e-books

 | 

Recht

 | 

Ondernemingsrecht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende
Aandeelhoudersverantwoordelijkheid

AandeelhoudersverantwoordelijkheidAandeelhoudersverantwoordelijkheid gaat in op de positie, rol en verantwoordelijkheid van de individuele aandeelhouder en de aandeelhoudersvergadering. Inhoud Na een uiteenzetting van de historische ontwikkeling van het karakter van de kapitaalvennootschap en de rechtseconomische theorieën betreffende aandeelhouderszeggenschap, leest u over de belangen die mogen en - onder omstandigheden - moeten worden behartigd door de aandeelhouder en de aandeelhoudersvergadering. Daarbij besteedt de auteur ook aandacht aan de correctiemogelijkheden die openstaan voor belanghebbenden wanneer ontoelaatbaar gedrag zich voordoet. Ten slotte gaat de auteur in op concrete omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de mate van aandeelhoudersautonomie en het vennootschappelijk belang beïnvloeden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 85.61


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissenAansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen vertrekt waar de handboeken ophouden en wil een bijdrage leveren aan het beantwoorden van vragen die door recente ontwikkelingen in de wetenschap en rechtspraktijk zijn ontstaan. De uitgave sluit dan ook aan bij de wetswijziging van 1 januari 2013, de recente jurisprudentie van de Hoge Raad en de nog op stapel staande aanpassingen van boek 2 BW. Aansprakelijkheid vanuit alle invalshoeken belicht De bijdragen zijn geselecteerd op hun toegevoegde waarde voor het debat over aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen. De auteurs bespreken niet alleen de vragen, maar geven ook gefundeerd en diepgaand antwoorden. De uitgave draagt daarmee bij aan de rechtsontwikkeling, maar is geschreven vanuit een praktische invalshoek. Vrijwel alle facetten van aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen worden diepgaand en vanuit verschillende invalshoeken belicht. Deze uitgave is relevant voor advocaten, notarissen, rechters, wetenschappers, bedrijfsjuristen en verzekeraars die in het ondernemingsrecht (en aangrenzende disciplines) werkzaam zijn.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 56.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aansprakelijkheid van leidinggevenden

Aansprakelijkheid van leidinggevenden
S.N. de Valk

In dit proefschrift is onderzocht onder welke omstandigheden leidinggevenden van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval activiteiten van de rechtspersoon strafbaar zijn, een derde schade toebrengen en/of in strijd zijn met een bestuursrechtelijke norm. Ten aanzien van de aansprakelijkheidsvoorwaarden bestaan in grote lijnen overeenkomsten tussen strafrecht, privaatrecht en bestuursrecht: aansprakelijkheid wordt slechts aangenomen in geval van ernstig onzorgvuldig handelen of nalaten. Er zijn echter ook accentverschillen, die verband houden met de aard van de sanctie en van de taak. Verder is opvallend dat in strafrecht, privaatrecht en bestuursrecht verschillend wordt omgegaan met de (soms) bijzondere positie van publiekrechtelijke rechtspersonen, hetgeen doorwerking heeft naar de aansprakelijkheidspositie van overheidsfunctionarissen. De immuniteiten die de strafrechter en civiele rechter hebben aangenomen, hebben een verschillende achtergrond. Zij zijn niet wenselijk en zouden moeten worden opgeheven. In de bestuursrechtspraak is (nog) geen immuniteit aanvaard.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 142.68


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
J.R. Storm

De Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers is van toepassing op uitkeringen aan politici zoals ministers, Tweede Kamerleden en wethouders. De wet regelt zowel het pensioen als het wachtgeld.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 62.92


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Alles afgewogenPrivaatrechtelijke opstellen aangeboden aan mr. Clementine de Vries Lentsch-Kostense ter gelegenheid van haar afscheid als plaatsvervangend Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. De bijdragen behandelen uiteenlopende onderwerpen van privaatrecht , zoals het rechterlijk overgangsrecht, de erkenning van kinderen, de uitleg van testamenten, de klachtplicht en bestuurdersaansprakelijkheid, en sluiten aan bij arresten van de Hoge Raad, waarin Clementine de Vries Lentsch- Kostense heeft geconcludeerd. Aan het slot van de bundel zijn vier van haar conclusies opgenomen, waarin haar wijze van werken - steeds "alles afgewogen" - goed tot uitdrukking komt.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 67.35


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Art. 2:11 BW, doorgeefluik van bestuurdersaansprakelijkheid.
C.E.J.M. Hanegraaf

In Art. 2:11 BW, doorgeefluik van bestuurdersaansprakelijkheid geeft de schrijver een goed leesbare en uitputtende analyse van art. 2:11 BW. De schrijver verzet zich tegen de in de literatuur verdedigde opvatting dat art. 2:11 BW ook aansprakelijkheid moet doorleggen naar de tweedegraads feitelijke beleidsbepaler. Daarnaast houdt hij een pleidooi voor een bewijsvermoeden van feitelijk beleidsbepalerschap bij bezit van ten minste 75% van de aandelen (geïnspireerd op de Engelse regeling van de shadow director) en voor een vaste vertegenwoordiger bij het gebruik van de rechtspersoon-bestuurder. De gebruikte 'abstractietheorie' zorgt ervoor dat de verschillende aspecten op een consistente manier worden geanalyseerd en beoordeeld. Een uitgave die iedereen die zijn kennis over bestuurdersaansprakelijkheid wil verbreden zal aanspreken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 90.75


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Auteursrecht / 1

Auteursrecht / 1
D.J. Hesemans

Boeken, kunstwerken, computerprogramma's, bouwwerken, zelfs geuren: een grote variëteit aan 'werken' kan in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Dit Lexplicatiedeel bevat de Auteurswet. In het uitgebreide artikelsgewijze commentaar vindt de lezer een schat aan informatie over wetshistorie en jurisprudentie. De overige relevante Nederlandse regelgeving, verdragen en Europese regelingen die voor een goed overzicht van het auteursrecht van belang zijn, staan in het bijbehorende deel 7.1a-II. Gezamenlijk geven de delen een handzaam en compleet overzicht van de regelgeving die voor het auteursrecht in Nederland van belang is, voorzien van helder commentaar waarin wetsgeschiedenis en jurisprudentie een belangrijke plaats innemen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 90.82


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Auteursrecht / 2

Auteursrecht / 2
D.J. Hesemans

Voor het auteursrecht in Nederland is naast de Auteurswet ook andere nationale, Europese en internationale regelgeving van belang. Deze andere regelingen zijn verzameld in dit Lexplicatiedeel, waaronder de Berner Conventie voor de bescherming van werken van letterkunde en de verschillende op de Auteurswet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur. Dit deel vormt een geheel met deel 7.1a-I, waarin de Auteurswet is opgenomen. Gezamenlijk geven de delen een compleet overzicht van de regelgeving die voor het auteursrecht in Nederland van belang is, voorzien van helder commentaar waarin wetsgeschiedenis en jurisprudentie een belangrijke plaats innemen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 78.02


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bancaire zekerheid

Bancaire zekerheidDit deel in de Serie Onderneming en Recht is gewijd aan "Bancaire zekerheid" en verschijnt ter gelegenheid van het afscheid van mr. J.H.S.G.K. (Jos) Timmermans per 1 september 2010 van de bancaire praktijk, waarvan hij bijna 28 jaren deel heeft uitgemaakt. Zoals dat bij een Liber Amicorum past, heeft de redactie vrienden van Jos - zowel naaste collega's, als academici als ook tegenspelers - uitgenodigd een bijdrage te schrijven rondom het centrale thema dat in de titel van deze opstellenbundel tot uitdrukking komt. Het resultaat: 17 opstellen waarin vanuit wetenschappelijke en praktische optiek uiteenlopende onderwerpen worden besproken die fundamenteel zijn voor de bancaire praktijk en die een grote actualiteitswaarde hebben.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 117.01


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bank-, munt- en staatsschuldwetgeving

Bank-, munt- en staatsschuldwetgeving
J.L.S.M. Hillen

Bank-, munt- en staatsschuldwetgeving
mr.J.L.S.M. Hillen
Dit deel uit de serie Lexplicatie bevat diverse wetten en regelingen op het gebied van bank-, munt- en staatsschuld-wetgeving. De Bankwet 1998 regelt de positie en de taken van De Nederlandsche Bank. De Wet grensoverschrijdende betaaldiensten geeft uitvoering aan de Europese richtlijn nr. 97/5/EG betreffende grensoverschrijdende overmakingen. De muntwetgeving is samengebracht in de Muntwet 2002 en een Europese verordening.
Verder zijn diverse regetingen opgenomen die betrekking hebben op (de invoering van) de euro en op het terrein van de staatsschuld. Sluitstuk vorm de Noodwet financieel verkeer, waarin regels zijn opgenomen die in werking zullen treden in geval van buitengewone omstandigheden.
De wetten zijn voorzien van inleidingen, commentaar en overige relevante regelgeving.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 62.92


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bedrijf en mededingingsrecht

Bedrijf en mededingingsrecht
Jan Keizer

Het boek Bedrijf en mededingingsrecht geeft een overzicht van de belangrijkste aspecten van het mededingingsrecht. Mededingingsrecht heeft veel raakvlakken met andere rechtsgebieden, zoals ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, bestuursrecht en Europees recht. Ook heeft het een duidelijke relatie met economie, politiek en overheid en de (economische) machtsverhoudingen in Nederland en Europa. De tekst is voorzien van duidelijke praktijkvoorbeelden en verhelderende krantenartikelen. Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel geeft een overzicht van de belangrijkste rechtsgebieden van het mededingingsrecht. Hier wordt de theorie van het mededingingsrecht uitgelegd. Uiteraard wordt ook gebruik gemaakt van praktijkvoorbeelden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met meerkeuzevragen en een begrippenlijst. Het tweede deel geeft de belangrijkste jurisprudentie op het gebied van het mededingingsrecht weer. Elk arrest wordt afgesloten met een duidelijke uitleg. Het derde deel bevat een groot aantal rechtstreeks aan de praktijk gerelateerde opgaven. Van de meerkeuzeopgaven staan de uitwerkingen achter in het boek, zodat de studenten zich de stof voor een deel door zelfstudie eigen kunnen maken. Ook er een aantal praktijkopgaven opgenomen die met behulp van de docent kunnen worden geoefend. Een pragmatische benadering staat centraal. Bij het schrijven van het boek Bedrijf en mededingingsrecht is gestreefd naar een voor studenten toegankelijke taal waarbij zo veel mogelijk juridisch jargon is vermeden. Voor docenten is een handleiding, met uitwerkingen, opgaven en sheets beschikbaar. Jan Keizer studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht. Na zijn studie was hij als docent Recht werkzaam aan de Hogere Textielschool `De Maere. Ook is hij een aantal jaren werkzaam geweest als consultant Bestuur en Managementondersteuning bij onderwijsbureau Metrium. Nu is hij werkzaam als docent Recht aan de Academie Bestuur en Recht van de Hogeschool Saxion. Hij is auteur van de boeken Bedrijf & Recht, Bedrijf en internationaal recht, Bedrijf en collectief arbeidsrecht, medeauteur van het boek A Basic Guide to International Business Law en mederedacteur van het wetboek Wetteksten Hoger Onderwijs.;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 21.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bestuur en beheer na faillietverklaring

Bestuur en beheer na faillietverklaring
B. Wessels

Wessels Insolventierecht IV 2015, Bestuur en beheer na faillietverklaring behandelt in het bijzonder de art. 64-107 Faillissementswet. Het commentaar gaat diepgaand in op positie, taak en aansprakelijkheid van de faillissementscurator. Ook gaat het boek uitgebreid in op de taak en de positie van de rechter-commissaris en die van de rechtbank. Kernvragen komen uitvoerig aan bod: Wat is het belang van de boedel? Welke beleidsvrijheid heeft de curator bij beheer en vereffening van de boedel? Op welke wijze krijgt deze gestalte, afgezet tegen belangen van (individuele) schuldeisers, de schuldenaar en belangen van maatschappelijke aard? Daarna volgen beschouwingen over de commissie uit de schuldeisers; de vergaderingen van de schuldeisers; de voorzieningen ten aanzien van de schuldenaar na de faillietverklaring, zoals de faillissementsgijzeling, en de bijzondere wettelijke beheerstaken van de curator, waaronder - de boedelbeschrijving; - het voortzetten van het bedrijf; - het vervreemden van goederen vóór de staat van insolventie; - het aangaan van schikkingen. Het slothoofdstuk bespreekt overzichtelijk het verkrijgen van informatie door de curator van de gefailleerde schuldenaar zelf, diens echtgenoot of van bestuurders en commissarissen. Verder ook het verkrijgen van inlichtingen van de Belastingdienst of via het (doen) entameren van financieel strafrechtelijk onderzoek of (het al dan niet zelf uitoefenen van) het recht van enquête. Alle relevante literatuur en circa 250 rechterlijke uitspraken die sinds de vorige bewerking in 2010 zijn verschenen, zijn verwerkt. Dat maakt dit boek tot een uiterste actuele uitgave die iedere in het insolventierecht gespecialiseerde jurist zou moeten lezen. De afsluitdatum van de kopij was eind december 2014.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 139.84


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Binnenvaartwetgeving

Binnenvaartwetgeving
A.C. Groenewegen

Met de inwerkingtreding van de Binnenvaartwet op 1 juli 2009 is aan de versnippering van de regelgeving voor de binnenvaart een einde gekomen. De nieuwe wet bundelt de regels over toelating tot de binnenvaartmarkt, opleidingseisen voor schippers en bemanning, technische eisen aan binnenschepen, vaartijden en bemanningssterkte. Ook de afgifte van de vereiste vaardocumenten is in de Binnenvaartwet opgenomen. Dit boek biedt door opname van de wet, de invoeringswet en de uitvoeringsregeling een handig en compleet naslagwerk. Met vakkundig commentaar, waarin de parlementaire geschiedenis en de officiële toelichtingen een belangrijke rol spelen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 110.11


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Boom basics mededingingsrecht

Boom basics mededingingsrecht
J.F. Appeldoorn

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool. Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

EPUB versie: ePub 2


Euro 8.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Boom Basics naamloze en besloten vennootschap
J.J.A. Hamers

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis! De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Buitenlands betalingsverkeer

Buitenlands betalingsverkeer

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 58.52


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Canon van het uitgevers- en auteursrecht

Canon van het uitgevers- en auteursrechtDe Canon van het uitgevers- en auteursrecht beschrijft vijf eeuwen kopij-, staats-,uitgevers- en auteursrecht in Nederland. Een schets die resulteert in een route van vijftig gebeurtenissen en maatregelen die significant zijn voor de ontwikkeling die het kopij-, staats-, uitgevers- en auteursrecht heeft doorgemaakt totdat de auteur in 1912 de plaats kreeg die hem als schepper van zijn werk toekwam. De emancipatie van de auteur is lang tegengehouden door de hardnekkigheid waarmee drukkers en uitgevers de door hen verworven rechten om een manuscript te verveelvoudigen zagen als een eigendomsrecht. Met boekenwetten tegen de nadruk van oorspronkelijk werk die een eind maakten aan unfaire concurrentie kregen ook de rechten van de auteur meer aandacht. Het boek is voorzien van een chronologie die onder meer betrekking heeft op censuur, druk- en boekprivileges,usanties, monopolievorming, nadruk en het publiek domein en de rol daarin van kerken, landsheren, staten, gewesten, steden, gilden, compagnieën, de Koninklijke Akademie van Wetenschappen, de Nederlandsche Juristen Vereeniging en de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 79.34


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Cessie

Cessie
Martijn Hendrik Ernst RongenEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 236.25


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Compendium ondernemingsrecht
W.J. Slagter

Deze 9e druk van het Compendium Ondernemingsrecht behandelt het ondernemingsrecht in brede zin en bestaat uit Deel 1 en Deel 2, gecompleteerd met Deel 3 waarin de registers en de voorwoorden bij de voorgaande drukken zijn neergelegd. De nadruk in de hoofdtekst van deze 9e druk ligt op verdiepende analyse en duiding van - ontwikkelingen in - wetgeving en rechtspraak als voornaamste bronnen van ondernemingsrecht, waar nuttig voorzien van schema's; in de voetnoten is royaal verwezen naar literatuur, inclusief relevante analyses van rechtshistorische en rechtsvergelijkende aard. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan onder meer fiscale aandachtspunten, aspecten van ondernemerschap en niet-primair juridische inzichten van sociaal-psychologische en (bedrijfs)economische snit, die relevant - kunnen - zijn bij de beoefening van het ondernemingsrecht. Bij het schrijven van deze 9e druk is als doelgroep voor ogen gehouden de beoefenaar van het ondernemingsrecht in brede zin, variërend van de gevorderde (master-)student tot de wetgever, de rechter, de advocaat, de bedrijfsjurist, de academicus en - tot slot, maar niet in de laatste plaats - de juridisch geïnteresseerde ondernemer of andere betrokkene bij de onderneming. Nadere informatie over de inhoud in de verschillende hoofdstukken vindt u in de onder `bijlagen geplaatste inhoudsopgave.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 291.09


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Compliance in het financieel toezichtrecht

Compliance in het financieel toezichtrechtHet (financiële) toezichtrecht kent groot belang toe aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door financiële ondernemingen en trustkantoren. De compliancefunctie en de compliance officer vervullen daarbij een belangrijke rol.

In deze bundel wordt ingegaan op die belangrijke rol. Beide worden belicht vanuit verschillende invalshoeken: het (financiële) toezichtrecht, en het civiele-, bestuurs- en strafrecht. De auteurs zijn afkomstig uit en werkzaam in de rechterlijke macht, de advocatuur, de compliancepraktijk, de AFM en financiële ondernemingen.

Compliance in het financieel toezichtrecht is een uitgave van het Kenniscentrum Financieel en Economisch Recht van de Rechtbank Rotterdam en het Kenniscentrum Fraude van het Gerechtshof Amsterdam.EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 35.96


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Consensus on comply / explain principle within EU corporate

Consensus on comply / explain principle within EU corporateThe comply or explain principle nowadays is a central element in the corporate governance of the EU. Nevertheless, a common understanding of the scope and necessary conditions for it to work effectively is not yet reached and still a relevant matter of discussion. This book concentrates on how to improve the current practice providing an international overview of the application of the comply or explain principle. An extensive comparative legal analysis of the comply or explain principle and its embedment in the corporate governance systems of the five countries under research (Belgium, Germany, Italy, the Netherlands and the UK) is performed. The content analysis of corporate governance statements of companies over the years 2005-2007 reveals that a substantive part of the provided explanations for non-compliance are considered insufficient and that improvements in the readability of the statements are necessary. Twelve recommendations are provided to enhance the legal framework of the comply or explain principle, to modify Directive 2006/46/EC, and address how to improve the application of the comply or explain principle in practice.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 99.89


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Contractsoverneming
M. Huizingh

Van contractsoverneming is bij veel grote transacties sprake. Aan deze voor de rechtspraktijk belangrijke en wetenschappelijk intrigerende rechtsfiguur is in de Nederlandse rechtsliteratuur echter betrekkelijk weinig aandacht besteed. Contractsoverneming betreft een rechtsverhouding tussen meer dan twee partijen en bevindt zich op het snijvlak van het goederen- en verbintenissenrecht. Over een aantal aspecten van deze rechtsfiguur, die relatief recent (bij de invoering van het huidige Burgerlijk Wetboek) in de wet is opgenomen, bestond tot nu toe geen duidelijkheid. In dit boek verschaft Maaike Huizingh-Mieras op heldere en inzichtelijke wijze, in een rustige en besliste schrijfstijl een systematisch en uitputtend inzicht in de gecompliceerde vragen die zich in geval van contractsoverneming voordoen. Procesrechtelijke aspecten zijn daarbij terecht niet vergeten. Het ontleden van en variëren op concrete casusposities paart Huizingh aan het geven van een gedegen, overkoepelende analyse van de contractsoverneming en haar positie tot andere vermogensrechtelijke rechtsfiguren. Het resultaat is sterk op de praktijk georiënteerd en dogmatisch ferm verankerd en sluit fraai aan bij het onderzoeksprogramma Onderneming en Algemeen Vermogensrecht van het Onderzoekcentrum Onderneming &; Recht (OO&;R). Het is een rijk, informatief en prikkelend werk.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 90.75


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Corporate Governance: current issues and the financial crisi

Corporate Governance: current issues and the financial crisiThe financial crisis, which started in 2007 and still has large parts of the world in its stranglehold, refocused attention on corporate governance policies that were introduced in the aftermath of the financial scandals of the early years of the century. The current volume does not endeavour new explanations of the crisis, but by discussing such issues as governance indices, executive pay, shareholder activism, mergers and acquisitions regulation, and employee participation, provides additional insights into some indirect causes. It is suggested that governance codes can only take us halfway to proper managerial behaviour, that shareholder activism, while perhaps justified at first sight, may contribute to undesirable short-termism, and that new government policies meant to encourage welfare-enhancing mergers have an opposite effect.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 53.08


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Corporate litigation bij de ondernemingskamer

Corporate litigation bij de ondernemingskamer
P.M. Storm

In dit boek worden de inhoudelijk-juridische en de procedurele aspecten van een aantal procedures voor de Ondernemingskamer behandeld, met bijzondere aandacht voor de vragen die zich in de praktijk kunnen voordoen. Het voeren van deze procedures wordt wel begrepen onder de wat ruimere term Corporate Litigation. Corporate Litigation heeft de laatste twee decennia in Nederland een grote vlucht genomen. Dit is voor een groot deel te danken aan de in 1970 in het leven geroepen Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Dit rechterlijke college, aangevuld met ervaren niet-juristen uit het bedrijfsleven, is bevoegd om diverse soorten ondernemingsrechtelijke geschillen te beslechten. Tot de hier bedoelde ondernemingsrechtelijke procedures behoort in de eerste plaats de enquêteprocedure, waaraan in dit boek zeer uitvoerig aandacht wordt besteed. Daarnaast komt nog een achttal procedures aan de orde. Hieronder zijn de uitkoop, de jaarrekeningprocedure, het beroep inzake het adviesrecht van ondernemingsraden, de vernieuwde geschillenregeling en procedures over schadeloosstelling onder de Interventiewet (SNS Reaal). Dit boek komt deels overeen met en bouwt voort op een hoofdstuk in Ondernemingsrecht - BV en NV in de praktijk van Buijn en Storm, de in 2013 verschenen opvolger van BV en NV van Sanders en Westbroek.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 54.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Databankenwet

Databankenwet
D.J. Hesemans

De productie van een databank vergt aanzienlijke investeringen, terwijl het heel eenvoudig is de inhoud van een databank of delen daarvan te kopiëren en opnieuw op de markt te brengen. De Databankenwet biedt de producent van een databank daarom bescherming. De wet vormt de implementatie van Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken. In dit deel is de Databankenwet opgenomen, voorzien van uitgebreid commentaar, ontleend aan de parlementaire behandeling en de jurisprudentie. Tevens is opgenomen de volledige tekst van genoemde richtlijn. Ook de voor de Databankenwet relevante artikelen van de Richtlijn auteursrecht en naburige rechten in de informatiemaatschappij maken deel uit van deze uitgave.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 40.90


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De (onmiddellijke) voorzieningen van de enqueteprocedure
Floor Eikelboom

De (onmiddellijke) voorzieningen van de enquêteprocedure bespreekt de voorzieningen die de Ondernemingskamer kan treffen in het kader van de enquêteprocedure. De uitgave staat stil bij de context waarin deze voorzieningen ingrijpen: de binnen de rechtspersoon geldende belangen en regels en de internationale regelgeving. Aan de hand daarvan wordt geanalyseerd welke voorzieningen van toepassing zijn én wat daarvan de gevolgen zijn. Daarnaast komen de gevolgen aan de orde als een beschikking wordt vernietigd waarin (onmiddellijke) voorzieningen zijn getroffen. Het enquêterecht is constant in beweging. Deze uitgave kijkt daarom ook terug om een totaalbeeld van de rechtsontwikkeling te geven. De uitgave onderscheidt zich verder van andere publicaties door de focus op (onmiddellijke) voorzieningen en het feit dat de rechtspraak niet alleen wordt besproken, maar ook wordt geanalyseerd. In dat kader is er ook meer aandacht voor Europees recht dan gangbaar is in publicaties over enquêterecht. Deze uitgave is vooral bedoeld voor advocaten en wetenschappers die zich bezighouden met het ondernemingsrecht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 102.17


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op efDe acting in concert-regeling staat volop in de belangstelling, vooral door de vele onduidelijkheden. In deze uitgave passeren alle vraagstukken de revue en worden antwoorden gezocht, mede op basis van ervaringen in ons omringende landen. Beursvennootschappen, (institutionele) beleggers en hun adviseurs hebben met deze uitgave een belangrijke leidraad in handen. #Acting in concert# is onderdeel van de verplicht bod-regeling. Deze regeling verplicht personen met minstens 30% van de stemrechten in een Nederlandse beursvennootschap een openbaar bod te doen op alle effecten die niet in hun bezit zijn. Anders dan in andere landen bestaat in Nederland niet de mogelijkheid hierover met een toezichthouder in overleg te treden. De acting in concert-regeling inzake het verplicht bod op effecten analyseert daarom de belangrijkste vraagstukken. Acting in concert Bij acting in concert gaat het in essentie om de vraag onder welke omstandigheden samenwerkende aandeelhouders biedplichtig kunnen worden. Er zijn echter nog veel meer complexe deel- en vervolgvragen. Bij ons is de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam bevoegd en niet de voor de effectenmarkt gebruikelijke toezichthouder AFM. Dat belemmert de mogelijkheid tot overleg. De Europese koepelorganisatie van effectenmarkttoezichthouders ESMA heeft weliswaar beleidsregels vastgesteld, maar die komen maar zeer gedeeltelijk tegemoet aan de problemen. Deze uitgave is geschreven met aandacht voor de behoeften van de praktijk - en biedt antwoorden. Belangrijke leidraad De acting in concert-regeling wordt op een heldere en voor het eerst vrijwel allesomvattende en systematische wijze geanalyseerd. Alle vraagstukken passeren de revue, waar relevant mede in het licht van buitenlands recht en ervaringen in de ons omringende landen. Deze vergelijking komt niet alleen van pas in talloze concrete probleemsituaties, maar ook bij de meer algemene onderwerpen. Beursvennootschappen, (institutionele) beleggers en hun adviseurs hebben met deze uitgave dan ook een belangrijke leidraad in handen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 74.20


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen
R. Abma

Welke rechten en bevoegdheden hebben aandeelhouders via de algemene vergadering? Deze uitgave behandelt alle aspecten van de algemene vergadering aan de hand van jurisprudentie, wetgeving en praktijkvoorbeelden. Zo krijgt u praktisch inzicht in de rechten, plichten en verantwoordelijkheden van aandeelhouders en de algemene vergadering. Waar ligt de grens tussen controle en meebesturen door aandeelhouders? Hoe kunnen aandeelhouders hun rechten en bevoegdheden uitoefenen? En hebben ze alleen rechten of ook plichten? De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen gaat uitgebreid in op de praktijksituatie van de afgelopen tien jaar. U krijgt antwoord op deze en andere vragen die in het kader van het organiseren en houden van een algemene vergadering en de omgang met aandeelhouders kunnen ontstaan. De algemene vergadering van Nederlandse beursvennootschappen is verrijkt met praktijkinformatie die niet gemakkelijk te vinden is. Perfect voor iedereen die betrokken is bij een algemene vergadering van een beursvennootschap - van bestuurders en commissarissen tot aandeelhouders, accountants, bedrijfsjuristen, notarissen, advocaten, stemadviseurs en rechters. Voor studenten die een gespecialiseerde beroepsopleiding volgen, is deze uitgave ideaal studiemateriaal.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 79.33


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De Bankenunie en het vertrouwen in een goede afwikkeling

De Bankenunie en het vertrouwen in een goede afwikkelingMet een gemeenschappelijk bankentoezicht en een collectieve afwikkelingsmechanisme voor banken in de problemen, zou Europa kunnen zorgen voor uniform en hoogwaardig bankentoezicht - en mochten de zaken toch ontsporen, dan zou het collectieve afwikkelingsmechanisme niet alleen voor een gelijk speelveld zorgdragen, maar zouden ook de lasten over de grenzen verdeeld worden. In rap tempo heeft de Europese Commissie een uiterst complex geheel aan wet- en regelgeving en bijbehorende nieuwe institutionele structuren voorgesteld. En, tegen de verwachting van sommige cynici in, is in een bijna even rap tempo over deze voorstellen onderhandeld, met als uitkomst wat wij nu de 'bankenunie' noemen. Gerard Kastelein heeft zich als een van de eersten gebogen over het gehele complex aan regels en institutionele veranderingen die tot de bankenunie worden gerekend.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 51.36


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De bestrijding van faillissementsfraude

De bestrijding van faillissementsfraudeIn haar oratie zoekt Hilverda naar middelen om de bestrijding van faillissementsfraude structureel te verbeteren. Allereerst onderzoekt zij de randvoorwaarden voor een effectieve aanpak van deze vorm van fraude. Het zal niet verbazen dat de intrinsieke motivatie bij alle betrokken partijen hierbij voorop staat. Vervolgens wijst zij erop dat zowel in de aanwezigheid als in de afwezigheid van een fatsoenlijke administratie in faillissement talloze mogelijkheden liggen om de bestrijding van faillissementsfraude met relatief bescheiden en eenvoudig te implementeren middelen op een aanmerkelijk hoger plan te brengen.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 58.78


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Volgende