarstige st

Building in the stubborn city Bouwen aan een weerbarstige st
Paul Meurs

Bouwen aan een weerbarstige stad

De verschuiving van de bouwopgave van de stadsuitbreiding naar bestaand
stedelijk gebied drukt ontwerpers met hun neus op het verleden en dwingt
hen om een positie ten opzichte van de geschiedenis in te nemen. Het
begrip cultuurhistorie heeft in de afgelopen tijd een brede betekenis
gekregen. Het potentiële werkterrein van de monumentenzorg bestaat
tegenwoordig uit ongeveer alles wat ooit is gebouwd. Concreet gevolg is
dat in Nederland een ontwerpopgave zonder cultuurhistorische component
bijna ondenkbaar is.
Door de stad niet radicaal te vernieuwen maar te transformeren ontstaat
een positief te waarderen historische gelaagdheid. Ontwerpers zoeken in
elke opgave opnieuw een balans tussen de bestaande en de nieuw toe te
voegen kwaliteiten. De creatieve opgave om cultuurhistorie op te nemen in
integrale planvorming staat centraal in 'bouwen aan een weerbarstige
stad'. Hoe cultuurhistorie heldere kaders aan transformatieprocessen kan
geven, komt aan de orde in een tweede essay over interventie en
restauratie: 'restaureren zonder dogma'.
Inhoud:
Bouwen aan een weerbarstige stad
07 Inleiding
11 Cultuurhistorie
13 Niets veranderd?
16 Alles anders
33 Modern met traditie
39 De ontwerpers
43 Dankwoord
46 Noten
Restaureren zonder dogma
53 Van algemene naar specifieke richtlijnen
55 Behoud is transformatie
61 Algemene uitgangspunten
63 Charters en de praktijk van interventie
88 Van generieke naar specifieke uitgangspunten
90 Noten

Building in the stubborn city

The shift from construction projects at the edge of cities to projects
inside cities, surrounded by existing buildings, forces designers not only
to study the past, but also to decide on their position towards it. In
recent years, cultural history has become a broad concept. Potentially,
the care of monuments relates to almost anything which has ever been
built. Consequently, there are virtually no architectonic projects in the
Netherlands which do not include a cultural history component.
Avoiding radical urban renewal and instead opting for transformation
results in attractive historical layers. In each assignment, a designer
has to strike a new balance between the existing and new qualities. The
creative challenge of incorporating cultural history in the development of
integrated plans is key to 'building in the stubborn city'. How cultural
history can provide clear frameworks for transformation processes is
discussed in a second essay on intervention and restoration: 'restoration
without dogma'.
Contents:
Building in the stubborn city
07 Introduction
11 Cultural history
13 Does nothing change?
16 Everything different
33 Modern with tradition
39 The designers
43 Acknowledgments
48 Notes
Restoration without dogma
53 Guidelines - from general to specific
55 Preservation is transformation
61 General principles
63 Charters and intervention in practice
88 From generic to specific principles
91 Notes

http://www.vssd.nl/hlf/f038.htm


Euro 15.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De kunst van de versmelting / The art of blending

De kunst van de versmelting / The art of blending
J.C. Coenen

De kunst van de versmelting
Jo Coenen concludeert dat we in de laatste decennia sociaal en cultureel in een ongekende dynamiek terecht zijn gekomen als gevolg van digitalisering, globalisering, commercialisering, individualisering, etc. Dit gaat gepaard met een enorme drang naar het nieuwe en tegelijkertijd een sterke behoefte aan houvast en een beweging om het bestaande te bewaren. Deze twee tendensen van dynamiek en van behoud botsen, terwijl ze als dualiteit elkaar juist kunnen versterken en samen fantastische resultaten kunnen opleveren. Belangrijk is het denken vanuit transformatie en continu teit; het denken vanuit het bestaande en daar het nieuwe op laten aansluiten.
Het onderzoeksprogramma van (r)MIT, waar Jo Coenen de wetenschappelijke leiding over voert, functioneert in het middelpunt van het huidige debat in de architectuurwereld. Tweederde van de opdrachten aan Nederlandse architecten heeft betrekking op transformaties, van de verbouwing van een woonhuis tot en met complexe opgaven met betrekking tot integrale stedelijke vernieuwing. De ingrijpende verandering van het opdrachtenpakket van de architect en het steeds complexer worden van de beroepspraktijk vragen om een nieuwe vorm van ingenieurskunst: de kunst van de versmelting.
Inhoud
09 Inleiding
13 Observaties en overwegingen
29 Analyse en remedie
31 Herdefini ring in (r)MIT
31 De kunst van de versmelting
44 Modificatie
47 Interventie en de bevordering van de bouwkunst
63 Transformatie
71 Actieprogramma en kenniscentrum
75 Tot slot
78 Noten
Over de auteur
Prof. ir. Jo Coenen (1949) is wetenschappelijk directeur van (r)MIT, Kenniscentrum voor Modificatie, Interventie en Transformatie van de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Als architect leidt Jo Coenen drie architectenbureaus: in Amsterdam, Maastricht en Berlijn. Bekende ontwerpen van zijn hand zijn onder andere het NAi in Rotterdam, het C ramiqueterrein te Maastricht, de Kunstcluster te Tilburg, de Vestedatoren te Eindhoven en de restauratie van het Glaspaleis te Heerlen. Jo Coenen was Rijksbouwmeester gedurende de periode 2000 tot 2004. Hij kreeg in 2004 een eredoctoraat van de Open Universiteit Nederland. Deze publicatie is de ge llustreerde weergave in het Nederlands en in het Engels van de oratie die hij uitsprak bij het aanvaarden van het ambt van hoogleraar Restauratie aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft.
[Nederlands en Engels]
http://www.vssd.nl/hlf/f020.htm

Euro 15.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Discovering the assignment / De ontdekking van de opgave

Discovering the assignment / De ontdekking van de opgave
J. Roos

In De ontdekking van de opgave wordt een inspirerend betoog over architectonische herontwikkeling gecombineerd met een diepgaande analyse van praktijkvoorbeelden, een beschrijving van de belangrijkste partijen die een rol spelen bij het ontwerpproces, en aanbevelingen voor praktijk en onderwijs. Nadruk wordt gelegd op de noodzaak om, naast de economische en ecologische redenen voor herontwikkeling, aandacht te besteden aan immateriële waarden van het gebouwde erfgoed. Veel moet worden geïnvesteerd in sensibiliteit en in de poëtische kant van het vakgebied. Inspiratie en argumentatie zijn onmisbaar bij het ontwerpend omgaan met het bestaande. Hoe inspiratie kan worden ingezet als sturing voor het ontwerp wordt, behalve in de praktijkvoorbeelden, gevisualiseerd en omschreven in het denkmodel de Spiraal.

DE AUTEUR Job Roos is ruim vijfentwintig jaar werkzaam als architect voor herontwikkeling. Het architectenbureau Braaksma & Roos is vooral actief in nieuwbouw op historische locaties, en hergebruik en restauratie van monumentale gebouwen, waaronder het Gemeentemuseum Den Haag, Panorama Mesdag in Den Haag, de Westergasfabriek in Amsterdam en de Waag in Deventer. Vijftien jaar lang was Job Roos lid van diverse welstands- en monumentencommissies in de Randstad en daarbuiten. De auteur is als universitair hoofddocent verbonden aan het onderwijs- en researchinstituut ®MIT van de Technische Universiteit Delft.;

http://www.vssd.nl/hlf/f034.htm


Euro 32.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Het Architectonisch Geheugen The Architectural Memory

Het Architectonisch Geheugen The Architectural Memory
Marieke Kuipers

Het architectonisch geheugen is het spiegelbeeld van de aloude geheugenkunst der redenaars. Het is veelzijdig en dynamisch, individueel en collectief. Kennis van de bestaande leefomgeving is essentieel voor elke architect en voor de waarderingskunst van het gebouwde erfgoed. Deze kunst vereist een eigen onderzoekssystematiek van zowel immateriële kwaliteiten als tastbare materialen en constructies. Met het oog op duurzaamheid en de beperkt beschikbare open ruimte ligt de toekom- stige ontwerpopgave in het inventief verbouwen van de aanwezige voorraad van gebouwen. Ook de actuele roep om een Mooi Nederland vraagt om een zorgzame omgang met de gematerialiseerde Äòhuizen van herinneringÄô. Inhoud: Inleiding Positie en paradigma Geheugen Verhouding Verankering Aanschouwing Geweten Geheugenpaleizen Mentaliteitsverandering Waarderingskunst Waarderingsmodel Vorm Structuur Materiaal Geschiedenis Gebruik Plaats Onderzoek en nieuwe opgaven Slot en dankwoord Noten URL http://www.vssd.nl/hlf/f044.htm
Euro 12.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal