e-books

 | 

Recht

 | 

Fiscaal recht
1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende
(R)emigratie en immigratie van de aanmerkelijkbelanghouderSinds de ingrijpende herziening van het aanmerkelijkbelangregime per 1 januari 1997 en de aanpassingen die zijn doorgevoerd bij de invoering van de Wet IB 2001 per 1 januari 2001 is (r)emigratie en immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder ? al dan niet gecombineerd met verplaatsing van de werkelijke leiding van de vennootschap ? een van de meest ingewikkelde fiscale onderwerpen geworden. De regels zijn met ingang van 1 januari 2010 verder aangevuld vanwege de sindsdien aangescherpte verervingsfaciliteit en de nieuwe schenkingsfaciliteit in het aanmerkelijk belang. Daarbovenop kwamen de wijzigingen in de conserverende aanslagregeling in het Belastingplan 2016 met ingang van 15 september 2015, 15:15 uur. Versnippering van regels (R)emigratie en immigratie van de aanmerkelijkbelanghouder laat zien hoe lastig de versnippering van regels op dit terrein is. Naast de Wet IB 2001 en de Invorderingswet is veel geregeld in uitvoeringsregelingen en -besluiten. Sommige van deze nationale regels zijn (wellicht) Europees- of verdragsrechtelijk niet toegestaan. Niet altijd heeft u een actueel beeld van de jurisprudentie voor een verantwoorde standpuntbepaling. Deze uitgave bevat alle regels zoals die gelden per 1 januari 2016. Concrete cijfervoorbeelden helpen u door de materie. De inhoud van deze uitgave is afgesloten per 1 april 2017.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 50.80


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
100 jaar inkomstenbelasting en hoe nu verder?

100 jaar inkomstenbelasting en hoe nu verder?100 jaar inkomstenbelasting en hoe nu verder? schetst een oplossingsrichting voor bestaande probleemdossiers en geeft aan in welke richting de inkomstenbelasting zou moeten worden bijgestuurd. De gegeven oplossingsrichting steunt in hoge mate op de slotbeschouwing van het Handboek Inkomstenbelasting 2001.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 30.25


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aansprakelijkheid in belastingzaken

Aansprakelijkheid in belastingzaken
J.H.P.M. Raaijmakers

De geheel herziene vierde druk van deze monografie behandelt zowel de formele aspecten als de materiële aspecten van de in de Invorderingswet 1990 opgenomen aansprakelijkheidsbepalingen. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan aansprakelijkheidsbepalingen buiten de Invorderingswet 1990, waar de ontvanger - onder voorwaarden - op grond van het zogeheten open systeem gebruik van kan maken.

Ondanks het feit dat veel aansprakelijkheidsbepalingen al vele jaren bestaan, sommige zelfs meer dan 30 jaar, zijn er nog tal van knelpunten die niet zijn uitgekristalliseerd. Wel heeft de jurisprudentie ten opzichte van de derde druk van deze monografie op een aantal punten meer helderheid en invulling aan een aantal begrippen gezorgd.

Deze belangrijke rechtspraak is uiteraard in deze vierde druk verwerkt. In deze monografie wordt ingegaan op de gesignaleerde knelpunten en bij een aantal van die knelpunten op de invulling daarvan door de rechtspraak. Verder is de rechtspraak tot 1 juni 2014 verwerkt in dit boek. Met de nadien verschenen wet- en regelgeving alsmede verschenen jurisprudentie is slechts in sporadische gevallen rekening gehouden en verwerkt in dit manuscript.EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 94.17


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Afgezonderde particuliere vermogens

Afgezonderde particuliere vermogens
F.H.G. Biemans

Sinds 1 januari 2010 is in het Nederlandse fiscale recht de rechtsfiguur afgezonderd particulier vermogen (APV) geïntroduceerd. De crux van het APV-regime is gelegen in de toerekening van de bezittingen en schulden alsmede de opbrengsten en uitgaven van het APV aan de inbrenger. Indien de inbrenger is overleden, vindt de hier bedoelde toerekening plaats aan de erfgenamen van de inbrenger. Toerekening aan een of meerdere begunstigden van het APV vindt slechts plaats indien de inbrenger, diens partner en diens erfgenamen niet te bepalen zijn. Centraal in deze scriptie staat het antwoord op de vraag of de regeling van het afgezonderd particulier vermogen dogmatisch past in het Nederlandse fiscale recht, of de regeling van het afgezonderd particulier vermogen dient te worden herzien en welke alternatieven voor deze regeling denkbaar zijn. Ter beantwoording van deze vraag wordt in de eerste plaats de verhouding bekeken tussen afgezonderde particuliere vermogens en andere doelvermogens in het Nederlandse recht. De civielrechtelijke kenmerken van de in de parlementaire geschiedenis genoemde verschijningsvormen van het APV worden uiteengezet en er wordt ingegaan op de fiscale kwalificatie en de fiscale transitie. Na een schets van enige theoretische achtergronden met betrekking tot de belastingheffing in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de erf- en schenkbelasting, wordt de belastingheffing ten aanzien van afgezonderde particuliere vermogens voor 1 januari 2010 beschreven, zowel ten aanzien van APV’s die discretionair zijn als APV’s die niet-discretionair zijn. Vervolgens wordt het APV-regime kritisch geanalyseerd. Hierbij wordt onder andere een vergelijking gemaakt tussen de belastingheffing op grond van het APV-regime en de wijze waarop APV’s in de belastingheffing werden betrokken voor 1 januari 2010. Ook wordt stilgestaan bij het antwoord op de vraag of afgezonderde vermogens die niet-discretionair zijn onder het APV-regime vallen. Daarnaast wordt het APV-regime beoordeeld vanuit normen van behoorlijke fiscale wetgeving, te weten: rechtsgelijkheid, doelmatigheid en rechtszekerheid. Hierbij wordt onder meer getoetst of het APV-regime al dan niet in strijd is met art. 1 Eerste Protocol EVRM en het EU-recht. Ten slotte worden er een aantal mogelijke alternatieven besproken voor het APV-regime. Hierbij wordt zowel ingegaan op alternatieven die in de literatuur zijn voorgesteld als op een eigen voorstel van de auteur.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 74.20


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene douanewet

Algemene douanewet
F.J. Wiarda

De belangrijkste Europese douaneregelgeving is opgenomen in het Communautair douanewetboek (CDW). Het is de basis voor alle maatregelen die zijn verbonden aan de in-, uit- en doorvoer van goederen in de Europese Unie en daarmee tevens in Nederland. In dit Lexplicatiedeel is het CDW opgenomen en de Toepassingsverordening. Daarna is opgenomen de Verordening met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (zonder bijlage), gevolgd door de basisverordening inzake douanevrijstellingen met de daarbij behorende oepassingsverordeningen en de Verordening betreffende de afschaffing van douaneformaliteiten bij intracommunautaire vluchten en zeereizen. De auteur heeft het geheel voorzien van uitgebreide jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de Hoge Raad. In deel 6.14b (Algemene douanewet) is de nationale douaneregelgeving opgenomen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 101.51


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
W.M.M.A. van der Vegt

Stroomlijning van regelgeving: daar gaat het om in de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen. De wet fungeert als algemeen kader voor diverse inkomensafhankelijke regelingen. Dankzij de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen worden voor de regelingen die onder de reikwijdte van deze wet vallen dezelfde begrippen gehanteerd en gelden voor die regelingen dezelfde procedures en dezelfde uitvoeringsinstantie. Dit Lexplicatiedeel zet de relevante regelgeving op dit terrein bij elkaar, met commentaar waarin niet alleen ruim aandacht wordt besteed aan de parlementaire geschiedenis, maar waarin ook beleid en jurisprudentie aan bod komen. Meer lezen

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 38.07


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Alle essentiële feiten en cijfersFiscaal Memo verschijnt tweemaal jaar en bundelt de nieuwste feiten en cijfers op het gebied van belasting- en premieheffing. Daarmee is deze uitgave expliciet bestemd voor een ieder die zich in zijn dagelijkse (advies)praktijk bezighoudt met belastingen, premies, uitkeringen en overige zaken. Deze nieuwe editie bevat onder meer de volgende nieuwe elementen: · de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer (inwerkingtreding 1 april 2017), inclusief de coulancemaatregelen tot 1 juli 2017; · wijzigingen in de Verhuurderheffing, geldend vanaf 1 april 2017; · de ophoging van het wettelijk minimumloon voor personen van 18, 19 en 20 jaar per 1 juli 2017; · alle nieuwe normbedragen per 1 juli 2017. Ook zijn in deze editie de verschenen beleidsbesluiten en jurisprudentie van het afgelopen halfjaar verwerkt, onder andere over de afschaffing van de tijdklemmen in de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) en de mogelijkheid om investeringsaftrek te claimen voor zonnepanelen. Direct naar de juiste cijfers Belastingwetgeving blijft voortdurend bewegen! Die dynamiek zorgt dan ook voor een continue stroom regels, beleidsbesluiten en jurisprudentie. In dit memo is hiervan een voor de praktijk relevante selectie gemaakt. U treft dus de belangrijkste belastingwetten, premie volks- en werknemersverzekeringen, uitkeringsbedragen, indexcijfers, minimumlonen en rentepercentages aan. Kortom, de cijfers die u in de praktijk het meest frequent zult willen raadplegen. De combinatie van 'het boekje', de e-zine en de Fiscaal Memo App biedt u de zekerheid dat u altijd naar de juiste cijfers kijkt. De uitgave staat onder de deskundige redactie van drs. T. de Bondt en is de langstlopende uitgave op dit gebied in Nederland.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 49.71


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arresten & beleid / 2016Fiscaal Memo Arresten &; Beleid 2016 geeft een overzicht van de belangrijkste in 2015 verschenen jurisprudentie van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie uit het fiscale rechtsgebied. Ook bevat Fiscaal Memo Arresten &; Beleid 2016 een samenvatting op kernpunten van de fiscale beleidsbesluiten die in 2015 bekend zijn gemaakt. Daarnaast bevat het Memo andere min of meer officiële standpunten uit 2015 van het Ministerie van Financiën, de Belastingdienst en de Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven uit de Tweede Kamer. Fiscaal Memo Arresten &; Beleid 2016 bestrijkt de periode januari 2015 tot en met december 2015.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 50.17


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arresten & beleid / 2017Dit memo geeft een overzicht van de belangrijkste in 2016 verschenen jurisprudentie van de Hoge Raad en het Europese Hof van Justitie uit het fiscale rechtsgebied. Ook bevat het boek een samenvatting op kernpunten van de fiscale beleidsbesluiten die in 2016 bekend zijn gemaakt. Daarnaast bevat Fiscaal Memo Arresten & Beleid 2017 andere min of meer  officiële standpunten uit 2016 van het Ministerie van Financiën, de  Belastingdienst, de Europese Commissie, de Nationale Ombudsman en de  Commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven van de Tweede  Kamer.;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 52.51


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Artiest en fiscus

Artiest en fiscus
Paul Kamphuis

In de belastingwetten gelden aparte regels voor artiesten en de organisatoren van optredens. Zowel in de loonbelasting, inkomstenbelasting als BTW. En ook bij buitenlandse optredens zijn er aparte belastingregels. Bij elkaar veel redenen om in een boek aandacht te besteden. Want als de belastingregels niet goed worden toegepast, dan dreigen er naheffingen óf doen de artiesten zichzelf tekort. "Artiest en fiscus" is geschreven door drie gespecialiseerde belastingadviseurs, die al lange tijd voor veel artiesten en organisatoren van optredens werken. Zij geven in het boek antwoorden op de vele vragen, die zij in de praktijk krijgen van niet alleen de artiesten of organisatoren, maar ook van managers, accountants, belastingadviseurs, advocaten en andere begeleiders. En daarmee kunnen fouten worden vermeden en kan iedereen slim met de mogelijkheden van aparte belastingregels voor artiesten omgaan. Ook besteedt het boek veel aandacht aan buitenlandse optredens. Met het wegvallen van de grenzen treden steeds meer artiesten in het buitenland op. En elk land heeft weer zijn eigen wetgeving en wil de gages van de optredens belasten. Het boek behandelt welke rechten landen daarin hebben, hoeveel invloed het Europees en internationaal recht hierop hebben en hoe in Nederland dubbele belastingheffing kan worden voorkomen. "Artiest en fiscus" is een praktijkboek, dat een wegwijzer biedt in het doolhof van Nederlandse en internationale belastingregels voor artiesten en organisatoren. In deze elfde, herziene druk is alles aan de nieuwste regels aangepast.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 41.66


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Artiest en fiscus
Paul Kamphuis

In de belastingwetten gelden aparte regels voor artiesten en de organisatoren van optredens. Zowel in de loonbelasting, inkomstenbelasting als BTW. En ook bij buitenlandse optredens zijn er aparte belastingregels. Bij elkaar veel redenen om in een boek aandacht te besteden. Want als de belastingregels niet goed worden toegepast, dan dreigen er naheffingen of doen de artiesten zichzelf tekort. Artiest en fiscus is geschreven door drie gespecialiseerde belastingadviseurs, die al lange tijd voor veel artiesten en organisatoren van optredens werken. Zij geven in het boek antwoorden op de vele vragen die zij in de praktijk krijgen. Dit zijn niet alleen vragen van de artiesten of organisatoren, maar ook van managers, accountants, belastingadviseurs, advocaten en andere begeleiders. Hiermee kunt u fouten vermijden en slim met de mogelijkheden van aparte belastingregels voor artiesten omgaan. Ook besteedt het boek veel aandacht aan buitenlandse optredens. Met het wegvallen van de grenzen treden steeds meer artiesten in het buitenland op. En elk land heeft weer zijn eigen wetgeving en wil de gages van de optredens belasten. Het boek behandelt welke rechten landen daarin hebben, hoeveel invloed het Europees en internationaal recht hierop hebben en hoe u in Nederland dubbele belastingheffing voorkomt.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 51.36


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Auto en fiscus

Auto en fiscus
Jan Vrieze

De fiscale behandeling van de auto is enorm in beweging. Veranderingen bieden de alerte belastingbetaler kansen op voordeel. Die kansen zijn er vooral voor ondernemers en werknemers die tijdig oog hebben voor fiscale argumenten. Bovendien zijn veel autokosten nog steeds aftrekbaar, maar dan moet u wel de bijzondere voorwaarden kennen. Dit boek wijst u de weg door een terrein vol voetangels en klemmen. Het gunt u een blik op komende wetgeving. Vele voorbeelden maken ingewikkelde bepalingen doorzichtig; praktische wenken helpen u verder op pad.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 48.51


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Autobelastingen

AutobelastingenAfgelopen jaren is de wetgeving op het gebied van autobelastingen ingrijpend gewijzigd. Zo is per 1 juli 2011 in de omzetbelasting een nieuwe regeling geïntroduceerd waarmee het privégebruik van ondernemingsauto's wordt belast. Daarnaast is per 1 januari 2012 het fiscale vergroeningsbeleid met betrekking tot zuinige auto's in de inkomsten- en loonbelasting, de BPM en MRB afgezwakt. Minder recent zijn de wijzigingen in de BPM en de MRB in het kader van de voorgenomen invoering van een kilometerheffing, die inmiddels niet haalbaar is gebleken. Tevens zijn deze twee belastingen gewijzigd als gevolg van een reeks arresten van het Europese Hof van Justitie en de druk van de Europese Commissie om de BPM af te schaffen. Het ziet ernaar uit dat het voorlopig niet bij voornoemde aanpassingen blijft, want voor 2013 zijn er alweer plannen om in te grijpen in de bestaande regelingen op het gebied van woon-werkverkeer. Door de grote verscheidenheid aan complexe regelingen die veelvuldig worden gewijzigd, kan degene die met autobelastingen te maken heeft, gemakkelijk de weg kwijtraken. Dit boek biedt een overzichtelijke presentatie van de bestaande regels en de laatste wijzigingen op het gebied van de belastingheffing van (bestel)auto's en motoren. Tevens worden de plannen van de Kunduz-coalitie voor 2013 besproken. Door gebruik van talrijke praktijkvoorbeelden en tips krijgt de lezer snel inzicht in de besparingsmogelijkheden en risico's. Het boek is geschikt voor onder meer fiscalisten, accountants, loonadministrateurs en controllers. Maar ook ondernemers, werkgevers en werknemers die met autobelastingen te maken hebben, kunnen met deze uitgave hun voordeel doen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 48.51


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijfsmiddel

Bedrijfsmiddel
Richard Russo

In de voorliggende brochure wordt het begrip 'bedrijfsmiddel' behandeld. Dit geschiedt uiteraard aan de hand van de relevante wetsartikelen, parlementaire geschiedenis en jurisprudentie. Daarnaast is aandacht geschonken aan de IFRS, omdat immers onder een aantal voorwaarden bedrijfseconomisch aanvaardbare stelsels van winstberekening binnen goed koopmansgebruik vallen. Om deze reden kunnen de IFRS wellicht een bron vormen waaruit voor fiscale oplossingen zou kunnen worden geput. Ter informatie is eveneens aandacht besteed aan de relevante bepalingen uit de CCCTB, vanuit de verwachting dat ook deze regels (in ieder geval enige) invloed zullen uitoefenen op de waardering van bedrijfsmiddelen. Meer lezen Over de auteur Ronald Russo (1963) studeerde in 1986 af aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Universiteit van Utrecht in 1992. Van zijn proefschrift verscheen een handelseditie in de serie Fiscale Monografieën getiteld 'Vervangingsreserve'. Inmiddels is daarvan in 2004 een tweede druk verschenen getiteld 'Herinvesteringsreserve'. Daarnaast zijn tot heden vele publicaties van zijn hand verschenen. Van 1985 tot 1990 was hij werkzaam bij de Belastingdienst. Vanaf die datum werkte hij in de belastingadviespraktijk, vanaf 1995 in een door hem opgericht kantoor. Dit kantoor is door hem in 2005 verkocht en hij is er ook niet meer aan verbonden. Parallel aan de commerciële werkzaamheden is hij altijd verbonden geweest aan universiteiten, van 1988 tot 1993 aan de Universiteit van Utrecht, daarna tot en met 2002 aan de Universiteit Leiden. Vanaf 2006 is hij verboden aan het Fiscaal Instituut van de Universiteit van Tilburg.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 71.34


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer en DGA sinds 2010

Bedrijfsopvolging voor de IB-ondernemer en DGA sinds 2010Met ingang van 1 januari 2010 zijn de bedrijfsopvolgingsregelingen voor verkrijgingen krachtens erfrecht en krachtens schenking in de aanmerkelijkbelangregeling in de inkomstenbelasting alsmede in de erf- en schenkbelasting ingrijpend gewijzigd. Met ingang van 1 januari 2011 zijn deze nieuwe regels opnieuw gewijzigd en verder verduidelijkt. Daarnaast zijn in de Invorderingswet 1990 bestaande uitstelregelingen aangepast en nieuwe regelingen geïntroduceerd, bijvoorbeeld voor de indirecte schenking van aanmerkelijkbelangaandelen en de schenking van een ter beschikking gestelde onroerende zaak. Ook zijn de beleidsbesluiten met betrekking tot het aanmerkelijk belang en de bedrijfsopvolgingsregeling in de erf- en schenkbelasting ingrijpend herzien. Inmiddels is ruim vijf jaren ervaring opgedaan met deze nieuwe bedrijfsopvolgingsregelingen en verschijnt ook de eerste jurisprudentie. Al deze wijzigingen zijn veelomvattend en grijpen zeer diep in op het werkveld van de praktiserend fiscalist die zich bezighoudt met bedrijfsopvolging voor IB-ondernemers en directeurenaandeelhouders. Bedrijfsstructuren zullen voornamelijk nog met het oog op het zoveel mogelijk benutten van de vrijstelling voor ondernemingsvermogen in de erf- en schenkbelasting worden opgezet. Men kan om deze nieuwe regels dus niet heen en moet zich die eigen maken, wat vanwege de veelheid en hoge mate van gedetailleerdheid ervan niet eenvoudig is. Dit boek beoogt behulpzaam te zijn bij dit proces en hiervoor een leidraad te bieden. Het boek behandelt uitputtend de nieuwe regels voor vererving en schenking van eenIB-onderneming en medegerechtigdheid, aanmerkelijkbelangaandelen of -winstbewijzen en ter beschikking gestelde onroerende zaken. In het boek is in ruime mate de vele voorbeelden uit de wetsgeschiedenis en de toelichting op de lagere regelgeving overgenomen teneinde de werking van de nieuwe regels inzichtelijk te maken. Hiermee is het zeer compleet geworden en zal het voor de praktiserend fiscalist een handzaam naslagwerk zijn dat (hopelijk) zijn nut zal bewijzen in de praktijk. Over de auteur: Prof.dr.mr. E.J.W Heithuis is hoogleraar fiscale economie en fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam respectievelijk Open Universiteit en wetenschappelijk adviseur van BDO Belastingadviseurs.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 67.28


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastbaar resultaat uit ovirge werkzaamheden

Belastbaar resultaat uit ovirge werkzaamheden
G.Th. Ligthart

Onder de inkomstencategorie 'belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden' worden de voordelen uit een grote verscheidenheid aan voordelen belast die belastingplichtigen uit arbeid genieten, maar die niet zijn terug te voeren op een onderneming of dienstbetrekking. Te denken valt onder meer aan de inkomsten van freelancers, alfahulpen, gastouders, overblijfmoeders, journalisten, artiesten, sporters, geestelijken en gemeenteraadsleden. Dergelijke voordelen werden in het verleden belast als inkomsten uit andere arbeid. Naast deze 'klassieke' inkomsten uit arbeid behoren tot het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden ook de inkomsten uit het ter beschikking stellen van vermogensbestanddelen aan de eigen vennootschap dan wel aan de onderneming, werkzaamheid of vennootschap van een verbonden persoon (terbeschikkingstellingsregeling). Tevens is per 1 januari 2009 een regeling inzake zogenoemde lucratieve belangen onder de categorie resultaat uit overige werkzaamheden gerangschikt. Deze brochure geeft een beschrijving van de voornoemde deelgebieden, waarbij uiteraard aandacht wordt besteed aan de algemene bronkenmerken die aan de inkomstenbelasting ten grondslag liggen en de veelheid aan jurisprudentie die zich in dit kader heeft gevormd. Tevens wordt de wijze van vaststelling van het belastbaar resultaat behandeld. Tot slot worden enige internationale aspecten van het belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden besproken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 71.34


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingaspecten van de opbrengst van (beurs)aandelen

Belastingaspecten van de opbrengst van (beurs)aandelen
J.C.K.W. Bartel

De opbrengst van (beurs) aandelen bevindt zich in het grensgebied tussen belaste baten en onbelaste vermogensmutaties. De wetgever heeft hierbij de grens getrokken door enkel uitdelingen van de winst in de inkomstenbelastingheffing te betrekken. De vraag of er sprake is van een winstuitdeling wordt vanuit de vennootschap (de bron) beoordeeld. In de sfeer van de opbrengst van aandelen is dit objectieve stelsel het meest sterk tot ontwikkeling gekomen. Alle baten die een aandeelhouder van een beursfonds kan ontvangen worden in deze monografie geanalyseerd en getoetst aan de basisconceptie die aan de belastingheffing ten grondslag ligt.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 109.44


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingcontrole

BelastingcontroleBelastingcontrole is de meest indringende vorm van toezicht die de Belastingdienst kan uitoefenen. Een controlemedewerker wil van alles tot op detail op de hoogte worden gesteld. Hij probeert zijn fiscale informatiepositie te optimaliseren. De grenzen voor dat verzamelen van informatie liggen vanwege het uitdeiende internationale netwerk, steeds verder. Daarnaast neemt het zicht van de fiscus door de informatisering en de digitalisering van de Belastingdienst steeds verder toe. Hierdoor kan de Belastingdienst steeds effectiever toezicht houden. En met de nieuwe controleaanpak kan de Belastingdienst het toezicht tevens efficiënter uitvoeren. Echter, voor een belastingcontrole gelden wel spelregels. De term spelregel is met opzet gekozen. De spelregels, de rechten en verplichtingen, de niet zelden met elkaar conflicterende belangen van belastingbetaler enerzijds en Belastingdienst anderzijds, veroorzaken een zeker spanningsveld. Kennis van die spelregels is onontbeerlijk. Want hoever reiken de bevoegdheden van de fiscus? Dit boek beschrijft de spelregels waaraan zowel de belastingbetaler als de fiscus zich moeten houden. Uitvoerig gaat de auteur in op de gang van zaken bij een belastingcontrole. Zij bespreken stap voor stap de praktijk van een onderzoek, te beginnen bij de aankondiging. Aan welke voorschriften moet een administratie voldoen? Welke gegevens is de ondernemer verplicht te verstrekken en welke informatie hoeft hij niet te geven? Hoe zijn de bewaarplicht, de conversie en het meewerken aan een belastingcontrole geregeld? Ook de procedure rond derdenonderzoeken en waarnemingen ter plaatse wordt besproken. Het boek geeft tevens antwoord op de vraag wat de consequenties kunnen zijn van het verwerpen van een administratie en gaat in op de sancties en verweermiddelen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 62.22


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingcontrole
Robert N.J. KamerlingEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 68.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingcontrole 2017
Robert N.J. Kamerling

Belastingcontrole 2017 wil alle partijen die bij een belastingcontrole betrokken zijn informeren over hun rechten en plichten. De belangrijkste spelregels zijn daarom puntsgewijs opgesomd en toegelicht met (verwijzingen naar) relevante jurisprudentie en vakliteratuur. De rechtsbescherming komt aan de orde, met als vertrekpunt de wettelijke voorschriften - en ook jurisprudentie op andere gebieden wordt behandeld, zoals de informatiebeschikking. Onder andere komen aan de orde: · rechten en plichten tijdens de controle · sancties · identificatieplicht · verschoningsrecht · sfeerovergang · verwerping van de administratie · omkering van de bewijslast · openbaarheid van controlerapporten

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 72.60


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastinggids 2017
Paul Flutsch

De Belastinggids is de meest complete en actuele handleiding voor de aangifte Inkomstenbelasting en premieheffing. Vanzelfsprekend zijn alle bedragen en percentages in de gids geactualiseerd. Daarnaast zijn de nieuwste uitspraken van de belastingrechter verwerkt die voor u van belang kunnen zijn. Hetzelfde geldt voor beleidsmededelingen en goedkeuringen van de Staatssecretaris of de Minister van Financiën.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 45.60


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingheffing over particulierpensioen & overheidspensioe

Belastingheffing over particulierpensioen & overheidspensioeDeze monografie behandelt de verdeling van heffingsrechten over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen. Bij een grensoverschrijdende pensioenuitkering moet worden vastgesteld welk land het recht heeft om de pensioenuitkering in de belastingheffing te betrekken. Dit heffingsrecht wordt veelal verdeeld op basis van het vigerende verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen de landen. In de meeste van deze verdragen, zeker indien dit verdrag gebaseerd is op het OESO-modelverdrag, is een woonlandheffing van toepassing op een grensoverschrijdende particuliere pensioenuitkering. Echter, indien het pensioen is opgebouwd in overheidsdienst, is veelal een bronlandheffing het uitgangspunt. De vraag is echter wat het best verdedigbare verdelingsbeginsel over beide vormen van pensioenuitkeringen is. Het hiervoor genoemde onderscheid in belastingheffing over particulierpensioen en belastingheffing over overheidspensioen bestaat al sinds jaar en dag, maar leidt meer en meer tot praktische en theoretische bezwaren en onduidelijkheden. Ook dubbele (niet) heffing is aan de orde. In Belastingheffing over particulierpensioen en overheidspensioen in grensoverschrijdende situaties worden de genoemde problemen onderzocht en waar mogelijk worden oplossingen aangedragen. De conclusie is dat de grensoverschrijdende verdeling van heffingsrechten over pensioenuitkeringen aan modernisering toe is. Over de auteur Bastiaan Starink (geboren in Arnhem in 1980) studeerde Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en behaalde in 2005 zijn bul. Sindsdien werkt hij bij PwC in Amsterdam als fiscalist gespecialiseerd in collectief pensioen. Deze functie combineert hij vanaf het begin met zijn werkzaamheden aan de Universiteit van Tilburg, inmiddels Tilburg University genaamd. Als pensioenfiscalist en -adviseur houdt hij zich voornamelijk bezig met de advisering van grote werkgevers en pensioenfondsen. Bastiaan publiceert regelmatig in nationale en internationale wetenschappelijke- en vakliteratuur en verzorgt regelmatig lezingen op zijn vakgebied.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 113.58


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingheffing voor ondernemers / 2014/2015 / deel Theorie

Belastingheffing voor ondernemers / 2014/2015 / deel Theorie
P.M.C. Dekkers

Belastingheffing voor ondernemers, Theorieboek is een praktijkgericht studieboek op hbo-niveau waarin de meest essentiële belastingwetten waar ondernemers mee te maken krijgen aan bod komen. Het boek kan ook goede diensten bewijzen in het kader van belastingrecht als inleidend vak of als bijvak voor juristen, economen en bedrijfskundigen. De belastingwetten worden grotendeels artikelsgewijs besproken, maar er is ook aandacht voor een thematische aanpak door middel van de fiscale levensloop. Het boek is geschreven in heldere taal. Theoretische beschouwingen worden toegelicht met overzichtelijke schemas en verhelderende praktijkvoorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een kernachtige samenvatting. Paul Dekkers is werkzaam bij de Belastingdienst. Paul Flutsch is zelfstandig belastingadviseur en publicist. Jeffrey Rous werkt als belastingadviseur bij PwC.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingheffing voor particulieren / 2014/2015 / deel Theor

Belastingheffing voor particulieren / 2014/2015 / deel Theor
N.H.A. Gorissen

Belastingheffing voor particulieren, Theorieboek is een praktijkgericht studieboek op hbo-niveau waarin de meest essentiële belastingwetten waar particulieren mee te maken krijgen, aan bod komen. Het boek kan ook goede diensten bewijzen in het kader van belastingrecht als inleidend vak of als bijvak voor juristen, economen en bedrijfskundigen. De belastingwetten worden grotendeels artikelsgewijs besproken, maar er is ook aandacht voor een thematische aanpak door middel van de fiscale levensloop. Het boek is geschreven in heldere taal. Theoretische beschouwingen worden toegelicht met overzichtelijke schemas en verhelderende praktijkvoorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een kernachtige samenvatting. Nadine Gorissen, Sieb Kingma en Kerstin van de Ven zijn allen verbonden aan de Capaciteitsgroep Belastingrecht van Maastricht University.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingplichtige in de btw

Belastingplichtige in de btwDe Europese BTW is een algemene verbruiksbelasting waarmee wordt beoogd op algemene basis het binnenlands verbruik te belasten. Omdat het praktisch niet goed uitvoerbaar is verbruik op directe wijze bij de verbruiker aan belastingheffing te onderwerpen, vindt heffing op indirecte wijze plaats bij hen die door goederen te leveren en diensten te verlenen het verbruik mogelijk maken. Het is niet de bedoeling deze belastingplichtigen als zodanig aan belastingheffing te onderwerpen. De door een belastingplichtige verschuldigde belasting wordt in het algemeen afgewenteld op de uiteindelijke verbruikers. Een belastingplichtige geniet zelf in beginsel aftrek van zogenoemde voordruk BTW. In feite wordt de belastingplichtige slechts gebruikt om het verbruik door anderen met belastingheffing te treffen. Aldus vervult de belastingplichtige in het Europese BTW-stelsel een centrale rol. Dit boek handelt over de belastingplichtige in de BTW. Daarbij wordt voornamelijk uitgegaan van de Europese BTW-regels en de in dat verband gewezen jurisprudentie.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 74.37


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingplichtige in de BTW

Belastingplichtige in de BTWWie als belastingplichtige binnen de EU-lidstaten goederen levert of diensten verricht, wordt geconfronteerd met BTW-heffing. Hetzelfde geldt voor degene die goederen invoert of verwerft. BTW is een algemene verbruiksbelasting. De heffing vindt op indirecte wijze plaats bij degene die goederen levert of diensten verleent om het verbruik mogelijk te maken. De belasting die een belastingplichtige verschuldigd is, wordt in het algemeen afgewenteld op de uiteindelijke verbruikers. De belastingplichtige mag zelf de zogenoemde voordruk BTW in aftrek brengen. Bij de invoer en verwerving van goederen zijn het niet alleen belastingplichtige personen die met BTW-heffing te maken krijgen. Ook niet-belastingplichtigen, zoals particulieren en niet-belastingplichtige rechtspersonen, worden hiermee geconfronteerd. Dit zorgt ervoor dat de belastingplichtige een centrale rol inneemt in het Europese BTW- stelstel. In #Belastingplichtige in de btw# gaat de auteur uit van de Europese BTW-regels en de in dat verband gewezen jurisprudentie.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 81.61


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingrecht

Belastingrecht
R.E.C.M. Niessen

De Boom Basics bieden snel inzicht in een rechtsgebied. De schema's en voorbeelden komen tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn het startpunt voor juridische kennis! Dit deeltje biedt de student een ideale mogelijkheid om snel inzicht te krijgen in het internationaal privaatrecht. Alle delen van de Boom Basics zijn ook online te raadplegen op www.boombasics.nl. Met een abonnement doorzoek je in één keer alle boeken en heb je snel adequaat antwoord op heel basale kennis- en begrippenvragen. De voorbeelden en schemas zijn opgenomen, maar ook vind je er hyperlinks naar wet- en regelgeving.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingrecht

Belastingrecht
Arnold Verschut

Belastingrecht bronnenboek is een inleiding in het Nederlandse belastingrecht, toegespitst op juridische opleidingen in het mbo. Na een inleidend hoofdstuk met begripsbepalingen worden aan de hand van de belangrijkste heffingswetten de belangrijkste belastingsoorten behandeld: de inkomstenbelasting, de loonbelasting, de omzetbelasting en de vennootschapsbelasting. Daarna komt een aantal lokale belastingen aan de orde en verder de erfbelasting, schenkbelasting, overdrachtsbelasting en assurantiebelasting. Ten slotte is ook aandacht besteed aan het formele belastingrecht, waaronder het stelsel van rechtsbescherming. De tekst is zo geschreven dat de cursist de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding kan bestuderen. Een duidelijke hoofdstukstructuur met doelstellingen, een casus, een inleiding en aan het eind een samenvatting en een verklarende woordenlijst gidsen de cursisten door de stof. Voorbeelden uit het leven van alledag brengen de leerstof zo dicht mogelijk bij de praktijk. Met behulp van veel vragen en opdrachten aan het einde van ieder hoofdstuk kan de cursist vaststellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst. Er is veel aandacht besteed aan toegankelijk taalgebruik en voorbeelden uit het leven van alledag, zodat de tamelijk abstracte en complexe stof van het belastingrecht zoveel mogelijk gaat leven voor de gebruikers van het boek. Op de website www.belastingrecht.boom.nl is oefenmateriaal te vinden, onder meer diverse aangiftecases (inkomstenbelasting en omzetbelasting) en een groot aantal meerkeuzevragen. Arnold Verschut is werkzaam als freelance (fiscaal) jurist. Paul Bles was als docent en decaan verbonden aan het Florijn College in Breda.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 19.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingrecht in kort bestek

Belastingrecht in kort bestek
AW Verschut

In Belastingrecht in kort bestek wordt op overzichtelijke wijze een inleiding gegeven in het Nederlands belastingrecht. Na een inleidend hoofdstuk worden aan de hand van de belangrijkste heffingswetten de belangrijkste belastingsoorten behandeld: de loon- en inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast komt een aantal gemeentelijke belastingen aan de orde. Tot slot is aandacht besteed aan het formele belastingrecht, waaronder het stelsel van rechtsbescherming. Helder taalgebruik en korte tekstpassages dragen bij aan de toegankelijkheid van de behandelde onderwerpen. Het boek biedt geen uitputtende behandeling van de geboden stof: details zijn op plaatsen achterwege gelaten om de grote lijnen zichtbaar te houden. Doelgroep Het boek is primair bedoeld voor studenten van de opleiding HBO-rechten en Sociaal-Juridische Dienstverlening, maar is tevens geschikt voor studenten van andere opleidingen en voor iedereen die met het belastingrecht wil kennismaken

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 14.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Belastingrecht met de wet in de hand 2010 / deel Theorieboek

Belastingrecht met de wet in de hand 2010 / deel Theorieboek
NHA Gorissen

Het theorieboek Belastingrecht met de wet in de hand 2010-2011 is een praktijkgericht studieboek op hbo-niveau waarin de meest essentiële belastingwetten aan bod komen. Deze belastingwetten worden artikelsgewijs besproken. Bij de hoofdstukindeling van het boek wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de wetsindeling van de diverse pockets Belastingwetten. Het boek is geschreven in heldere taal. Theoretische beschouwingen worden toegelicht met overzichtelijke schemas en verhelderende praktijkvoorbeelden. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een kernachtige samenvatting. Bij het theorieboek behoort het werkboek Belastingrecht met de wet in de hand 2010- 2011 (ISBN 978-90-8974-301-5). In dit werkboek zijn meerkeuzevragen, vraagstukken en een grote hoeveelheid actuele examenopgaven SPD, PDL en AA opgenomen. Daarnaast is er een website beschikbaar met extra oefenstof en aanvullend materiaal: www.jurecobelastingrecht.nl. Paul Dekkers en Nadine Gorissen zijn beiden verbonden aan de Capaciteitsgroep Belastingrecht van Maastricht University.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 35.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

1 2 3 4 5 6 7 8 Volgende