e-books

 | 

Recht

 | 

Recht algemeen
1 2 3 4 5 6 7 Volgende
(HR-)Management in de rechtspraktijk

(HR-)Management in de rechtspraktijk
RCH van Otterlo

Management van professionals is een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering binnen professionele organisaties. Naarmate organisaties in de rechtspraktijk beter slagen in het managen van hun professionals, zullen hun efficiency en rendement groter zijn. Veel aandacht wordt in dit boek besteed aan een van de grootste spelers binnen de rechtspraktijk, de advocatuur. Aan de orde komen zaken als organisatie-inrichting, ontwikkeling van professionals, leiderschap, strategie en het managen van professionals. Human resource management (HRM) neemt een centrale plaats in als instrument om die professionals te managen. (HR-)Management in de rechtspraktijk geeft met schema's, vragen, kernbegrippen en voorbeelden de student snel toegang tot de praktische toepassing van kennis in de rechtspraktijk.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
175 jaar hoge raad der Nederlanden

175 jaar hoge raad der Nederlanden
G.J.M. Corstens

Op 1 oktober 2013 bestond de Hoge Raad der Nederlanden 175 jaar. Tijdens een bijeenkomst in de Haagse Koninklijke Schouwburg is bij dit jubileum stilgestaan. `Bijdragen aan de samenleving was het thema van deze viering: welke rol vervult de hoogste nationale rechter binnen de samenleving? Deze bundel bevat de bijdragen van de zes sprekers die dit thema vanuit verschillende invalshoeken hebben belicht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 31.49


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorg

Aanbesteden en mededinging in de gezondheidszorgIn de gezondheidszorg spelen marktwerking en marktordening een steeds grotere rol. Het is daarom belangrijk dat zorgondernemers over actuele informatie inzake het aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht beschikken. Deze uitgave helpt u hierbij.

Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg biedt een helder overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het Europese aanbestedingsrecht en het mededingingsrecht in de zorgpraktijk. De auteurs zetten stap voor stap uiteen wanneer de aanbestedings- en mededingingsregels voor de zorginstellingen, zorgverzekeraars en overheden gelden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de werkingssfeer van het Europese aanbestedingsrecht en worden praktische tips gegeven voor een succesvolle aanbesteding. In het tweede deel staat het verband tussen mededinging en marktordening centraal. In heldere bewoordingen wordt uiteengezet hoe zorginkoop én verkoop van zorgdiensten op verstandige wijze georganiseerd kunnen worden.;

Aanbesteden & mededinging in de gezondheidszorg is onderdeel van de serie gezondheidswetgeving in de praktijk. Dit is een serie over actuele ontwikkelingen in gezondheidswet- en regelgeving. Uitgangspunten zijn de praktische toepasbaarheid van veranderingen in wet- en regelgeving en de samenhang tussen verschillende wetten, jurisprudentie en uitvoeringsregelingen.;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 53.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade

Aansprakelijkheid voor zorggerelateerde schade
Rolinka Wijne

In een fors aantal gevallen wordt in de zorg vermijdbare schade veroorzaakt. Slechts in een fractie van de gevallen waarin waarschijnlijk een aanspraak op vergoeding van schade bestaat, komt het daadwerkelijk tot een schadevergoeding. Daarvoor zijn vermoedelijk verschillende oorzaken aan te wijzen, maar uit toenemende media-aandacht blijkt dat het verhalen van schade door de patiënt als ingewikkeld, zeer problematisch, tijdrovend en kostbaar wordt ervaren en dat om díe reden wordt afgezien van verhaal. Dat roept de vraag op welke knelpunten het aansprakelijkheidsrecht kent bij het verhaal van zorggerelateerde schade. Wanneer de obstakels (mede) de problematiek rondom het verhaal van schade zouden kunnen verklaren, dan is vervolgens de vraag welke alternatieven een oplossing kunnen bieden. Het boek dat voorligt, vormt het verslag van een onderzoek naar de antwoorden op deze vragen. Ter beantwoording van de eerste vraag is aan de hand van nationale en Europese wetgeving, nationale en Europese rechtspraak en literatuur het civiele aansprakelijkheidsrecht geanalyseerd en op knelpunten onderzocht. Onderdeel daarvan betreft de analyse van de juridische verhouding tussen de hulpverlener en de patiënt, van de juridische grondslagen voor het verhaal van zorggerelateerde schade, van het verband tussen zorgverlening en schade en van de aard en omvang van de schade die voor vergoeding in aanmerking kan komen. De procedure tot verhaal van zorggerelateerde schade maakt eveneens deel uit van de beschrijving en analyse. Gezien de opzet van dit deel van het onderzoek is het boek tevens als handboek te beschouwen dat de praktijkjurist inzicht geeft in de toepassing van het civiele aansprakelijkheidsrecht in medische kwesties. Ter beantwoording van de tweede vraag zijn aan de hand van buitenlandse en nationale wetgeving, rechtspraak en literatuur mogelijke alternatieven beschreven en geanalyseerd. Deze alternatieven betreffen no fault systemen, zoals een patiëntenverzekering en een schadefonds, wijzigingen binnen het civiele aansprakelijkheidsrecht en een andere inrichting van de praktijk. Dit deel van het boek is evenzeer als handboek te beschouwen en geeft inzicht in de rechtsstelsels van Zweden, België, Oostenrijk en Duitsland alsmede in de in 2012 en 2013 aanhangige Nederlandse wetsvoorstellen ter zake het verhaal van zorggerelateerde schade.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 79.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Aansprakelijkheidsrecht / 1
Cees van Dam

In dit boek staat centraal dat het doel van het aansprakelijkheidsrecht niet het vergoeden van schade is maar het herstellen van een geschonden recht of belang. Deze benadering biedt een duidelijker en consistenter perspectief op het moderne aan-sprakelijkheidsrecht: als een recht is geschonden dient een reactie te volgen, ongeacht of sprake is van schade. Deze benadering past ook bij het toegenomen belang van fundamentele rechten in het aansprakelijkheidsrecht. Daarom is een ruime plaats ingeruimd voor een behandeling van de invloed van het EVRM op het aansprakelijkheidsrecht en van een effectief rechtsmiddel. Fundamentele rechten zijn niet fundamenteel anders dan de meeste rechten in het aansprakelijkheidsrecht, ook al verschillen de corresponderende verplichtingen. Beide categorieën rechten vormen onderdeel van het constitutionele weefsel van de rechtsstaat.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 62.99


Voorraad: Direct te downloadenAantal  
Abraham Moszkowicz

Abraham Moszkowicz
Abraham Moszkowicz

Abraham Moszkowicz spreekt zich uit 'Soms wil ik weten hoe elke centimeter van de veertienhonderd kilometer rook en voelde, in die wagons die mijn vader, zijn zus, broer en ouders van Westerbork naar Auschwitz brachten. De feiten zijn: de trein vertrok dinsdag 21 september 1942, elf uur 's ochtends. De locomotief trok dertien veewagons. Elke wagon vervoerde om en nabij 60 joden. Alleen mijn vader keerde terug.' 'Uiteraard zou ik het prettig vinden wanneer u na lezing van dit boek zou denken: 'Goed dan, misschien moet ik niet alles wat ik over Bram hoor of lees geloven.' Maar ik zou het nog prettiger vinden wanneer u werkelijk wat sceptischer wordt over álles wat u leest of hoort, wie daarvan ook het onderwerp is.' Abraham Moszkowicz (1960) is Nederlands bekendste en meest spraakmakende strafrechtadvocaat. Hij is een telg uit het bekende advocatengeslacht Moszkowicz. Zoon van de eminence grise van de Nederlandse strafrechtadvocatuur Mr. Max Moszkowicz sr.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.25


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Actie en reactie

Actie en reactie
Nick Huls

Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie gaat over de wisselwerkingen tussen recht en samenleving. Tal van acties uit de periode 1968, zoals het kraken van woningen, leiden anno 2015 tot een reactie, namelijk een strafrechtelijk kraakverbod. Terwijl de activisten uit de jaren zestig kraken zagen als een middel om de woningnood aan de orde te stellen, wonen de studenten van nu met medewerking van makelaars in woningen om kraken te voorkomen. Kraken en anti-kraken staan daarmee symbool voor de inhoud van dit boek. Deze inleiding heeft als belangrijkste thema ‘de betekenis van recht en geld voor gewone mensen’. Terwijl in het publieke domein ‘de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen’, is in het private domein de wet van David Caplovitz van toepassing: ‘The poor pay more’. Er bestaat een spanning tussen de ongelijkheid van mensen in de samenleving en degelijkheid voor de wet. De vraag is dan: is het recht een effectief instrument voor de emancipatie van de zwakke groepen, of beschermt het recht de gevestigde orde? Het recht moet responsief zijn, dat wil zeggen openstaan voor de behoeften van de samenleving. Maar het rechtssysteem heeft ook een gesloten en autonoom karakter. In deel I wordt de rechtssociologie als een empirische wetenschappelijke discipline beschreven. Daarna behandelen we in deel II ‘wetgevingspraktijken’, achtereenvolgens de openbare totstandkoming van wetten, de onderhandelingsprocessen tussen ambtenaren en belanghebbenden en de gevolgen die een wet in de praktijk heeft. Een concreet voorbeeld is de regulering van gokken. In deel III staat de juridische dienstverlening van de advocatuur als vertrouwensberoep centraal. We kijken naar de balie, zowel vanuit het perspectief van het commercieel ondernemerschap als van de verantwoordelijkheid voor de toegang tot het recht voor alle burgers. Deel IV behandelt de maatschappelijke kritiek op rechters, alsmede d reacties vanuit de rechterlijke macht. We sluiten dit deel af met een hoofdstuk over mediation. In het laatste deel onderzoeken we de mogelijkheden om met behulp van recht een maatschappelijk probleem, burgers met te veel schulden, aan te pakken. De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is een voorbeeld van instrumentele beleidswetgeving. Zowel de totstandkoming als de uitwerking ervan komen aan de orde.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Additieven in levensmiddelen / 2015

Additieven in levensmiddelen / 2015
Jeroen Hendrickx

De bereiding van onze voeding is in de afgelopen zestig jaar ingrijpend veranderd. Was het traject van basisproduct naar ons bord enkele decennia geleden nog kort en overzichtelijk, met de toename van de bevolking en de opkomst van grote levensmiddelenproducenten is de productieketen van voedsel langer en minder transparant geworden. Hierdoor is de behoefte om de sensorische en microbiologische houdbaarheid van levensmiddelen te verlengen, vergroot. Dit kan bereikt worden door het toevoegen van additieven aan levensmiddelen. Onder druk van maatschappelijke ontwikkelingen zijn veel producenten nu echter de weg ingeslagen van het reduceren of zelfs geheel verwijderen van additieven in levensmiddelen. Bij gelijkblijvende houdbaarheidstermijnen zorgt dit voor de nodige uitdagingen op het gebied van de productstabiliteit. Nationale regelgeving omtrent toegestane additieven bestaat al van voor de oprichting van de huidige Europese Unie. Er bestond echter weinig samenhang tussen de verschillende lijsten met toegestane additieven. Daar is in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw verandering in gekomen, toen met de komst van een kaderrichtlijn levensmiddelenadditieven het gebruik en voorwaarden voor alle categorieën additieven werden vastgelegd. Verdere harmonisatie van deze Europese regelgeving heeft in 2008 geleid tot een pakket verordeningen dat bekend staat als het Food Improvement Agents Package (FIAP). In deze nieuwe praktijkgids bespreekt Jeroen Hendrickx de vier verordeningen in dit pakket uitgebreid, waaronder ontwikkelingen in de EU-lijsten met goedgekeurde additieven en aromas. Ook de samenhang hiervan met andere Europese en nationale wetgeving komt aan bod. Met behulp van extra nieuwe voorbeelden uit de praktijk wordt dit inzichtelijk en praktisch toepasbaar gemaakt. Ten slotte heeft u met de in de bijlagen opgenomen tabellen een handig naslagwerk in handen van de verschillende categorieën van E-nummers, een volledige lijst van toegestane additieven, kleurstoffen en zoetstoffen in vier talen en een beslisboom die helpt om de gebruiksvoorwaarden van additieven goed te interpreteren. Additieven in levensmiddelen richt zich op kwaliteitsmanagers, productontwikkelaars en andere professionals in de levensmiddelenindustrie. Ook juristen, docenten en studenten zullen hier nuttige en praktische informatie in terugvinden.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 53.35


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsin

Adequate rechtsbescherming grondrechtenbeperkend overheidsinNaar aanleiding van de Agenda van de Rechtspraak 2011-2014 Gericht op de samenleving is door de landelijke overleggen bestuursrecht (LOVB) en strafrecht (LOVS) een werkgroep ingesteld. Deze heeft onderzocht of - juist in het licht van (EVRM) verdragsverplichtingen - er aanleiding bestaat de intensiteit van toetsing door de bestuursrechter en het moment daarvan in de bestuursrechtelijke procedure te heroverwegen, indien het voorgenomen overheidshandelen een (potentiële) inbreuk op een of meer grondrechten oplevert. Dit rapport doet verslag van dat onderzoek. Het brengt mogelijke knelpunten in kaart en bevat aanbevelingen voor het bestuur, de wetgever en de rechtspraak. Daarbij wordt steeds een vergelijking gemaakt met het strafrecht in zes #tandems# van bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen: 1) de bestuurlijke boete en de strafrechtelijke geldboete; 2) de onthouding of intrekking van vergunningen op grond van antecedenten die bestaan uit vastgestelde overtredingen of vermoedens en de strafrechtelijke gevolgen van dergelijke antecedenten; 3) de vreemdelingenbewaring en het strafvorderlijk voorarrest; 4) het aanwijzen van een veiligheidsgebied door burgemeester na verordening raad en de fouillering door politieambtenaren; 5) het binnentreden van woningen in het kader van het bestuurlijk toezicht en strafvordering; 6) de vordering van inlichtingen en gegevens door toezichthouders en opsporingsambtenaren. Het onderzoek laat zien dat de huidige Nederlandse toetsingspraktijk thans in het algemeen nog voldoet aan de verdragsrechtelijke minimumstandaarden. Desalniettemin zijn er, met het oog op toekomstige ontwikkelingen, redenen de intensiteit en het moment van rechterlijke toetsing van bepaald ingrijpend overheidsoptreden te herijken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 60.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Advocatenmemo / 2017In de wereld van het recht draait het voor een groot deel om termijnen, indexeringscijfers en vrijstellingsdrempels - gegevens die u ieder jaar opnieuw moet destilleren uit de enorme hoeveelheid regelgeving van de overheid. Advocatenmemo 2017 bespaart u het uitzoekwerk. Alle voor de rechtspraktijk relevante gegevens én adressen Alimentatienormen, verhoogde tarieven en gewijzigde telefoonnummers van instanties#als praktijkjurist krijgt u nogal wat informatie over u uitgestort. In deze uitgave vindt u alle gegevens voor het jaar 2017 overzichtelijk bij elkaar, onder andere met de veranderde forfaitaire bepaling van het inkomen uit vermogen. Half jaar gratis Gids rechterlijk macht online Als gebruiker van het Advocatenmemo kunt u een half jaar gratis gebruik maken van Gids rechterlijke macht online /www.wolterskluwer.nl/shop/online-naslagwerk/gids-rechterlijke- macht/NPGIDREMA-OU/> - de grootste verzameling adresgegevens in juridisch Nederland met namen en bereikbaarheidsgegevens van onder andere alle advocaten, deurwaarders, notarissen en rechters.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 74.20


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Advocatenmemo 2016Iedere beoefenaar van het recht zou willen dat het anders was: dat het in de wereld van het recht alleen maar gaat om de schoonheid van ons gelaagde rechtssysteem en de belangen van de rechtvaardige zaak. Maar we weten dat het niet zo is. Het draait in de praktijk om de koele termijnen, de indexeringscijfers of de vrijstellingsdrempels. Gegevens die men ieder jaar weer opnieuw moet zien te destilleren uit de enorme hoeveelheid regelgeving die de overheid op ons afstuurt. En wat te denken van al die andere informatie die de praktijkjurist over zich krijgt uitgestort, zoals de alimentatienormen,verhoogde tarieven of het gewijzigde telefoonnummer van de één of andere instantie? In dit memo vindt u deze gegevens en informatie allemaal bij elkaar. Het scheelt u tenminste veel uitzoekwerk in boeken en op internet. Het Advocatenmemo is niet alleen geschikt voor advocaten, maar ook voor deurwaarders, notarissen, Juridisch Loketten, bedrijfsjuristen, kortom voor iedereen die in de praktijk met het recht te maken heeft.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 70.20


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?

Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw?
G.J. Meijer

Op 31 mei 2013 vond in Amsterdam de voorjaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) plaats. Het onderwerp van deze vergadering was 'Arbitragerecht, op de scheidslijn van oud naar nieuw'. Als inleiders traden op: prof. mr. H.J. Snijders, hoogleraar Burgerlijk Recht en Burgerlijk Procesrecht aan de Universiteit Leiden mr. W.H. van Baren, advocaat te Amsterdam en lid (voorzitter) van het bestuur van het Nederlandse Arbitrage Instituut (NAI) prof. mr. G.J. Meijer, advocaat te Rotterdam en hoogleraar Arbitration & Dispute Resolution aan de Erasmus School of Law te Rotterdam.    Deze vergadering in mei 2013 stond in het teken van het inmiddels – per 1 januari 2015 – in werking getreden nieuwe arbitragerecht. Voor dit deel inde serie van uitgaven van de NVvP is daarom voor een afwijkende formule gekozen. Professor Snijders en professor Meijer voorzien in deze uitgave de arbitragewetgeving zoals die inmiddels zijn beslag heeft gekregen van commentaar.;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 17.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk

Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk
Michel Frequin

Wat wordt beschermd door het auteursrecht? Wat zijn de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, producenten en omroepen? Wie heeft het auteursrecht en over welke rechten kan de auteur beschikken? Waar moet ik rekening mee houden als ik gebruikmaak van werk van anderen? Wat zijn de wettelijke regels voor het contract tussen een maker en een exploitant? Waar moet ik aan denken bij het sluiten van een exploitatieovereenkomst, en in het bijzonder voor dit specifieke werk? Wat wordt waar collectief geregeld en hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan ik mijn rechten handhaven? De volledig herziene Auteursrechtgids voor de Nederlandse praktijk leidt de juridische leek op toegankelijke wijze door het proces vanaf het tot stand komen van het werk tot en met de exploitatie daarvan, met vele praktische voorbeelden. Nieuwe ontwikkelingen in de praktijk, de invloed van nationale en Europese jurisprudentie en het nieuwe auteurscontractenrecht kunt u daarnaast volgen op de bij de gids behorende website, waar tevens praktische overzichten, checklists en voorbeeldbepalingen voor de exploitatieovereenkomst te vinden zijn met tips voor het opstellen van een contract. Deze gids is gemaakt voor iedereen die professioneel te maken heeft met auteursrecht en naburige rechten: als maker (schrijver, vertaler, tekenaar, fotograaf, ontwerper, componist, beeldend kunstenaar, programmeur, redacteur, enzovoort), als uitvoerend kunstenaar, als exploiterend uitgever of producent (of werknemer van een exploitant), als ondernemer die gebruikmaakt van auteursrechtelijk beschermde werken (of vertegenwoordigers van ondernemers, zoals brancheorganisaties), maar ook als advocaat, ambtenaar of volksvertegenwoordiger. Met deze volledig herziene gids heeft u weer een doeltreffend kompas in de gecompliceerde wereld van het auteursrecht en de naburige rechten.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 31.45


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Basisboek recht

Basisboek recht
Lydia Janssen

Het Basisboek recht is een inleiding in het recht. Het is een bronnenboek geschreven met het oog op het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo. Het boek kan natuurlijk ook van nut zijn voor anderen die een inleiding in het recht zoeken. Er is voor gekozen de stof te benaderen vanuit de praktijk naar de theorie. Ieder hoofdstuk begint daarom met een casus die zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk. De stof wordt zo beschreven dat de lezer er zich iets bij voor kan stellen. Dit is een van de redenen waarom het boek begint met een blok over personen- en familierecht gevolgd door een blok over strafrecht. Pas daarna komen de blokken met de wat meer abstracte onderwerpen zoals verbintenissenrecht en goederenrecht aan bod. Het boek is zo geschreven dat de cursist de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding kan bestuderen. Het is echter niet alleen bruikbaar als studieboek maar kan ook goed als naslagwerk c.q. bronnenboek dienen en zal uitkomst bieden bij werken in praktijksimulaties of tijdens de stage. Een duidelijke hoofdstukstructuur met doelstellingen, een casus, een inleiding en aan het eind een samenvatting en kernbegrippen, gidsen de cursist door de stof. Met behulp van de vragen en opdrachten aan het slot van ieder hoofdstuk kan de cursist vaststellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 29.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Basisboek recht / deel Bronnenboek

Basisboek recht / deel Bronnenboek
Lydia Janssen

Het Basisboek recht is een inleiding in het recht. Het is een bronnenboek geschreven met het oog op het competentiegerichte onderwijs van het cluster juridisch van het mbo. Het boek kan natuurlijk ook van nut zijn voor anderen die een inleiding in het recht zoeken. Er is voor gekozen de stof te benaderen vanuit de praktijk naar de theorie. Ieder hoofdstuk begint daarom met een casus die zoveel mogelijk aansluit bij de dagelijkse praktijk. De stof wordt zo beschreven dat de lezer er zich iets bij voor kan stellen. Dit is een van de redenen waarom het boek begint met een deel over personen- en familierecht gevolgd door een deel over strafrecht. Pas daarna komen de delen met de wat meer abstracte onderwerpen zoals verbintenissenrecht en goederenrecht aan bod. Het boek is zo geschreven dat de cursist de stof zowel zelfstandig als onder begeleiding kan bestuderen. Het is echter niet alleen bruikbaar als studieboek maar kan ook goed als naslagwerk c.q. bronnenboek dienen en zal uitkomst bieden bij werken in praktijksimulaties of tijdens de stage. Een duidelijke hoofdstukstructuur met doelstellingen, een casus, een inleiding en aan het eind een samenvatting en kernbegrippen, gidsen de cursist door de stof. Met behulp van de vragen en opdrachten aan het slot van ieder hoofdstuk kan de cursist vaststellen of hij de leerstof op toepassingsniveau beheerst.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 30.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Be (a)ware

Be (a)wareIn 2015 bestaat het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (NGB) 85 jaar. In lijn met een traditie die inmiddels meerdere decennia omspant, heeft het bestuur besloten ook dit lustrum luister bij te zetten door de publicatie van een bundel met opstellen voor bedrijfsjuristen, die voor een groot deel ook door bedrijfsjuristen zijn geschreven. Het thema van deze bundel is legal risk management & compliance. Dit thema is even voor de hand liggend als innovatief. Het is voor de hand liggend, omdat dit onderwerp zeker na de financiële en economische crisis van de afgelopen jaren in toenemende mate in de belangstelling staat van de maatschappij en daarmee van de wetgever. Dat heeft geleid tot een golf aan regelgeving voor bedrijven, die bedrijfsjuristen als eerste moeten duiden en implementeren. Deze ontwikkeling is van grote invloed op de dagelijkse praktijk van de bedrijfsjurist. Het thema van de bundel is ook innovatief. Tot op heden is in de Nederlandse rechtsgeleerde literatuur betrekkelijk weinig verschenen over dit onderwerp. Veel auteurs betreden dan ook juridisch onontgonnen of nauwelijks ontgonnen terrein. Bovendien wordt het thema vanuit een veelheid van invalshoeken benaderd. Op verzoek van de redactiecommissie heeft een aantal auteurs in het bijzonder aandacht besteed aan de theoretische aspecten van het hun toebedeelde onderwerp. Een aantal andere auteurs is juist gevraagd iets te schrijven over hun eigen ervaringen met de praktijk van legal risk management & compliance binnen het bedrijf waar zij werkzaam zijn. Deze laatste bijdragen kennen een meer persoonlijke toonzetting dan de theoretische stukken en verschaffen een boeiende blik in de keuken van in grootte en bedrijfsactiviteit sterk uiteenlopende ondernemingen. De redactiecommissie hoopt dat deze pluriforme benadering heeft geresulteerd in een boek waarin iedere bedrijfsjurist iets van zijn gading kan vinden.  ;

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 42.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Beeldvorming voor rechtsvorming
Geerten Boogaard

Communicatie over het recht gaat niet alleen met woorden, maar ook met beelden. In dit boek wordt de communicatie via beeldtaal en andere beelden besproken. De lezer krijgt een introductie over de kracht van beelden naast of in plaats van tekst . Een tolk Gebarentaal legt uit hoe tekst in gebaren wordt omgezet, mede aan de hand van gangbare juridische tekens. Een deskundige in mapping op juridische gebied bespreekt de functie van beelden bij de juridische communicatie. De introductie van beelden in de rechtszaal zou tot een verandering van het procesrecht kunnen leiden. Het brede publiek leert dagelijks veel over het recht door de beelden die door tv-series worden verspreid. De kennis over het recht en de betrokkenheid bij de rechtsvorming verloopt via culturele overdracht. Wat vertellen de tv-series eigenlijk over het recht? Hoe kan de boodschap van deze series in een breeder debat worden getrokken? Door de krachtige beelden van de series ligt de regie over het draagvlak van de rechtsvorming voor een deel in Hollywood.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 24.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Beleidsbemiddeling

Beleidsbemiddeling
Aik Kramer

Het ecosysteem van het IJsselmeer herstellen, het vertrouwen van burgers herwinnen na een corruptie schandaal of het doorbreken van een bestuurlijke impasse over nieuwe wetgeving –sommige kwesties los je niet op met een politiek besluit of een rechtszaak. Daarvoor is het nodig dat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen en samenwerken. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Beleidsbemiddeling is een nieuwe vorm van bemiddeling die zich richt op het oplossen van complexe maatschappelijke conflicten. Een onafhankelijke derde – de beleidsbemiddelaar – gaat samen met de partijen op zoek naar een oplossing die aan alle belangen tegemoetkomt. Vanwege de bestuurlijke context heeft deze bemiddelaar wel speciale kennis en vaardigheden nodig om het proces in goede banen te leiden. Aik Kramer, bestuursrechtjurist en beleidsbemiddelaar, geeft in dit boek een concreet stappenplan voor een succesvolle beleidsbemiddeling, geïllustreerd met casuïstiek uit binnen- en buitenland. Hij laat zien hoe je iedereen aan tafel krijgt, hoe je het probleem in kaart brengt en hoe je creatieve oplossingen vindt die kunnen rekenen op een brede consensus. Naast bemiddelingstechnieken kom je alles te weten over procesontwerp, werken met bestuurlijke kaders, besluitvorming met meerdere partijen en hun achterban, technische vragen beantwoorden en omgaan met de media. Beleidsbemiddeling is een handboek voor beleidsbemiddelaars en biedt ook heldere inzichten voor bestuurders, belangenorganisaties, bedrijven én burgers – iedereen die gebaat is bij toekomstbestendige oplossingen voor de maatschappelijke conflicten van nu. “Het is een aanrader voor alle bestuurders die tijdens de uitvoering van hun beleid stuiten op weerstand en problemen en een praktische gids voor de beleidsbemiddelaar.” – Machteld Pel, voormalig bestuursrechter en mediator “Het boek van Aik Kramer is een buitengewoon welkome bijdrage aan de ontwikkeling van een serieus gemeende participatiemaatschappij.” – Frans Evers, beleidsbemiddelaar en voorzitter MGA-netwerk

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.83


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Benaderingen en inspiratiebronnen van mediation

Benaderingen en inspiratiebronnen van mediationIn deel 5 in de Mediationreeks wordt een aantal benaderingen behandeld die niet direct behoren tot de dominante hoofdstroom van mediation in Nederland, te weten o.a. Narratieve Mediation, Transformatieve Mediation en de Systeembenadering.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Beroepenwetgeving gezondheidszorg / 2012/2013

Beroepenwetgeving gezondheidszorg / 2012/2013Het boek Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2012/2013 bevat een geactualiseerd overzicht van de regelgeving die geldt voor acht belangrijke beroepen in de zorg. Het gaat om de beroepen: arts, tandarts, apotheker, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut, verloskundige en verpleegkundige. Een centrale plaats in de regulering van deze beroepen wordt ingenomen door de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). In die wet zijn de afgelopen jaren verschillende wijzigingen aangebracht zoals de wijziging in verband met taakherschikking, het openbaar maken van bijna alle tuchtmaatregelen en de inwerkingtreding van periodieke registratie. Het eerste deel van dit boek biedt dan ook een uitgebreid en actueel overzicht van de Wet BIG. Het tweede deel beschrijft op systematische wijze voor elk van de genoemde beroepen het (juridisch) kader. Aan de orde komen opleiding, deskundigheidsgebieden, bevoegdheden, samenwerking met andere hulpverleners, gedragsregels en klacht- en tuchtrecht. Daarbij wordt per beroep zowel ingegaan op de Wet BIG als op andere relevante wet- en regelgeving. Het derde deel bevat de relevante en actuele wetteksten. Door de combinatie van analyse, wetgeving en gedragsregels geeft Beroepenwetgeving gezondheidszorg 2012/2013 een goed en volledig overzicht van de wijze waarop de belangrijkste beroepen in de gezondheidszorg geregeld zijn. Dit maakt het boek niet alleen van belang voor de betreffende beroepsbeoefenaren zelf, maar ook voor alle personen en instanties die met deze beroepsbeoefenaren te maken hebben.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 69.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Beroepsgeheim en verschoningsrecht

Beroepsgeheim en verschoningsrecht
FAW Bannier

Deze uitgave biedt inzicht in alle aspecten rond het beroepsgeheim en het verschoningsrecht, en focust daarbij op een aantal specifieke beroepsbeoefenaren: de advocaat, de notaris, de medisch hulpverlener en de geestelijke. Qua rechtsgebied wordt bijzondere aandacht besteed aan het straf- en civielrecht, tuchtrecht en andere relevante onderwerpen zoals het fiscaal recht en mediation.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 41.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator
Hugo Prein

In de Mediationreeks worden de aspecten van mediation in afzonderlijke delen behandeld, waaronder de juridische, communicatieve, organisatiekundige en de sociaalwetenschappelijke kanten ervan. De inhoud van de delen is gebaseerd op de huidige stand van de theorieontwikkeling en de behandeling ervan richt zich vooral op de relevantie voor de praktijk. De reeks wil zo een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied. De afzonderlijke delen kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van opleidingen en trainingen en als naslagwerk voor de ervaren mediator. Ze vervullen ook een rol bij de professionalisering en certificering van mediators in Nederland. In Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator beschrijft de auteur de meest in aanmerking komende interventietechnieken voor de mediator. Hij besteedt hierbij aandacht aan de psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken en aan de persoon van de mediator als interventionist. Hij plaatst de interventietechnieken binnen het ruimere kader van de interventiekunde, zoals de systeemgerichte gezinsbehandeling, de oplossingsgerichte gesprekstherapie, coaching en organisatieontwikkeling. De auteur heeft het beoordelingsinstrument ontwikkeld om de beroepsvaardigheden van de mediator vast te stellen in het kader van de certificeringprocedure van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Beroepsvaardigheden en interventietechnieken van de mediator behandelt dit instrument en kan zo dienen als ondersteuning bij de voor bereiding van het assessment bij de persoonscertificering.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.50


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Bestuursrecht en ICT

Bestuursrecht en ICTDe Nederlandse overheid wordt een digitale overheid. Deze monografie belicht de vraagstukken die samenhangen met digitalisering binnen de overheid vanuit een bestuursrechtelijk perspectief. Aan de orde komen de Awb-normen en jurisprudentie over elektronisch bestuurlijk verkeer, actuele ontwikkelingen inzake openbaarheid van bestuur en digitalisering en inzake privacy en digitalisering. In afzonderlijke hoofdstukken worden ook juridische vraagstukken met betrekking tot basisregistraties, hergebruik van geografische overheidsinformatie en de digitalisering in het ruimtelijk ordeningsrecht onder de loep genomen. Deze monografie is bestemd voor juristen geïnteresseerd in het snijvlak van bestuursrecht en ICT, alsmede voor een ieder die professioneel te maken krijgt met bestuursrecht in een digitale omgeving.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 43.04


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Boom Basics Financieel toezicht
R. Stegeman

De Wet op het financieel toezicht (Wft) is de belangrijkste bron voor het toezicht op financiële markten en de financiële instellingen die daarop actief zijn. Het regelt kortgezegd: (i) welke activiteiten niet mogen worden verricht zonder toestemming van de toezichthouder, (ii) het toezicht dat vervolgens op die activiteiten wordt uitgeoefend en (iii) de wijze waarop toezicht mag worden uitgeoefend. Om antwoord te vinden op vraagstukken, moet men: (i) bekend zijn met de terminologie, (ii) kunnen manoeuvreren in de gelaagde structuur, (iii) weten van eventueel toepasselijke lagere regelgeving en (iv) toetsen of de continu wijzigende regelingen nog actueel zijn. Deze Boom Basics Wft helpt bij de eerste drie vragen door de Wft toegankelijk en inzichtelijk te maken. In dit handzame boekje wordt de uitgebreide Wet op het financieel toezicht veelomvattend maar toch beknopt behandeld. Daarbij wordt de wet goed inzichtelijk en toegankelijk gemaakt waardoor het een behulpzame start biedt voor beginners, maar ook een handige samenvatting is voor de meer ingevoerde jurist. Anders dan in andere Wft-boeken wordt de Wft hier op volgordelijke basis behandeld, waardoor naslag eenvoudig is. De meeste onderwerpen in de Wft worden behandeld, zoals de regels voor toezichthouders, de reikwijdte van de wet, de verbodsbepalingen, vergunningvereisten, prudentiële regels, gedragsregels voor financiële ondernemingen en gedragsregels voor activiteiten op de financiële markten. De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema's, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. Perfect voor tentamenvoorbereiding of een snelle opfrissing van je kennis! De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Burgerlijk procesrecht

Burgerlijk procesrechtSdu Commentaar Burgerlijk Procesrecht is een combinatie van een boek en een online-uitgave, waarin artikelen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en van de EEX-Verordening artikelsgewijs worden becommentarieerd. Per artikel vindt u bovendien een actueel overzicht van jurisprudentie en literatuur. De deskundige auteurs richten zich met dit commentaar op de jurist in de praktijk. De artikelen zijn diepgaand maar op de praktijk gericht becommentarieerd. In de bijlagen vindt u aanpalende wet- en regelgeving, voor uw gemak toegevoegd. Op www.sducommentaarburgerlijkprocesrecht.nl wordt het commentaar steeds actueel gehouden en worden de nieuwste uitspraken toegevoegd. Via hyperlinks klikt u door naar achterliggende teksten.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 307.46


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Consumenteninformatie en etikettering / 2015

Consumenteninformatie en etikettering / 2015
Theo Appelhof

De Praktijkgids Consumenteninformatie en etikettering van levensmiddelen is een actuele, handzame leidraad voor het samenstellen, lezen of controleren van de etikettering op voorverpakte levensmiddelen. De gids is geschreven op basis van Verordening 1169/2011, die veel meer dan zijn voorganger is geschreven vanuit het belang van de consument. De verordening richt zich niet alleen op de etikettering van levensmiddelen, maar ook op allerlei andere vormen van reclame voor verkoop, inclusief het internet. De regelgeving wordt behandeld aan de hand van de verschillende vermeldingen op een etiket, zoals de benaming, de ingrediëntendeclaratie, de allergenen, de hoeveelheidsvermelding en de voedingswaarde. Op deze manier komen per hoofdstuk alle relevante wettelijke bepalingen systematisch aan de orde. Naast de specifieke etiketteringsverordening wordt ook de relevante wetgeving die hiermee samenhangt, op het gebied van claims, additieven en aroma’s, bijzondere voeding, biologische voeding en BOB en BGA, op beknopte wijze behandeld. Deze Praktijkgids is bijzonder geschikt voor producenten, importeurs en retailers van levensmiddelen, maar ook voor consumentenorganisaties, mensen die actief zijn in de controle van levensmiddelen, consultants en docenten en studenten levensmiddelenrecht, levensmiddelentechnologie en voeding

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 58.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Consumenteninformatie en etikettering van levensmiddelen / 2

Consumenteninformatie en etikettering van levensmiddelen / 2
Theo Appelhof

De Praktijkgids Consumenteninformatie en etikettering van levensmiddelen is een actuele, handzame leidraad voor het samenstellen, lezen of controleren van de etikettering op voorverpakte levensmiddelen. De gids is geschreven op basis van Verordening 1169/2011, die veel meer dan zijn voorganger is geschreven vanuit het belang van de consument. De verordening richt zich niet alleen op de etikettering van levensmiddelen, maar ook op allerlei andere vormen van reclame voor verkoop, inclusief het internet. De regelgeving wordt behandeld aan de hand van de verschillende vermeldingen op een etiket, zoals de benaming, de ingrediëntendeclaratie, de allergenen, de hoeveelheidsvermelding en de voedingswaarde. Op deze manier komen per hoofdstuk alle relevante wettelijke bepalingen systematisch aan de orde. Naast de specifieke etiketteringsverordening wordt ook de relevante wetgeving die hiermee samenhangt, op het gebied van claims, additieven en aroma’s, bijzondere voeding, biologische voeding en BOB en BGA, op beknopte wijze behandeld. Deze Praktijkgids is bijzonder geschikt voor producenten, importeurs en retailers van levensmiddelen, maar ook voor consumentenorganisaties, mensen die actief zijn in de controle van levensmiddelen, consultants en docenten en studenten levensmiddelenrecht, levensmiddelentechnologie en voeding.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 55.00


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
Core concepts in the Dutch civil code
M.T. Beumers

Whereas the Dutch Civil Code has been amended many times since its entry into force in 1992, these concepts form a permanent core. However, these concepts today are not what they were in 1992. Although the core concepts themselves are a constant factor within the Civil Code, the meaning of these concepts is not fixed. The core concepts in the Dutch Civil Code are continuously in motion. This observation in itself is not of recent date. New, however, is the increased influence of transnational developments on the Dutch core concepts. Not only EU Directives and Regulations and the case law of the European Court of Justice have an impact on Dutch concepts, but these concepts may also be influenced by e.g. the European Convention on Fundamental Rights and Freedoms and the case law of the European Court of Human Rights, by international treaties and by instruments such as the various sets of Principles.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 44.52


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de
M. Vols

De staat en het gebruik van panden kunnen leiden tot overtreding van de Woningwet, Opiumwet, Huisvestingswet en andere regelgeving. Om deze overtredingen effectief te kunnen aanpakken, hebben gemeentebesturen lange tijd aangedrongen op de introductie van nieuwe handhavingsinstrumenten. Het beschikbare bestuurs- en strafrechtelijke instrumentarium zou namelijk tekortschieten om door huisjesmelkers en andere malafide pandeigenaren veroorzaakte problemen te kunnen bestrijden. De Wet versterking handhavingsinstrumentarium Woningwet uit 2015 beoogt gemeentebesturen meer mogelijkheden te geven om overtredingen tegen te kunnen gaan. Deze wet voorziet onder meer in een uitbreiding van de zorgplicht uit artikel 1a Woningwet, een herziening van de sluitingsbevoegdheid, de introductie van een bestuurlijke boete en een bevoegdheid tot beheerovername. Dit boek toont hoe de wet in de praktijk door gemeentebesturen en -ambtenaren wordt toegepast. Empirisch-juridisch onderzoek laat zien dat de wet een positief effect heeft gehad op de handhaafbaarheid van de Woningwet en de aanpak van malafide pandeigenaren. Tegelijkertijd zijn er nog voldoende juridische en bestuurlijke horden te nemen.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 22.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  
De dienstenrichtlijn in Nederland

De dienstenrichtlijn in Nederland
M.R. Botman

De Europese Dienstenrichtlijn 2006/123/EG heeft tot doel de uitoefening van het vrij verkeer van diensten en de vrijheid van vestiging te vergemakkelijken teneinde een echte interne markt voor diensten te realiseren. Het moet voor dienstverrichters als bouwbedrijven, makelaars, architecten en horecaondernemingen heel gemakkelijk zijn om tijdelijk werkzaamheden te verrichten een andere lidstaat of zich daar permanent te vestigen. De richtlijn verplicht de lidstaten hiertoe onder meer vergunningsprocedures zo eenvoudig mogelijk te houden en onnodige belemmeringen die de eerlijke concurrentie op de interne markt in de weg staan, op te heffen. Daarnaast bevat de richtlijn verplichtingen op het gebied van e-government en administratieve samenwerking tussen de lidstaten. Op de lidstaten rust de taak om met behulp van het nationale recht aan deze verplichtingen uitvoering te geven. Zowel in wetenschap als praktijk roept de richtlijn echter een groot aantal vragen op. Dit boek bevat een diepgaande analyse van de juridische verplichtingen die voortvloeien uit de Dienstenrichtlijn, zowel wat betreft de werkingssfeer als de inhoud. Het geeft antwoord op de vraag welke grenzen de richtlijn stelt aan de nationale regelgevende bevoegdheden en hoe de richtlijn door de nationale instanties kan worden uitgelegd en toegepast. Ten slotte is nauwgezet in kaart gebracht op welke wijze de richtlijn in Nederland ten uitvoer wordt gelegd en welke consequenties de richtlijn heeft voor het Nederlandse recht, in het bijzonder het nationale bestuursrecht.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 49.99


Voorraad: Direct te downloaden


Aantal  

1 2 3 4 5 6 7 Volgende