e-books

 | 

Technische wetenschappen

 | 

BouwkundeDoel, methoden en analysekader

Doel, methoden en analysekaderReeks Integrale Plananalyse van Gebouwen

Doel, methoden en analysekader

Van het analyseren van zogenaamde precedenten - ontwerpen en bouwwerken uit het verleden en het heden - valt veel te leren. Iedereen lijkt echter een eigen aanpak te hanteren, vaak zonder deze te expliciteren. Ook ontbreekt in veel plananalyses een heldere beschouwing over doel, aanpak, vragen waarop een antwoord wordt gezocht en generieke leerpunten. In veel plananalyses ligt de focus op een architectonische analyse. Aan de hand van beelden en beschrijvingen van de bouwmassa, doorsneden, plattegronden en kleur- en materiaalgebruik wordt een analyse gepresenteerd van de situatie, de ruimtelijke opbouw, de materi le opzet, esthetische aspecten en stijlkenmerken, en de relaties tussen vorm, functie en techniek. Dit leidt vaak tot prachtige studies. Het proces van totstandkoming, de kosten, de invloed van de context en de ervaringen van dagelijkse gebruikers en bezoekers krijgen doorgaans aanzienlijk minder aandacht. Dit boek pleit daarom voor integrale plananalyse. Dit doet recht aan de complexiteit van de ontwerpopgave en de noodzakelijke synthese van vele uiteenlopende eisen, wensen en randvoorwaarden. Er wordt een analysekader gepresenteerd, in eerste instantie 'kaal' in de vorm van aspecten en deelaspecten, in tweede instantie voorzien van een uitgebreide toelichting en illustraties uit diverse plananalyses. Voor elke rubriek is een aantal vragen geformuleerd, als hulpmiddel voor degene die de plananalyse uitvoert.


http://www.vssd.nl/hlf/f021.htm


Euro 18.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Dynamisch Kantoor Haarlem

Dynamisch Kantoor HaarlemVan het analyseren van zogenaamde precedenten - ontwerpen en bouwwerken uit het verleden en het heden - valt veel te leren. Hoe zijn de vorm en indeling van het gebouw tot stand gekomen? Wat is de invloed hierop geweest van het programma van eisen, de stedenbouwkundige context en financiële en juridische randvoorwaarden? Welke ontwerpmiddelen heeft de architect toegepast om een gebouw te maken dat functioneel en technisch goed in elkaar zit, het milieu niet onnodig aantast en architectonisch aanspreekt? Hoe is het proces verlopen van initiatief tot gebruik en beheer?
Dit boek beantwoordt deze vragen voor het DynamischKantoor in Haarlem. Dit kantoor van de Rijksgebouwendienst is in 1997 in gebruik genomen en huisvest verschillende overheidsdiensten. Het is een van de eerste kantoorgebouwen in Nederland met een innovatief kantoorconcept. De medewerkers hebben geen vaste werkplek, maar maken gemeenschappelijk gebruik van en diversiteit aan activiteitgerelateerde werkplekken: open plekken met veel mogelijkheden voor sociale interactie, concentratieplekken, plekken voor formeel en informeel overleg, aanlandplekken om even de email te checken etc. Verder wordt het kantoorgebouw gekenmerkt door veel aandacht voor duurzaam bouwen.
Het boek maakt deel uit van een reeks integrale plananalyses van gebouwen, uitgevoerd door de faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Het is primair bedoeld voor studenten aan de bouwkundige opleidingen in Delft en Eindhoven, en ook interessant voor studenten van andere bouwkundige opleidingen en professionele plananalisten en architectuurcritici.
Euro 10.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Een idee van constructiemechanica

Een idee van constructiemechanica
G.F.J. Kruijtzer

Een idee van constructiemechanica

Een wat andere benadering

Dit boek is bedoeld als een eerste kennismaking met het vak constructiemechanica op het niveau van universiteit en hogeschool. De grondbeginselen worden erin behandeld. De gebruikte modellen van de werkelijkheid zijn betrekkelijk eenvoudig. Deze eenvoudige modellen benaderen de werkelijkheid niettemin opvallend goed. Dit leidt enerzijds tot verwondering en anderzijds tot b wondering voor de creativiteit van de bedenkers van de modellen, die het vak door de eeuwen heen hebben opgebouwd.

Bij het schrijven van het boek is in beginsel het gebruik van 'hogere wiskunde' vermeden. Met behulp van de bijlagen kan men enige onderwerpen van de gewone wiskunde en natuurkunde desgewenst in herinnering roepen.

Inhoud: 1 Inleiding 2 Kracht 3 Krachtenrekening en evenwicht van krachten 4 Berekening van het evenwicht van krachten 5 Inwendige contactkrachten; spanning 6 Vlakke constructies met tussenscharnieren 7 Buiging van lijnvormige constructie-elementen 8 Stabiliteit en standvastigheid Bijlage 1 Doorsnedegrootheden Bijlage 2 Goniometrie en trigonometrie Bijlage 3 Matrixrekening Bijlage 4 Grootheden, eenheden en dimensies Index


http://www.vssd.nl/hlf/f014.htm


Euro 18.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Gebouw voor Bouwkunde TU Delft

Gebouw voor Bouwkunde TU DelftReeks Integrale Plananalyse van Gebouwen
Gebouw voor Bouwkunde TU Delft
Van het analyseren van zogenaamde precedenten - ontwerpen en bouwwerken uit het verleden en het heden - valt veel te leren. Hoe zijn de vorm en indeling van het gebouw tot stand gekomen? Wat is de invloed hierop geweest van het programma van eisen, de stedenbouwkundige context en financi le en juridische randvoorwaarden? Welke ontwerpmiddelen heeft de architect toegepast om een gebouw te maken dat functioneel en technisch goed in elkaar zit, het milieu niet onnodig aantast en architectonisch aanspreekt? Hoe is het proces verlopen van initiatief tot gebruik en beheer? Dit boek beantwoordt deze vragen voor het gebouw voor Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Dit onderwijsgebouw is in 1970 in gebruik genomen en huisvest thans ruim 600 medewerkers en meer dan 2000 studenten. Het is een schoolvoorbeeld van het Functionalisme. De analyse maakt transparant wat er allemaal komt kijken om een gebouw te ontwerpen dat architectonisch aanspreekt, functioneel en technisch aan de eisen voldoet en beantwoordt aan gebruikerswensen en eisen vanuit kosten en milieu. De analyse laat ook zien hoe het gebouw de vele veranderingen in de organisatie en het onderwijs en onderzoek in de loop van ruim drie decennia heeft doorstaan en hoe het gebouw continu wordt aangepast aan veranderende eisen en wensen.
http://www.vssd.nl/hlf/f021.htm

Euro 15.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Inleiding Bouwmanagement

Inleiding BouwmanagementInleiding Bouwmanagement
De ontwikkeling en realisatie van de gebouwde omgeving spreekt
mensen aan, inspireert en fascineert hen. Van jong tot oud. Of
het nu het bouwen van een woning of de bouw van een groot en
imposant gebouw betreft. Soms is het unieke en verrassende van
een nieuw ontwerp datgene wat mensen aanspreekt. Anderen zijn
geboeid door de geweldige organisatie die nodig is om tot het
fysieke eindresultaat te komen.
Bouwmanagement is het vakgebied dat zich bezighoudt
met de mogelijkheden van de sturing van ontwerp- en
realisatieprocessen. Bouwmanagement betreft de ontwikkeling
en toepassing van management¬theorieën, -modellen, -
methoden en -instrumenten binnen het bouwproces. Het is
een relatief jong vakgebied, hoewel sturing van ontwerp- en
realisatieprocessen natuurlijk altijd heeft plaatsgevonden. Het op
een wetenschappelijke wijze bestuderen van sturingsprocessen is
in de loop van de 20ste en in het begin van de 21ste eeuw steeds
centraler komen te staan. Dat geldt overigens niet alleen voor de
sturing van het bouwproces in het bijzonder, maar ook voor de
sturing van processen in het algemeen.
Wat moet men doen om het bouwproces te kunnen sturen? Welke
basiskennis heeft men nodig? Het antwoord op deze vragen is te
vinden in de hoofdstukken van dit boek.
Inhoud: 1. Het bouwproces 2. Bouwmanagement 3. Case
1 Bouwhuis 4. De aanbesteding 5. Projectorganisatie en
samenwerking 6. Case 2 Aan de beek 7. Informatie 8.
Vergunningen 9 Case 3 Nederlands Forensisch Instituut 10.
Kwaliteit 11. Tijd 12. Case 4 Puntegale 13. Kostenbeheersing
bouw en exploitatie 14. Projectscope, locatiekeuze en
haalbaarheid 15. Risicos in de bouw Begrippen en defi nities
Trefwoordenregister
Uitgegeven door de VSSD
URL over dit boek: http://www.vssd.nl/hlf/b014.htm

Euro 23.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Mechanica van constructies

Mechanica van constructies
A.L. Bouma

Mechanica van constructies

Elasto-statica van slanke structuren

Als gevolg van steeds verdergaande eisen die aan constructies worden gesteld en het streven naar economie vindt een voortschrijdende ontwikkeling plaats die leidt tot nieuwe constructievormen en schaalvergroting. Dit alles wordt mogelijk gemaakt door het beschikbaar komen van nieuwe en steeds hoogwaardiger materialen.

Waar vroeger bij een rivierkruising een vakwerkbrug op pijlers werd ontworpen, later de rivier met een boog werd overspannen, ziet men thans de strakke lijn van ranke kokerliggers van staal of beton.

Bij hoge gebouwen is er een ontwikkeling van massieve steenmassa's via ijle skeletten van staal of beton naar buis- of kokervormige torens. Vaak zijn hierin interessante structuren verborgen, waarmee combinaties van draagwerkingen worden verkregen.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen op geheel nieuwe gebieden, zoals de offshore-techniek, waar platforms worden gebouwd in diep water en waar het toenemend gebruik van kabels en tuien in het oog springt ('tension-structures').

De slanke elementen en daarvan afgeleide constructies die in dit boek worden behandeld, worden in lengterichting als continu beschouwd, zo nodig in gedeelten, wat bij het onderzoek naar het elasto-statisch gedrag bij belasting een analytische aanpak mogelijk maakt. Discrete systemen, die bestaan uit een groot aantal identieke subsystemen kunnen vaak met voldoende nauwkeurigheid als een continu systeem worden behandeld.

Het boek is dan ook in de eerste plaats bedoeld voor studenten, maar daarnaast ook voor ingenieurs/ontwerpers, die in hun (bouw)praktijk met mechanicaproblemen te maken hebben en die kennis willen nemen van een methodische analyse van het gedrag van sterk uiteenlopende constructies.

Inhoud: Voorwoord Inleiding Deel 1. Elementaire belastingsgevallen 1. Op rek belaste staven 2. Op afschuiving belaste liggers 3. Op wringing belaste staven 4. Op buiging en afschuiving belaste liggers 5. De aanvankelijk rechte kabel 6. Samenvatting Deel 2. Continu verdeelde reacties 7. Verdeelde reacties die afhankelijk zijn van een verplaatsingscomponent 8. Op rek belaste staven waarbij een verdeelde reactiekracht optreedt 9. Elastisch ondersteunde afschuifliggers 10. Elastisch ondersteunde kabels 11. Elastisch ondersteunde buigliggers Deel 3. Gecombineerde draagwerking 12. Inleiding, enkele veermodellen 13. De combinatie van kabelwerking en buiging, een parallelsysteem 14. De combinatie van een afschuifligger en een buigligger, een parallelsysteem Deel 4. Gecombineerde draagwerking met gekromde elementen 15. De gekromde kabel 16. Hangdaken en hangbruggen 17. Bogen 18. Cirkelvormige ringen en verwante cilindrische constructies (buizen, tunnels, tanks, reservoirs, enz.) Deel 5. Interactie bij verbindingen en koppelingen 19. Verbinding van op rek belaste staven 20. Koppeling van liggers die op buiging worden belast Deel 6. Storingsproblemen 21. Randstoringen bij cilindrische schalen en membranen 22. Wringing bij kokers met vervormbare doorsnede Bijlagen - A. Het gebruik van Fourierreeksen B. Enkele particuliere oplossingen en integralen bij de behandeling van ringen C. De constitutieve vergelijkingen bij ringen D. Symbolen Trefwoordenlijst


http://www.vssd.nl/hlf/civiel.html
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Risico-identificatie bij locatieontwikkeling

Risico-identificatie bij locatieontwikkeling
F.A.M. Hobma

Risicos kunnen nadelig zijn voor het slagen van een project of zelfs voor het voortbestaan van de organisatie die het project is aangegaan. Bij de ontwikkeling of herontwikkeling van gebouwen en gebieden is het management van deze risicos dan ook van groot belang. Met dit boek willen wij een bijdrage leveren aan de identificatie van risicos bij de (her)ontwikkeling van locaties in een vroege fase van een project. Risico-identificatie omschrijven we daarbij als het systematisch in kaart brengen van de risicos van een project. Door risicos vroegtijdig te identificeren kunnen ze (beter) worden beheerst en worden ongewenste gebeurtenissen zo veel als mogelijk uitgesloten.
Euro 12.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Vastgoedmarkt 40 jaar

Vastgoedmarkt 40 jaar
Ruud de Wit

1974, het jaar waarin Vastgoedmarkt voor het eerst verscheen, is in menig opzicht ook het geboortejaar van de professionele vastgoedsector in Nederland. Geen uitgeefproduct heeft zoveel in gang gezet en zo de markt vormgegeven als Vastgoedmarkt. Vergeleken met veertig jaar geleden is de Nederlandse vastgoedmarkt, ondanks een paar hardnekkige en spraakmakende integriteitschandalen, volwassen geworden. En bij dat proces is de rol van Vastgoedmarkt doorslaggevend geweest. Het boek is een verantwoorde afspiegeling van wat Vastgoedmarkt veertig jaar lang publiceerde en welke trends er uitspringen. Maar het is tegelijk ook een boek over veertig jaar Nederlandse vastgoedgeschiedenis. Terugbladeren door veertig jaar Vastgoedmarkt betekent allereerst een hernieuwde confrontatie met gebeurtenissen, projecten, personen en data die bij velen al ver in hun herinneringen zijn opgeborgen en voor veel jongere professionals slechts iets zijn van mogelijk `horen vertellen. Auteur Ruud de Wit: ` Een boeiend en leerzaam overzicht van veertig jaar commercieel vastgoed in Nederland. Ik hoop dat u als lezer en abonnee aan dit boek net zo veel plezier beleeft als ik heb gehad bij het samenstellen en schrijven ervan.

EPUB versie: ePub 3

Let op dit is een ePub3 e-book:
Dit e-book is alleen geschikt voor e-readers met geschikte software of Browser.
Uw e-reader of ander leesapparaat dient om te kunnen gaan met HTML5.

Lees hier meer over ePub3.
Indien u twijfelt of uw e-reader geschikt is voor ePub3 dan adviseren we om eerst een gratis ePub3 e-book te downloaden.
Een overzicht van enkele gratis ePub3 voorbeelden treft u hier aan.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal