Verwachte titels

 | 

Recht

 | 

Strafrecht en strafprocesrechtArmslag voor de strafrechter
Mandy de Bruijn

Deze studie beantwoordt de vraag of de bemoeienis van de Europese Unie met de strafvordering bijdraagt aan een nationale trend in de strafvordering of juist niet. Die trend wordt gekenmerkt door een terugtredende wetgever die de kaders schept waarbinnen de rechter flexibel kan opereren en de rechterlijke ruimte is toegenomen. Omdat tot heden nog weinig Unierechtelijke regelgeving met betrekking tot de strafvordering in enge zin voorhanden is, ligt de focus op de strafvordering in ruime zin. Dat betekent dat de aandacht is gericht op bemoeienis van de Unie bij de internationale rechtshulp in strafzaken. In dat kader wordt een vergelijking gemaakt tussen wetgeving die is gebaseerd op de traditionele rechtshulp en wetgeving die tot stand is gekomen ter implementatie van de wederzijdse erkenning. Daarbij gaat het om uitlevering (overlevering) en de overname (wederzijdse erkenning) van sancties. De hypothese in de literatuur is dat de bemoeienis van de Europese Unie niet positief bijdraagt aan de keuze op nationaal niveau, maar leidt tot een afname van de rechterlijke ruimte. Dit onderzoek laat zien dat dit niet zozeer door bemoeienis van de Europese Unie is veroorzaakt, maar vooral berust op keuzes van de Nederlandse wetgever. De keuzes zijn onnodig en vaak ook nog krachteloos.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 33.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
CoVa: eerst denken en dan ...?
S. VerweijEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 21.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Desert in a reparative frame

Desert in a reparative frame
David J. Cornwell

This work re-configures the concept of Desert within criminal punishment philosophy and practice away from its traditional and predominantly retributive orientation and towards a reparative and restorative mode of criminal justice delivery inclusive of all the stakeholders within the justice process. Its pragmatic prescriptions for ‘doing justice better’ will be of operational interest to a wide range of criminal justice practitioners, academics, legal professionals, policy-makers, students of criminology, and informed members of the media and general public alike. Though written from a mainly British contemporary perspective, this work has resonance for penal reform within many jurisdictions world-wide, both developed and developing, and bearing the burden of excessive penal populations at unacceptable financial and social cost. It focuses upon giving victims of crime due and proper consideration, and many less serious offenders the opportunity to take responsibility and make amends for their wrongdoing as a practical means towards their social restoration. Summarily, it shifts the contemporary justice paradigm away from crime control and towards crime reduction.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 48.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Het zichtbare slachtoffer

Het zichtbare slachtoffer
Marijke Malsch

Slachtoffers van criminaliteit krijgen een steeds belangrijker rol. Zij kunnen spreken op de openbare zitting, schadevergoeding vorderen, en als getuige optreden. De media berichten graag over slachtoffers. Via internet wordt bovendien in toenemende mate informatie verspreid over strafzaken, en daarmee ook over slachtoffers. Het slachtoffer wordt daarmee steeds zichtbaarder. Een delict is op zichzelf al een inbreuk op de privacy van het slachtoffer. In het strafproces kunnen weer nieuwe inbreuken plaatsvinden. Bij de aangifte verstrekt het slachtoffer persoonlijke informatie aan de politie. Die komt in het dossier en daarmee ook bij de verdachte. Op de zitting kan iedereen het slachtoffer zien en horen wat er is gebeurd. Niet alle slachtoffers vinden dat prettig. Dit boek gaat over de privacy van slachtoffers. NSCR en VU onderzochten hoe politie, Openbaar Ministerie, rechters en media omgaan met de persoonlijke levenssfeer van slachtoffers. Geven zij slachtoffers de bescherming die deze verwachten? Gaan zij vertrouwelijk om met de persoonlijke informatie die slachtoffers hun geven? Zorgen zij ervoor dat er geen ongewenste confrontaties tussen het slachtoffer en de verdachte plaatsvinden binnen het gerechtsgebouw? De ervaringen van slachtoffers zelf zijn ook onderzocht. Nederland moet, net als andere landen, voldoen aan de Europese regels die bepalen dat de privacy van het slachtoffer moet worden beschermd. Uit dit onderzoek blijkt dat er vooral in zwaardere zaken veel wordt gedaan om het persoonlijk leven van het slachtoffer te beschermen. In minder geruchtmakende zaken wordt het slachtoffer echter soms gewoon ‘vergeten’. Als dat gebeurt, grijpt dat diep in op het persoonlijk leven van slachtoffers. Van een structurele bescherming van de privacy van slachtoffers is nog geen sprake.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Leidse gedachten voor een modern straf(proces)rechtMet het project `Modernisering Strafvordering' staat het straf(proces)recht aan de vooravond van potentieel grootschalige wijzigingen. Dit project stond in 2014 centraal op de Landelijke Strafrechtsdag in Leiden. Doel van die dag was een blik te werpen op de toekomst en te kijken met welke uitdagingen het straf(proces)recht wordt, en zal worden, geconfronteerd in een veranderende samenleving. De bijdragen in deze bundel zijn gebaseerd op een deel van de presentaties die op deze dag zijn gegeven, waar nodig aangevuld met ontwikkelingen sinds die tijd. Tezamen beogen deze bijdragen de gedachten te presenteren van medewerkers van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden over de uitdagingen waarmee het straf(proces)recht nu en in de toekomst mee wordt geconfronteerd. Dit teneinde tot enkele gedachten te komen over hoe het straf(proces)recht zou moeten worden ingericht om in de moderne tijd te kunnen functioneren.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 21.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Noodweer

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 43.95


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Over de grenzen van de disciplineDeze bundel is uitgekomen ter gelegenheid van de Landelijke Promovendidag van onderzoekers actief op het terrein van het strafrecht en de criminologie, die op 19 mei 2017 door het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden werd georganiseerd. Op deze dag presenteerden promovendi van verschillende universiteiten hun onderzoek. Een deel van deze presentaties is in de vorm van een geschreven bijdrage in deze bundel bijeengebracht. De bundel bevat een verzameling van bijdragen over lopend promotieonderzoek van de hand van in Nederland werkzame promovendi. De hoofdstukken bieden hiermee een overzicht van de diverse thema's waar deze jonge onderzoekers op het terrein van strafrecht en criminologie zich momenteel mee bezighouden. De bijdragen hebben gemeen dat zij telkens, op verschillende vlakken, de grenzen van de discipline verkennen en problematiseren. Dit gebeurt zowel vanuit strafrechtelijk perspectief als vanuit criminologisch perspectief - of vanuit de combinatie van beide. Dit is een boek in de Meijers-reeks. De reeks valt onder de verantwoordelijkheid van het E.M. Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk onderzoek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden. Het onderzoek werd verricht in het kader van het facultaire onderzoeksprogramma 'Criminal Justice: Legitimacy, Accountability, and Effectivity'.


geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 21.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Privacyrecht en slachtoffers
J.B.J. van der Leij

Vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw is de aandacht voor slachtoffers sterk toegenomen. Dit heeft geleid tot verbetering van de rechtspositie van het slachtoffer binnen het strafproces. Deze verbetering heeft vanuithet perspectief van bescherming van de privacy echter ook een keerzijde. Het slachtoffer is binnen het strafproces meer in de ‘spotlights’ komen te staan, waarmee het geconfronteerd kan worden met situaties binnen en buiten het strafproces die inbreuk maken op de privacy, bijvoorbeeld doorde onthulling van diens identiteit en het gebruik van persoonsgegevens. Centraal in deze studie is de vraag wat de juridische kaders zijn met betrekking tot de bescherming van de privacy en de identiteit binnen het strafproces en betreffende het gebruik van persoonsgegevens van slachtoffers en hun naasten in en rondom het strafproces. Daarmee wordt de positie die een slachtoffer in het strafproces heeft en de bescherming van de privacy waar de burger aanspraak op kan maken tot elkaar gebracht. Dat is niet steeds een vanzelfsprekendheid gebleken. De directe koppeling tussen (de rechtspositie van) het slachtoffer van strafbare feiten en de privacybescherming blijkt in regelgeving niet altijd gemakkelijk gemaakt te zijn of voor de hand te liggen. Ter beantwoording van de centrale vraag wordt in dit boek ingegaan op de betekenis en de grondslagen van het begrip privacy, de Europese normering van het recht op privacy en de juridische kaders met betrekking tot de bescherming van de privacy van slachtoffers in Nederland, België en Engeland en Wales. De uitkomsten van deze studie kunnen een input leveren voor verdere discussies over de bescherming van de privacy van slachtoffers.

EPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 28.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal  
Symbolische en diabolische krachten in het strafrecht
Ferry de JongEPUB versie: ePub 2
geen inkijk exemplaar beschikbaarEuro 24.99


Voorraad: Binnenkort beschikbaar


Aantal