e-books

 | 

Technische wetenschappen

 | 

Industrieël ontwerpenDe wereld van 3D-printen

De wereld van 3D-printen
Willem Vermeend

Op weg naar een nieuwe industriële revolutie?
Vooral de afgelopen vijf jaar heeft 3D-printen een grote vlucht genomen. 3D-printen is de overkoepelende aanduiding voor fabricagetechnieken waarbij objecten laag voor laag worden opgebouwd, gestuurd door een computer. In de industriële sector is de officiële term Additive Manufacturing (AM). De AM-technologie geeft zeer veel vorm vrijheid bij het produceren. Vormen die met conventionele technieken niet mogelijk zijn kunnen wel met 3D-printers worden gemaakt. Door deze vormvrijheid kunnen producten beter worden aangepast aan de eisen van het gebruik en worden complexe vormen betaalbaar.
Volgens een toenemend aantal experts zal 3D-printen in combinatie met het internet, robotica en open software tot een nieuwe industriële revolutie leiden. Deze zal het komende decennium ingrijpende gevolgen hebben voor economieën van landen, verdienmodellen van bedrijven, maar ook voor het onderwijs. In verschillende landen zou dit tot een herleving van de maakindustrie kunnen leiden; ook voor Nederland ligt hier een mooie kans. De vraag of deze revolutie daadwerkelijk zal plaatsvinden, hangt af van verdergaande technologische vernieuwingen op het terrein van 3D-printen, ontwikkelingen op het gebied van software en de kostprijs van het printen. Maar tevens van de mate waarin consumenten en bedrijven van 3D-printen gebruik gaan maken.
In dit boek verkent Willem Vermeend de wereld van 3D-printen. Het is de papieren versie van zijn digitale website boek www.3dprintwereld.com. Lezers die met hun pc, laptop, tablet of smartphone online gaan, kunnen aan de hand van de verwijzingen in het boek kennis nemen van de filmpjes en links die in www.3dprintwereld.com zijn opgenomen.
Willem Vermeend is internetondernemer en bijzonder hoogleraar Economics and Internet Business. Daarnaast is hij commissaris bij verschillende internationale ondernemingen en auteur van een groot aantal boeken op het terrein van financiën, economie en fiscaliteit. In de periode 1984-2002 was hij actief in de nationale politiek: als lid van de Tweede Kamer, als staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Zijn belangstelling voor 3D-printen gaat terug tot zijn jeugd. Naast zijn school en studie werkte hij toen in de modelmakerij van zijn vader waar onder meer mallen werden gemaakt. Medio 2013 werd Willem Vermeend door de minister van Economische Zaken, Henk Kamp, benoemd tot zogenoemd aanjager van Doorbraakprojecten ICT in het MKB, waaronder 3D-printen.


EPUB versie: ePub 2


Euro 4.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Productergonomie

Productergonomie
J.M. Dirken

Productergonomie

Ontwerpen voor gebruikers


De duurzame gebruiksgoederen vormen een be lang rijk deel van de menselijke technocultuur. Ze worden continu en in grote aantallen geproduceerd en verbeterd.

Het bestaansrecht, uitgangspunt en doel van gebruiksvoorwerpen dienen vooral afgemeten te worden aan de mate waarin het gebruikers helpt bij hun functioneren. Duurzame gebruiksgoederen zijn technische, kunstmatige hulpstukken, die mensen onder steunen bij het zich verzorgen, rusten, leren, zich ontspannen werken en vervoeren. Voor de beroepsbeoefenaar die bestaande producten beoordeelt of verbetert of die nieuwe 'materi le functie vervullers' bedenkt en materialiseert, is daarom menskundige kennis onontbeerlijk. Het gaat daarbij vooral om die humane aspecten, die van belang zijn voor het omgaan met de producten. Een grondige vertrouwdheid is geboden met die aspecten van het menselijk functioneren, met de behoeften, capaciteiten, beperkingen en gewoonten en met de grote verschillen daarbij tussen individuen. Die vertrouwdheid is de basis voor inspiratie bij productinnovatie en productaanpassing.

Dit studieboek is een inleiding tot de productergonomie en heeft tot doel ontwerpers vertrouwd te maken met de biologische en functie-psychologische ken merken van product-gebruikers. De nadruk ligt daarbij op de samenhang tussen en het overzicht over 's mensens zwakke en sterke kanten bij het omgaan met producten. Er is gestreefd naar een zo groot mogelijke ontwerprelevantie van de informatie. Vanwege de verscheidenheid van producten, gebruikers en van gebruikssituaties, is die menskundige basis breed, zonder evenwel uit het oog te verliezen dat dit boek als hulp moet dienen bij het ontwerpen.

Het boek is opgebouwd uit vijf delen. Het eerste en laatste deel zijn vooral gericht op algemene humane achtergronden en doelstellingen van het productontwerpen. De drie tussenliggende delen behandelen respectievelijk de fysieke, de zintuigelijke en de mentale menselijke eigenschappen, die relevant zijn bij de interactie met producten. In elk van die delen wordt ook nader ingegaan op de categorie n van producten, die speciaal daarbij thuishoren en waarbij dus in het programma van eisen vooral aan respectievelijk fysieke, zintuigelijke of mentale functies van gebruikers aandacht dient te worden geschonken.

Inhoud: Voorwoord Deel I. Algemene achtergronden en doelstellingen 1. Het probleem gebied 2. Mens en hulpmiddel 3. Modellen en systemen 4. De ontwerp uitdaging door de menselijke verscheidenheid Deel II. Fysieke ergonomie 5. Inleiding tot de fysieke ergonomie 6. Statische antropometrie 7. Dynamische antropometrie 8. Passieve krachtopvang 9. Fysieke inspanning en actieve krachtsuitoefening 10. Het bedienen van producten via bedienings componenten 11. Het leren en begrijpen van complexere bedienings processen Samenvatting Deel III. Sensorische ergonomie 12. Zintuigen als vensters naar de buitenwereld 13. Het auditieve zintuigsysteem 14. Lawaai, v rkomen en voork men 15. Het visuele zintuigsysteem 16. Waarneming en ontwerp van visuele vormen, patronen en kleuren 17. Visuele signaalgevers (displays): meters, schalen en elektronische indicatoren Deel IV. Cognitieve ergonomie 18. Denken en besluiten over producten 19. Mentale belasting Deel V. Ontwerpen en beoordelen van productfunctionaliteit 20. Ergonomische gebruiksfunctionaliteit: nut, effici ntie, comfort en veiligheid 21. Veilig productgebruik 22. Productergonomie bij ontwerpen en evalueren van gebruiksgoederen Literatuurlijst Index z-tabel


http://www.vssd.nl/hlf/m014.htm


Euro 30.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal