Verwachte titels

 | 

Recht

 | 

Recht algemeenDe prijs van het instrumentalisme

De prijs van het instrumentalisme
P.M.H. Bahreman

Vrijheid of veiligheid? Dat is het probleem. Criminaliteit en de veiligheid van burgers, openbare ruimten en meer algemeen de samenleving, is thans een erg actueel thema en staat om die reden ook hoog op de politieke agenda. Politici duiken tegenwoordig bovenop elk incident en naar aanleiding van een incident waar maatschappelijk ophef over is ontstaan, volgt spoedig nieuwe wetgeving. Het strafrecht krijgt hierbij een urgent karakter en lijkt in toenemende mate te worden ingezet als een neutraal instrument binnen een grotere integrale aanpak om veiligheidsbeleid kracht bij te zetten en om maatschappelijke doelstellingen te realiseren. In het licht van de werkelijkheid van de dag waarin politici thans opereren, is er geen ruimte noch wordt deze gevonden voor abstractie van de particuliere verlangens, behoeften en driften van het hier en het nu. Er is een diep conflict tussen het professionalisme en het populisme. Hierdoor kan er een discrepantie ontstaan tussen enerzijds de strafrechtspolitiek en de effecten die zij beoogt te bewerkstelligen, en anderzijds de daadwerkelijke effecten op de maatschappij. Dit boek beoogt een analytische beschouwing te geven rondom de vraag wanneer het streven naar (nog) meer veiligheid contraproductief wordt en ten koste gaat van de grondrechten en de vrijheid van burgers. De ontwikkeling in het strafrecht van de laatste decennia wordt hierbij als een fundamenteel probleem geanalyseerd en bekritiseerd. Wat zijn de effecten van het huidige veiligheidsdiscours voor de legitimiteit van (overheidsmacht in) het strafrecht? In dit boek wordt nader ingegaan op het spanningsveld tussen instrumentaliteit, instrumentalisme en rechtsbescherming binnen de Nederlandse democratische rechtsstaat. Deze begrippen worden in historisch perspectief geplaatst en steeds bezien vanuit de relationele rechtstheorie, zoals geformuleerd door Foqué en ’t Hart. Vervolgens wordt aan de hand van concrete voorbeelden een helder verloop zichtbaar waarbij zowel het materiële als het formele strafrecht zich hebben ontwikkeld tot een punitief en ondoorzichtig stelsel, zodanig dat het een sluimerend en reëel gevaar is voor onze democratische rechtsstaat. Inzicht in de strafrechtspolitiek en wetgeving alsook de strafrechtstheorieën en hun effecten op de samenleving is een belangwekkend onderwerp voor zowel de praktijk als de wetenschap. Met deze uitgave wordt beoogd die onderwerpen voor zowel professionals, wetenschappers als gevorderde studenten inzichtelijk te maken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De rechter als evenwichtskunstenaar
Sietske DijkstraEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 33.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De relativiteit van wettelijke normen
P.W. den HollanderEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 30.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
De sociale markteconomie van de EU en de kansen voor NederlaProf. mr. Bart Hessel nam met een vlammende afscheidsrede in het voorjaar van 2014 afscheid als hoogleraar Europees recht en decentrale overheden aan de Universiteit Utrecht. In zijn rede stond de zorg om een sociaal, solidair én economisch sterk Europa centraal. Ook in deze bundel – een weerslag van het afscheidssymposium ter gelegenheid van de afscheidsrede van prof. Hessel – is de toekomst van de Europese sociale markteconomie de focus. Naast de juridische discipline zijn ook andere disciplines vertegenwoordigd, zodat het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht. De gezamenlijke bijdragen geven zo een brede blik op aspecten van de sociale markteconomie, en worden voorafgegaan door een uiteenzetting van het centrale gedachtegoed van prof. Hessel. De bijdragen in dit boek zijn op heldere en toegankelijke wijze geschreven, hoewel fundamentele thema’s – beginselen van het recht en de samenleving – niet uit de weg worden gegaan. Dit boek zal derhalve een ieder die hart heeft voor de toekomst van de Europese Unie aanspreken.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 27.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Geschilbeslechtingsdelta / 2014

Geschilbeslechtingsdelta / 2014
M.J. ter Voert

Hoe vaak worden burgers met lastige problemen geconfronteerd die in het juridische circuit kunnen belanden? Wat doen ze vervolgens om die problemen op te lossen? Laten ze het erbij en doen ze niets,of schakelen ze deskundige hulp in? Proberen ze het probleem op eigen houtje op te lossen of kloppen ze aan bij hulpverlenende instanties? En hoeveel problemen eindigen bij een gerechtelijke of buitengerechtelijke instantie? Deze en nog andere vragen komen aan de orde in deze studie,waarvoor ruim 5.400 Nederlanders zijn ondervraagd over de (mogelijke) juridische problemen waarmee ze de afgelopen vijf jaar te maken hebben gehad. Het onderzoek laat zien hoe ze die problemen hebben aangepakt, wat ze ermee hebben bereikt en hoe tevreden ze zijn over de juridische instanties waar ze gebruik van hebben gemaakt. Deze Geschilbeslechtingsdelta is inmiddels de derde opeenvolgende studie naar het geschilbeslechtingslandschap van burgers en beschrijft de belangrijkste veranderingen in vergelijking met de voorgaande edities uit 2003 en 2009.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Inleiding in de shari'a
Frans van der veldenEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Intellectuele eigendomsrechten als verhaalsobject

Intellectuele eigendomsrechten als verhaalsobject
A.I. Keur

Dit boek gaat over het vestigen van zekerheidsrechten en het leggen van verhaalsbeslag op intellectuele-eigendomsrechten en het daadwerkelijke verhaal van vorderingen door uitwinning van die bezwaarde of beslagen intellectuele-eigendomsrechten in Nederland onder toepassing van Nederlands recht. Intellectuele-eigendomsrechten vormen vaak één van de belangrijkste, meest waardevolle vermogensbestanddelen van een onderneming. Een schuldeiser die, na bijvoorbeeld een pandrecht op deze intellectuele-eigendomsrechten te hebben gevestigd of daarop verhaalsbeslag te hebben gelegd, zijn vordering wil verhalen door uitwinning van die intellectuele-eigendomsrechten, stuit onder het geldende Nederlandse recht echter op problemen. Bij het formuleren van aanbevelingen om de problemen waarop een schuldeiser onder het Nederlandse recht stuit geheel of gedeeltelijk weg te nemen, is primair inspiratie gevonden in de UNCITRAL Legislative Guide en het UNCITRAL IP-Supplement. Auteursinformatie

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 34.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Law and behavioral sciences
Peter MasciniEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Over opinions
Jan Marten van DijkEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 59.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Perspectieven op het IAS

Perspectieven op het IAS
Berber Laarman

Dit boek doet verslag van een onderzoek naar het functioneren van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het doel van het IAS is slachtoffers of hun nabestaan den een laagdrempelige, snelle en zorgvuldige toegang te verschaffen tot een vergoeding, hun een juridische lijdensweg te besparen, en blijk te geven van de maatschappelijke erkenning voor hun lijden. In de vijftien jaar dat het IAS bestaat, hebben 6.250 mesothelioomslachtoffers de weg naar het IAS weten te vinden. Als bijzondere voorziening voor asbest slachtoffers heeft het IAS veel lof ontvangen, zowel nationaal als internationaal. Er is echter ook kritiekgeuit op het functioneren van het IAS. In dit onafhankelijke onderzoek wordt deze kritiek onderzocht en worden mogelijkheden verkend om de werkwijze van het IAS te verbeteren. Er is gesproken met alle bij het IAS betrokken partijen en met asbestslachtoffers. Ook is oriënterend onderzocht of kan worden geleerd van de praktijk van compensatie van asbestslachtoffers in het Verenigd Koninkrijk en in de Australische deelstaat New South Wales. Het onderzoek mondt uit in een bespreking van een aantal mogelijke punten van verbetering.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 13.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Rethinking expropration law / I Rethinking public interest i

Rethinking expropration law / I Rethinking public interest iThis book is the first of a series in which experts engage critically with identified aspects of expropriation law. The internationally diverse group of contributing authors offer valuable insight into the treatment of public purpose/interest related issues as they are canvassed in jurisdictions around the world. Some of these include: -the public purpose/interest requirement and the definition of the object of expropriation; -the role of public purpose/interest in distinguishing between expropriation and regulation of property; -public interest and the classification of expropriatory actions as administrative, statutory or constructive; -categorising of the notions of public interest and public purpose; -justifiability of expropriation without compensation; -consequences of a change in purpose after expropriation has been effected; whether an expropriation can be challenged on the basis that less invasive means were available for the state to realise the specific purpose; -whether the public interest could legitimately entail transfer of expropriated property to a party other than the state.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 59.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Slachtoffers en straf

Slachtoffers en straf
J.M. ten Voorde

Als het aan de minister van Veiligheid en Justitie ligt, wordt het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces verder uitgebreid. Een wetsvoorstel met die strekking ligt ter beoordeling bij de Eerste Kamer. Indien het wetsvoorstel door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd en tot wet wordt vergeven mogen slachtoffers en nabestaanden niet alleen verklaren over de gevolgen van een ernstig strafbaar feit, zij mogen dan ook een opinie geven over de op te leggen straf. Daarbij kunnen zij hun opinie onderbouwen, bijvoorbeeld met behulp van de vergeldingstheorie. Moet de rechter bij het bepalen van de (hoogte van de) straf een op vergelding gestoelde opinie centraal stellen? Na bespreking van kernbegrippen uit de vergeldingstheorie (leed, gelijkheid en proportionaliteit) concludeert Ten Voorde dat de opinie van slachtoffers en nabestaanden over de op te leggen straf wel van belang is, maar niet centraal mag staan bij het bepalen van de straf.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 9.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Tekstuitgave KEI
G. de GrootEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 24.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
The social construction of the dutch air quality clash

The social construction of the dutch air quality clash
Tobias Arnoldussen

From a small policy issue in the 1990s, air quality suddenly became a hotly debated public problem in the Netherlands from 2004 onwards. During the ensuing political and legal clash over air quality in the years 2004 - 2010, Dutch infrastructure development and road expansion grinded to a halt on account of exceedance of the legal standards for air pollution. Tobias Arnoldussen analyses this sudden emergence of air pollution on the Dutch political agenda by reviewing court cases, policy documents, European Environmental Law and the alarming research dataon a new type of air pollution, Particulate Matter. Using social constructivism and discourse analysis as methods of socio-legalinquiry, Arnoldussen relates the emergence of the clash to innovative legal strategies of the environmental movement, the concerns of epidemiologists, ambitious European policy makers and an activist judiciary wielding its substantial political influence. On the level of law and policy he considers the clash to be the result of the increased Europeanisation of Environmental Law, the failed ecological modernisation of mobility and the growing role of a precautionary approach in European and Dutch law and policy.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 77.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Werken aan waarheidsvinding
R.W.M. GiardEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 31.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal